Projektet e vitit 2013

Gjatë vitit 2013 organizata ka vijuar me projektet e filluara nga vitet e kaluara dhe ka zgjeruar aktivitetet duke rritur numrin e përfituesve dhe shtrirjen në komuna të ndryshme të Kosovës. Mijëra pjesëmarrës në aktivitete kanë përfituar nga projektet që ka realizuar organizata në terren, ndërsa ndikimi është shtrirë mbi autoritetet lokale e qendrore, për të lehtësuar qasjen e qytetarëve të autoritete dhe zgjidhjen e problemeve të tyre, që organizatën “Syri i Vizionit” e ka konfirmuar si një akter dhe partner i rëndësishëm në Kosovë dhe në rajon. Gjatë vitit janë mbajtur partneritetet me organizata dhe donatorë me të cilët punohet në vite dhe është shtuar rrethi i tyre me projekte të reja.

Bazuar në këto projekt gjatë vitit 2013 kanë qenë të angazhuar rreth 15 vetë, të cilët kanë kontribuar në mbi dhjetë projekte afatgjata, si dhe angazhime të tjera, aktivitete e fushata të bazuara në nevojat e komunitetit. Nga këto projekte ka përfituar komuniteti në lokalitete të ndryshme në Kosovë, me përqendrim në rajonin perëndimor të Kosovë, por edhe në rajonet tjera. Janë zhvilluar projekte me grupe të komunitetit në zona të ndryshme përfshirë zonat rurale, grupe të cilët më parë kanë qenë të injoruara apo të papërkrahura por edhe në grupe të organizuara, por që nuk kanë pasur më parë mbështetjen që tash ua ka ofruar organizata jonë.

Janë vazhduar projektet e filluara një vit më parë kanë vazhduar projektet në dialogun social në sektorin e qumështit dhe mbështetjen për arsimin profesional në përshtatje me nevojat e tregut, me mbështetjen financiare nga Solidar Suisse, si dhe  projektin për të rinjtë dhe bashkëpunimin ndërrajonal të tyre. Kurse kanë vazhduar dhe janë zgjeruar programet e qytetarisë aktive të mbështetura nga Olof Palme dhe projektet e mbrojtjes dhe krijimit të kushteve për sigurinë fëmijëve nëpër shkolla me Save the Children.

Gjatë vitit 2013 ka filluar edhe zbatimi i dy projekteve të reja të financuara në partneritete nga Komisioni Evropian. Projekti vendor për mbështetje organizatave të fermerëve që zhvillohet në partneritet me IADK dhe projekti rajonal antikorrupsion ku Syri i Vizionit është një nga 15 OJQ nga Ballkani.

Në aspektin mjedisor organizata ka filluar një projekt në të cilin udhëheq një grupim prej rreth 10 organizatave joqeveritare ne aktivitetet që i kushtohen ngritjes së vetëdijes për rëndësinë e lumit Drin dhe të rrisë mirëkuptimin për vlerën e pasurisë natyrore për njerëzit dhe ekosistemet dhe ka mbështetur aksionin për pastrimin komunës së Pejës. Është koordinuar edhe aksioni i shoqërisë civle dhe autoriteteve me emrin "Ta pastrojmëPejën".  Kurse në gjashtë muajt e parë organizata ka ndihmuar fuqizimin e qendrën e sapohapur për shërbim të vizitorëve në hyrje të zonës turistike të Rugovës deri në krijimin dhe pavarësimin e organizatës joqeveritare me emrin “Porta perëndimore”.

Një pjesë e aktivitetit që është bërë gjatë vitit ka qenë e përqendruar për mbështetje iniciativa të qytetarëve, grupeve joformale dhe atyre në themelim e sipër, që është zhvilluar përmes Zyrës për përkrahje dhe këshillim e hapur në kuadër të organizatës. Të rinjtë vullnetarë të organizatës janë përfshirë në hulumtime dhe në organizmin e aktiviteteve dhe fushatave me partnerë të ndryshmen nëpër Kosovë.

Pasi 2013 ka qenë një vit zgjedhor në Kosovë, në kuadër të Demokracisë në Veprim, Syri i Vizionit ka monitoruar fushatën dhe zgjedhjet në gjashtë komuna të Kosovës.

Në aspektin e zhvillimit të brendshëm të kapaciteteve të organizatës gjatë vitit është plotësuar në profesionalizimin e kuadrit me pjesëmarrjen në trajnime dhe aftësime në të cilat janë angazhuar stafi i organizatës dhe aktivistët vullnetarë. Është hartuar strategjia e re trevjeçare dhe është plotësuar strategjia e organizatës për komunikimin me media.

