mendo globalisht,
vepro lokalisht

Projektet e vitit 2014

Active Citizenship Kosova

Titulli i Projektit: Active Citizenship Kosova
Kohëzgjatja: 12 muaj (Janar 2014 – Dhjetor 2014)
Vendi: Pejë, Klinë, Istog, Deçan, Rahovec
Organizata(t) zbatuese: Syri i Vizionit
Donatori: Olof  Palme International Center

Qëllimi i projektit: Projekti synon një angazhim të përgjithshëm të të gjithë qytetarëve  me theks të veçantë të grave, për të qenë pjesë e proceseve vendimmarrëse duke u përqendruar në rajonin e Pejës dhe Prizrenit.

Përfituesit: Përfaqësuesit e fshatrave të 7 bashkësive lokale të komunave Pejë, Istog, Klinë, Deçan dhe Rahovec, përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile të rajonit të Pejës dhe të Prizrenit, grupet jo formale të grave, grave asambleiste, si dhe të gjithë qytetarët e Kosovës.

Realizimi i projektit: Projekti Active Citizenship” është fokusuar në mbështetje në fushatat avokuese dhe aktivizimin e organizatave të grave, grupet e grave jo-formale në komunitetet lokale që vepron organizata jonë, grave asambleiste të komunave Pejë, Deçan, Klinë, Istog dhe Rahovec si dhe monitorimin e zbatimit të rregullores për organizimin dhe funksionalizimin këshillat lokale në komunat e Pejës dhe Istogut, apo hartimin e saj në komunat që nuk e kanë hartuar ende.
Si mekanizëm tjetër për të ndihmuar këshillat e bashkësive lokale, shoqërisë civile dhe grupet tjera të interesit në Pejë është hapur edhe Zyra ndihmëse dhe këshilluese, e cila vazhdimisht ka ndihmuar kryetarët e bashkësive lokale, në shkrimin e kërkesave ankesave apo projekt ide për t’i paraqitur me kohë tek institucionet. Ndërsa tjetër mjet avokues që ka shërbyer për shpërndarjen e informatave tek qytetarët është edhe ueb faqes www.aktivizohu.org, përmes së cilës janë ndarë informata të shumta se si mund të zhvillohet një qytetari aktive, janë publikuar edhe problematikat më të cilat ballafaqohen qytetarët e komunave të ndryshme të Kosovës
Aktivitetet e këtij projekti në këtë fazë janë koncentruar edhe më shumë në fuqizimin e rolit të gruas në proceset vendimmarrëse, duke i përkrahur edhe me grande të vogla, për të cilat në total janë ndarë 8 grande.

