mendo globalisht,
vepro lokalisht

Projektet e vitit 2015

Gjatë vitit 2015 Syri i Vizionit është duke implementuar rreth 15 projekte me donatorë dhe organizata të fuqishme ndërkombëtare, të cilat kanë mbështetur projektet e organizatës sonë nga të cilat përfitojnë me mija qytetarë të Kosovës. SiV punon me projektet e financuara nga Komisioni Evropian, USAID, Olaf Palme Center, Solidar Suisse, Save the Children, etj.  si kontribuues të përhershëm ndër vite, si dhe donatorëve tjerë që kontribuojnë kohë pas kohe.

Me një staf prej rreth 20 personash të angazhuar nëpër projekte, Syri i Vizionit realizon 12 projekte të mëdha si dhe aktivitete, fushata dhe projekte të vogla në komunitet në përputhje me programet që ka Syri i Vizionit. 

Gjatë këtij viti janë në fazën e realizimit këto projekte që kanë filluar në dy vjetët e kaluara:
1. “Mbroje pronën tënde”, fushatë vetëdijesimi mbi pronat dhe trashëgiminë, me mbështetjen e ATRC/USAID 2014-2015,
2. “Përmbushja e kërkesave të BE-së për qeverisje të mirë, për integrimin e mëtejshëm evropian të Kosovës” në partneritet me KIPRED dhe me financim nga Komisioni Evropian,
3. “SEED Kosovo - Support of Educational and Employment Development” në partneritet me Solidar Suisse dhe Volkshilfe dhe mbështetjen financiare nga ADA, 2014-2016.

Nga vitet e kaluara me projekte të reja njëvjeçare kanë pasuar vazhdimësinë edhe shtatë projekte:
1. Qytetaria Aktive, me mbështetjen e Olof Palme Center,
2. Qeverisja me të drejtat e fëmijëve- Monitorimi i zbatimit të konventës ndërkombëtare për të drejtave e fëmijëve, me mbështetjen e Save the Children,
3. Qeverisja me të drejtat e fëmijëve- Fuqizimi i asambleve të fëmijëve, me mbështetjen e Save the Children,
4. Mbrojtja e fëmijëve, me mbështetjen e Save the Children,
5. “Mismatch”, përkrahje për arsimin profesional të Pejës me mbështetje nga Solidar Suisse,
6. Dialogu social në sektorin e qumështit,  me mbështetje nga Solidar Suisse.
7. Vazhdimësia në rrjetin antikorrupsion të shteteve të rajonit SELDI- shoqëria civile për qeverisje të mirë dhe antikorrupsion- rrjet ballkanik me mbështetjen e Komisionit evropian 

Një projekt i ri shumë i rëndësishëm që po implementon organizata jonë në periudhën 2015-2016 është “Mbështetja për Agro-Turizëm, Biznes dhe Infrastrukturë në komunën e Istogut, për të rritur dhe promovuar zhvillimin ekonomik dhe krijimin e vendeve të qëndrueshme të punës për të ardhme më të mire” me mbështetje nga Komisioni Evropian.

Ndërsa gjatë vitit janë duke u realizuar edhe projekte tjera si “Let us stay for few moments together in the dark” me mbështetje nga Komisioni Evropian përmes programit  “Culture for all – phase III”, mbajtja e kampit për fëmijë në lagjen Fidanishte, fushatën e nënshkrimit të peticionit për liberalizmin e vizave, etj.