Projektet në vitin 2006

 

Në vitin 2006 “Syri i Vizionit” është tërësisht e kyçur në përmbushjen e obligimeve që kanë dalë në kuadër të rrjetit Kosovo Initiative Program, që tashmë është bërë një strukturë e organizuar mirë e organizatave që veprojnë në terren, secili në zonën e tij në tri shtetet. “Syri i Vizionit” ka realizuar disa projekte në kuadër të Komponentës Rinore të programit KIP, projekte në disa prej cilave ishte organizatë liderë në bashkëpunim me organizata tjera.

Angazhimi i rëndësishëm ishte vazhdimi i projekteve të filluara një vit më parë në lagjen “7 shtatori” me të kthyerit rom dhe egjiptian, pasi që në këtë vit fillon edhe komponenta e punësimit për të kthyerit e këtij komuniteti. Kjo ishte vetëm një pjesë e projektit që u zhvillua në shumë linja me komunitetin në këtë lagje. Gjatë vitit u realizua edhe hartimi një broshurë për kthimin. Në këtë broshurë ofroheshin të dhëna të plota të mbledhura në një vend për të kthyerit në komunat Klinë, Pejë, Prizren dhe Istog. Broshura iu adresohej edhe komunave me të dhëna të kompletuara për kthimin dhe për herë të parë ofronte të dhëna të pavarura për personat e zhvendosur që vazhdimisht kishin qenë të keqinformuar nga propaganda serbe, e cila për nevojat e politikës nuk e përkrahte kthimin në Kosovë.

Kasneci që kishte mbetur pa financim në muajt e fundit të viti të kaluar, gjatë këtij viti u riaktivizua dhe me angazhim më të madh të stafit mori profil më profesional duke ngritur zërin avokues dhe duke trajtuar problemet e jetës së qytetarëve në raport me institucionet, por edhe demokratizimin dhe reformën e pushteteve lokale, gjyqësorit, etj. Projekti që vitin e kaluar kishte filluar në fillim si bashkëpunim i OSBE dhe USAID, vazhdoi pastaj vetëm më këtë të fundit në një periudhë nëntëmujore që zgjati deri në muajin shkurt të vitit 2007, kur edhe doli numri i fundit i “Kasnecit”.

 

 


 

 

 

Shkëmbimi dhe shpërndarja e informatave mbi procesin e kthimit në Kosovë/Krijimi i ueb faqeve në komunat e përzgjedhura në Kosovë

Ky projekt është vazhdimësi e fazës së parë testuese (pilot fazës) që është zbatuar gjatë muajve qershor-gusht 2006. KIP aprovoi vazhdimin e këtij projekti shtesë për 14 muaj duke u bazuar në vlerësimin dhe rezultatet pozitive të arritura gjatë fazës testuese dy-mujore. Synimi i projektit është të forcojë bashkëpunimin në mes të shoqërisë civile (OJQ-ve të rrjetit KIP) dhe Komunave të Kosovës me qëllim që të përkrahen aktivitetet për kthim dhe re-integrim. Bashkëpunimi do të përkrahet përmes ndihmës në krijimin e ueb faqeve komunale me fokus në procesin e kthimit dhe re-integrimit në Kosovë në pesë komunat e përzgjedhura të Kosovës si: Istog, Klinë, Prizren, Skenderaj dhe Mitrovicë. më shumë

Përkrahja në kthimin e komuniteteve rom e egjiptian në lagjen “7 Shtatori” – Re-integrimi përmes punësimit dhe mobilizimit të komunitetit – Faza e I dhe II

Ky projekt është vazhdim i projektit të mëparshëm të quajtur për përkrahje të kthimit të komuniteteve rom e egjiptian në lagjen “7 Shtatori”. Në përgjithësi, projekti në fjalë ka pasur synim primar krijimin e kushteve për integrim të qëndrueshëm të familjeve rome e egjiptiane të kthyera këtë vit nga Mali i Zi në Pejë, duke ua ofruar mundësinë për krijimin e lidhjeve efektive me bizneset lokale që veprojnë në atë pjesë. Projekti u zhvillua në disa faza dhe punësoi 20 vetë. më shumë