Aktivitetet dhe Rezultatet:
•    Konferenca nacionale me pjesëmarrës nga gjitha institucionet e Komunave të Kosovës, Ministria e Administrimit të pushtetit lokal, shoqëria civile, përfaqësues të bashkësive lokale, grupet joformale të grave dhe grat asamblistë. Qëllimi i konferencës është që të pasqyrohet metodologjia e punës së organizatës SiV si dhe puna dhe roli i qytetarit aktiv.
•    Organizimi i debatit në TV nacionale me pjesëmarrës nga ministria, institucionet lokale, bashkësitë lokale dhe SiV për t’i informuar qytetarët mbi formën e aktivizimit dhe sistemin e funksionimit të bashkësive lokale. 
•    Vizitë për shkëmbim përvojash të kryetarëve të lagjeve urbane dhe fshatrave në ato komuna ku struktura e organizimit dhe funksionalizimit të qytetarisë aktive është shembull për komunat tjera.
•    Monitorimi i implementimit të rregulloreve gjegjësit përzgjedhjen e përfaqësuesve nëpër bashkësitë lokale. SiV do të angazhohet në monitorimin e procesit të përzgjedhjes së përfaqësuesve të bashkësive lokale, si dhe në fund të procesit do të dalim me raport i cili do të mbaj rekomandime mbi rregulloren.
•    Punëtori komunale me pjesëmarrës nga institucionet komunale, shoqëri civile, përfaqësues lagjesh dhe fshatrash, media. Në këto punëtori do të trajtohet mundësia e zbatimit të rregullores, përfitimet që komuna dhe qytetarët mund të kenë në zbatimin e kësaj rregullore e cila do ta rriste bashkëpunimin e komunës dhe të vetë kryetarit të komunës me zonat rurale dhe ato urbane.
•    Trajnimet me temat avokim dhe lidership, për tete grupe të grave në tetë bashkësitë lokale.
•    Përpilimi i strategjisë veprues për grupet e grave: Me grupet e grave të tetë bashkësive lokale do të përpilohet strategjia e veprimit të përbashkët, por brenda strategjisë aktivitet do të jenë të dara për secilën bashkësi veç e veç.
•    Organizimi i punëtorive të përbashkëta mes grupeve të grave nga bashkësitë lokale me grat asamblistë me qëllimin e aktivizimit të grave në vendimmarrje, si dhe avokimi i grave asamblistë për adresimin e prioriteteve të grave nga këto bashkësi lokale.
•    Shpërndarja e informatave mbi iniciativat e qytetarëve që kanë shërbyer si përvoja të mira për qytetarët e vendeve tjera të Kosovës dhe me gjerë.
•    Adresimi i të gjitha kërkesave të qytetarëve tek institucionet përkatëse dhe përkrahja e tyre.
•    Mobilizimi i qytetarëve dhe ngritja e zërit të tyre për pjesëmarrje në proceset e vendimmarrjes.
•    Funksionimi i zyrës ndihmëse dhe këshilluese në kuadër të projektit.
•    Mbështetje direkt për qytetarët përmes ofrimit të informatave dhe mundësive të komunikimit përmes ueb sajtit.
•    Përkrahja e tetë grupeve jo formale të grave me grande të vogla.
 

SEED Kosovo - Support of Educational and Employment Development
Titulli i Projektit: SEED  Kosovo - Support of Educational and Employment Development
Kohëzgjatja: 36 muaj (janar 2014 –dhjetor 2016)
Vendi: Kosovë, Shqipëri, Serbi
Organizata(t) zbatuese: Syri i Vizionit në partneritet Volkshilfe Solidarität dhe Solidar Suisse
Donatori: Austrian Development Cooperation

Qëllimi i projektit: Përmirësimi i qasjes në tregun e punës për të rinjtë dhe femrat në shkollën për hoteleri e turizëm, zbutja e papunësinë dhe identifikimi i barrierave gjinore; nxitja e dialogut social në këtë sektor.

Përfituesit: Nga ky program përfitojnë nxënësit, posaçërisht femrat, në shkollat e mesme ekonomike- drejtimi i turizmit në  rajonin e Dukagjinit, por projekti përfshin të gjithë akterët e turizmit në këtë rajon. Përfiton edhe komuniteti në komunat Pejë, Prizren dhe Gjakovë me përmirësimin e gjendjes në fushën e punësimit në turizëm, ndërmarrjet dhe bizneset.

Realizimi i projektit: Projekti zhvillohet paralelisht në tri shtete, Kosovë, Shqipëri dhe Serbi, ndërsa Syri i Vizionit është përgjegjëse për projektin në Kosovë. Në kuadër të këtij projekti do të punohet me shkollat e mesme ekonomike në rajonin e Dukagjinit, konkretisht me drejtimet e turizmit me të cilët do punohet në bartjen e njohurive, këmbimi e përvojave  dhe zhvillimin e kapaciteteve.

Aktivitetet dhe Rezultatet:
•    Përmirësimi i mundësive të punësimit dhe vetëpunësimit për grupet e targetuara, të rinjtë dhe femrat në sektorin e turizmit
•    Promovimi dhe mbështetja e drejtimeve të caktuara në shkollat profesionale
•    Takimet dhe koordinimi mes akterëve në sektorin e turizmit
•    Punëtoritë për përvojat më të mira dhe zhvillimin e shkathtësive në turizëm
•    Mbështetja financiare për idetë më të mira që garojnë në grupet e akterëve në të tri komunat
•    Trajnime për hartimin e projekt propozimeve
•    Përmirësimi i dialogut social për politikat gjinore
•    Studim mbi barrierat gjinore në turizëm 
•    Fushatë e ngritjes së vetëdijes lidhur me barrierat gjinore

