mendo globalisht,
vepro lokalisht

2014

SEED Kosovo - Support of Educational and Employment Development
Titulli i Projektit: SEED  Kosovo - Support of Educational and Employment Development
Kohëzgjatja: 36 muaj (janar 2014 –dhjetor 2016)
Vendi: Kosovë, Shqipëri, Serbi
Organizata(t) zbatuese: Syri i Vizionit në partneritet Volkshilfe Solidarität dhe Solidar Suisse
Donatori: Austrian Development Cooperation

Qëllimi i projektit: Përmirësimi i qasjes në tregun e punës për të rinjtë dhe femrat në shkollën për hoteleri e turizëm, zbutja e papunësinë dhe identifikimi i barrierave gjinore; nxitja e dialogut social në këtë sektor.

Përfituesit: Nga ky program përfitojnë nxënësit, posaçërisht femrat, në shkollat e mesme ekonomike- drejtimi i turizmit në  rajonin e Dukagjinit, por projekti përfshin të gjithë akterët e turizmit në këtë rajon. Përfiton edhe komuniteti në komunat Pejë, Prizren dhe Gjakovë me përmirësimin e gjendjes në fushën e punësimit në turizëm, ndërmarrjet dhe bizneset.

Realizimi i projektit: Projekti zhvillohet paralelisht në tri shtete, Kosovë, Shqipëri dhe Serbi, ndërsa Syri i Vizionit është përgjegjëse për projektin në Kosovë. Në kuadër të këtij projekti do të punohet me shkollat e mesme ekonomike në rajonin e Dukagjinit, konkretisht me drejtimet e turizmit me të cilët do punohet në bartjen e njohurive, këmbimi e përvojave  dhe zhvillimin e kapaciteteve.

Aktivitetet dhe Rezultatet:
•    Përmirësimi i mundësive të punësimit dhe vetëpunësimit për grupet e targetuara, të rinjtë dhe femrat në sektorin e turizmit
•    Promovimi dhe mbështetja e drejtimeve të caktuara në shkollat profesionale
•    Takimet dhe koordinimi mes akterëve në sektorin e turizmit
•    Punëtoritë për përvojat më të mira dhe zhvillimin e shkathtësive në turizëm
•    Mbështetja financiare për idetë më të mira që garojnë në grupet e akterëve në të tri komunat
•    Trajnime për hartimin e projekt propozimeve
•    Përmirësimi i dialogut social për politikat gjinore
•    Studim mbi barrierat gjinore në turizëm 
•    Fushatë e ngritjes së vetëdijes lidhur me barrierat gjinore

Përmbushja e kërkesave të BE-së për qeverisje të mirë, për integrimin e mëtejshëm Evropian të Kosovës

Emri i projektit:  Përmbushja e kërkesave të BE-së për qeverisje të mirë, për integrimin e mëtejshëm evropian të Kosovës
Kohëzgjatja: 2 vite (Maj 2014 - Prill 2016)
Vendi: Kosovë (Syri i Vizionit përgjegjës për Pejë, Gjakovë, Deçan, Junik, Klinë dhe Istog)
Organizata(t) zbatuese: Kipred dhe Syri i Vizionit
Donatori:  Zyra Ndërlidhëse e Komisionit Evropian në Prishtinë

Qëllimi i projektit: Qëllimi i këtij projekti është që të monitorohen gjashtë fusha relevante nga sfera e sundimit të ligjit në Kosovë:  Demokracia dhe sundimi i ligjit; Parandalimi dhe luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit me fokus në rendin publik dhe sigurinë; Menaxhimi i kufijve lidhur me krimin e organizuar;  Përforcimi i bashkëpunimit për zbatimin e ligjit; Sistemi gjyqësor dhe Luftimi i pastrimit të parave.

Përfituesit: Përfitues direkt të këtij projekti janë institucionet vendore të përfaqësuara në nivel qendror dhe lokal e rajonal, që kanë të bëjnë meçështjet e anti-korrupsionit dhe krimit të organizuar, duke përfshirë sektorin qendror e lokal qeveritar dhe institucioneve gjyqësore, policinë, autoritetet komunale, etj. Përfitues indirekt janë edhe mediat lokale dhe popullsia e përgjithshme e Kosovës, të cilët do jenë të informuar për arritjet dhe matjen e përmbushjes së kërkesave të BE-së.

Realizimi i projektit: Syri i Vizionit në bashkëpunim me Institutin KIPRED kanë për qëllim të rrisin debatin publik dhe presionin për përmbushjen e kërkesave të BE-së nga Qeveria e Kosovës në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar përmes a) monitorimit të rregullt, vlerësimin dhe raportimin për përmbushjen e kërkesave të BE-së,
b) të rris ndërgjegjësimin dhe presionin e publikut në nivel lokal dhe qendror
c)forcimin e shoqërisë civile për të mbrojtur me sukses interesat dhe nevojat e qytetarëve në sektorin e qeverisë qendrore dhe lokale. Projekti realizohet në gjithë Kosovë, kurse Syri i Vizionit mbulon aktivitete në gjashtë komuna, atë të  Pejës, Gjakovës, Deçanit, Junikut, Klinës dhe Istogut.
Ky projekt përqendrohet në çështjet që kërkojnë trajtim urgjent për përmbushjen e kritereve të përcaktuara nga BE-ja për qeverisje të mirë dhe përshpejtimin në integrimin e mëtejshëm evropian të Kosovës. Theksi i veçantë bie në përmirësim të sundimi i ligjit dhe lufta kundër korrupsionit/krimit të organizuar brenda kornizave ligjore dhe zbatimi i saj. Për realizim të projekt, janë planifikuar takime me institucionet përkatëse për mbledhjen e informatave për hulumtim. Nga të gjeturat e hulumtimeve, KIPRED dhe SiV do të angazhohen edhe në përpilimin e rekomandimeve për akterët relevant vendor dhe ndërkombëtar në përmirësimin e gjendjes në fushat e lartëcekura, si dhe publikimin e barometrit të parë në Kosovë për matjen e sundimit të ligjit.

Aktivitete dhe rezultatet:
•    Takime me institucionet përkatëse për mbledhjen e informatave për hulumtim
•    Monitorimi dhe realizimi i pyetësorëve nga institucionet përkatëse
•    Organizimi i tryezave të rrumbullakëta
•    Përpilimin e rekomandimeve nga tryezat për akterët relevantë vendor dhe ndërkombëtar në përmirësimin e gjendjes në fushat e lartcekura
•    Publikimin e barometrit të parë në Kosovë për matjen e sundimit të ligji