 


 

Ta pastrojmë Pejën

Qëllimi i projektit është pastrimi i qytetit nga deponitë ilegale të mbeturinave nëpër pjesë të ndryshme të qytetit dhe fshatrave të komunës së Pejës, si dhe rritja e vetëdijes së banorëve të kësaj komune ne ruajtjen dhe përkujdesjen e ambientit.më shumë

"Together 4 Children Rights Child protection and Child Right Governance"

Ky projekt ka për qëllim përmirësimin e pozitës së të drejtave të fëmijës në Republikën e Kosovës përmes forcimit të organizatave të fëmijëve në shkolla dhe jashtë tyre , si dhe për të rritur ndikimin e tyre në zbatimin e të drejtave të fëmijës në shoqërinë kosovare . Po ashtu, mbështetjen dhe zhvillimin e politikave për mbrojtjen e fëmijëve në përputhje me Konventën për të Drejtat e Fëmijëve dhe standardeve të BE-së, që fëmijët ta shohin shkollën si një vend të sigurt dhe të fuqizohen mekanizmat për mbrojtjen e fëmijëve në shkollë dhe jashtë saj.më shumë

"Demokracia në Veprim" – Zgjedhjet 2013

"Demokracia në Veprim" është themeluar me qëllim të monitorimit të zgjedhjeve parlamentare dhe lokale të organizuara në nëntor të vitit 2007 si dhe me qëllim të ngritjes së vetëdijes së qytetarëve për të marrë pjesë në zgjedhje. Përveç organizatës "Syri i Vizionit" pjesë e koalicionit "Demokracia në Veprim - Zgjedhjet 2013" janë 10 organizata joqeveritare kosovaremë shumë

Funksionimi i qendrës për vizitorë

Qëllimi i projektit është të fuqizojë qendrën e sapohapur për shërbim të vizitorëve në hyrje të zonës turistike të Rugovës dhe krijimin e një organizate joqeveritare që do merrej me menaxhimin e saj.më shumë

Fuqizimi i kapacitetit të shoqërisë civile për politik-bërje dhe konsultim me Qeverinë në sektorin e bujqësisë

Projekti synon të formojë Bashkimin e Shoqatave Bujqësore të Kosovës (BSHBK), të kontribuojë në fuqizimin dhe ngritjen e kapaciteteve të tij, në mënyrë që ata të përfaqësojnë fermerët në negocime me Qeverinë në të gjitha sektorët e zhvillimit të bujqësisë.më shumë

"Dita e Drinit - Drin day"

Projekti Dita e Drinit synon të rrisë mirëkuptimin e vlerës së kësaj pasurie natyrore për njerëzit dhe ekosistemet. Shoqëria civile si dhe qeveritë lokale e nacionale në zonën e pellgut të Drinit duhet të ndërtojnë një marrëdhënie emocionale dhe të respektueshme për lumin e tyre. Një varg i gjerë i aktiviteteve, si ngjarje kulturore e sportive, edukuese dhe zbavitëse si dhe përfshirje e artistëve e personaliteteve të përkushtuara ndaj Drinit do të mund të frymëzonin publikun të jetë aktivë për Drinin në jetët e tyre të përditshme.më shumë

“Qeverisja dhe të drejtat e fëmijës”- Monitorimi i zbatimit të Konventës për të drejtat e fëmijëve

Projekti synon zhvillimin e një kornize të monitorimit të tri fushave: E drejta për Arsimim, Ngacmimi dhe Mosdiskriminimi, që rregullohen me Konventën ndërkombëtarë për të Drejtat e Fëmijëve; ngritjen e çështjeve nëpërmjet bashkëpunimit me të gjithë akterët për mbrojtjen e fëmijëve në mënyrë që të arrihet ndryshim në nivel institucional.më shumë

Active Citizenship Kosova

Projekti synon një angazhim të përgjithshëm të të gjithë qytetarëve të Kosovës, për të qenë pjesë e proceseve vendimmarrëse duke u përqendruar në rajonin e Pejës dhe Prizrenit.më shumë

“Ngritja e pozitës së gruas në proceset e paqe-bërjes dhe paqe-ruajtjes”

Projekti ka për qëllim ngritjen e participimit të gruas gjatë proceseve të ndërtimit të paqes dhe të planifikimit pas konflikteve.më shumë

Mismatch III

Qëllimi i përgjithshëm i projektit ka qenë që të përshtaten shkollat e mesme profesionale në qytetin e Pejës me nevojat e tregut të punës, të rrisë nivelin e edukimit dhe të krijojë kuadro kompetentë në profesionet që janë të nevojshme për tregun e punës, me fokusim në drejtimet e hotelerisë dhe turizmit.më shumë

Regjistrohu për info

Video

Wedding on a bike on the Korzo in Peja