Përmbushja e kërkesave të BE-së për qeverisje të mirë, për integrimin e mëtejshëm Evropian të Kosovës

Emri i projektit:  Përmbushja e kërkesave të BE-së për qeverisje të mirë, për integrimin e mëtejshëm evropian të Kosovës
Kohëzgjatja: 2 vite (Maj 2014 - Prill 2016)
Vendi: Kosovë (Syri i Vizionit përgjegjës për Pejë, Gjakovë, Deçan, Junik, Klinë dhe Istog)
Organizata(t) zbatuese: Kipred dhe Syri i Vizionit
Donatori:  Zyra Ndërlidhëse e Komisionit Evropian në Prishtinë

Qëllimi i projektit: Qëllimi i këtij projekti është që të monitorohen gjashtë fusha relevante nga sfera e sundimit të ligjit në Kosovë:  Demokracia dhe sundimi i ligjit; Parandalimi dhe luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit me fokus në rendin publik dhe sigurinë; Menaxhimi i kufijve lidhur me krimin e organizuar;  Përforcimi i bashkëpunimit për zbatimin e ligjit; Sistemi gjyqësor dhe Luftimi i pastrimit të parave.

Përfituesit: Përfitues direkt të këtij projekti janë institucionet vendore të përfaqësuara në nivel qendror dhe lokal e rajonal, që kanë të bëjnë meçështjet e anti-korrupsionit dhe krimit të organizuar, duke përfshirë sektorin qendror e lokal qeveritar dhe institucioneve gjyqësore, policinë, autoritetet komunale, etj. Përfitues indirekt janë edhe mediat lokale dhe popullsia e përgjithshme e Kosovës, të cilët do jenë të informuar për arritjet dhe matjen e përmbushjes së kërkesave të BE-së.

Realizimi i projektit: Syri i Vizionit në bashkëpunim me Institutin KIPRED kanë për qëllim të rrisin debatin publik dhe presionin për përmbushjen e kërkesave të BE-së nga Qeveria e Kosovës në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar përmes a) monitorimit të rregullt, vlerësimin dhe raportimin për përmbushjen e kërkesave të BE-së,
b) të rris ndërgjegjësimin dhe presionin e publikut në nivel lokal dhe qendror
c)forcimin e shoqërisë civile për të mbrojtur me sukses interesat dhe nevojat e qytetarëve në sektorin e qeverisë qendrore dhe lokale. Projekti realizohet në gjithë Kosovë, kurse Syri i Vizionit mbulon aktivitete në gjashtë komuna, atë të  Pejës, Gjakovës, Deçanit, Junikut, Klinës dhe Istogut.
Ky projekt përqendrohet në çështjet që kërkojnë trajtim urgjent për përmbushjen e kritereve të përcaktuara nga BE-ja për qeverisje të mirë dhe përshpejtimin në integrimin e mëtejshëm evropian të Kosovës. Theksi i veçantë bie në përmirësim të sundimi i ligjit dhe lufta kundër korrupsionit/krimit të organizuar brenda kornizave ligjore dhe zbatimi i saj. Për realizim të projekt, janë planifikuar takime me institucionet përkatëse për mbledhjen e informatave për hulumtim. Nga të gjeturat e hulumtimeve, KIPRED dhe SiV do të angazhohen edhe në përpilimin e rekomandimeve për akterët relevant vendor dhe ndërkombëtar në përmirësimin e gjendjes në fushat e lartëcekura, si dhe publikimin e barometrit të parë në Kosovë për matjen e sundimit të ligjit.

Aktivitete dhe rezultatet:
•    Takime me institucionet përkatëse për mbledhjen e informatave për hulumtim
•    Monitorimi dhe realizimi i pyetësorëve nga institucionet përkatëse
•    Organizimi i tryezave të rrumbullakëta
•    Përpilimin e rekomandimeve nga tryezat për akterët relevantë vendor dhe ndërkombëtar në përmirësimin e gjendjes në fushat e lartcekura
•    Publikimin e barometrit të parë në Kosovë për matjen e sundimit të ligji