Broshura për personat e zhvendosur

Ky projekt ka pasur për qëllim të ofrojë informata mbi procesin e kthimit në Kosovë në gjuhën shqipe dhe serbe në këto komuna: Klinë, Pejë, Prizren dhe Istog. Projekti përfshin mbledhjen dhe shpërndarjen e të dhënave me qëllim të planifikimit të suksesshëm të kthimit. Informatat e mbledhura janë publikuar në një broshurë dhe janë shpërndarë për të gjitha palët e interesuara, institucionet, refugjatët/të zhvendosurit, komuniteti pritës dhe janë publikuar online. më shumë

Buletini-informativ avokues – Kasneci/Glasnik

Përmes publikimit të një serie të buletinit informativ, ky projekt synon të ngrisë vetëdijen e publikut dhe pushtetit lokal në rajonin e Pejës. Gjithashtu, mëton të përmirësojë kualitetin e jetës dhe efikasitetin e veprimeve qytetare, si rrjedhojë, llogaridhënien dhe performancën e strukturave komunale. më shumë

Koordinimi i rrjeti të OWPEJL-së për Kosovë

Përkrahja dhe promovimi i fushave të programit të OWPEJL (projektet dhe nismat) me fokus në krijimin e përmbajtjes së materialeve për publikimin në gjuhën shqipe si dhe menaxhimin e rrjetit/përfaqësimin për Kosovë të OWPEJL-së. Koordinimi i aktiviteteve do të bëhet përmes rrjetit të OneWorld në rajonin e Evropës Juglindore.më shumë

Fuqizimi i rrjetëzimit dhe dialogut ndër-kufitar dhe ndër-etnik në mes të rinjve – Komponenta Rionre e KIP-it (viti 4)

Projekti kishte për synim zhvillimin e lidhjeve të qëndrueshme ndër-kufitare në mes aktivistëve të rinj dhe shkollave të mesme në Kosovë dhe Serbi përmes projektit të dyfishtë me fokus në rini dhe kthim. Projekti në fjalë përbëhej nga dy komponente: 1. Edukim dhe Fuqizim të Rinisë në shkollat e mesme dhe 2. Ndarja e mikro-granteve për rininë në përkrahje të procesit të kthimit dhe integrimit. më shumë

Takimi Vjetor i Rrjetit të KIP-it 2006 – Komponenta e Zhvillimit Rinor – Faza e tretë (III)

Organizimi tre ditor i Takimit të Rrjetit me të gjitha 17 OJQ-të anëtare të Rrjetit KIP. Takimi i tillë ndërkufitar është rast për të hartuar dhe finalizuar në mënyrë detale Planin e Veprimit në disa fusha kyçe të identifikuara nga Zhvillimi i Komponentës Rinore të KIP-it siç janë: 1. Rrjetëzimi me organizatat rinore/grupet jashtë rrjetit të KIP-it; 2. Pjesëmarrja e të Rinjve: organizimi i debateve nëpër shkolla fillore në aspektin e kthimit dhe re-integrimit, dhe 3. Forcimi i Rinisë dhe mobilizimi: krijimi i një Fondi të Hapur për nxënësit e shkollave fillore ashtu që ata të përfshihen në aktivitetet në procesin e kthimit dhe përmbushjes së standardeve në Kosovë.më shumë

Plani i veprimit për re-integrim në lagjen “7 Shtatori”, Pejë

Ky projekt synon krijimin e kushteve të përshtatshme për kthim dhe re-integrim të qëndrueshëm të 25 familjeve të komunitetit rom e egjiptian në vendet e tyre të origjinës në Kosovë, në lagjen "7 Shtatori" në Komunën e Pejës. më shumë

Regjistrohu për info

Video

Wedding on a bike on the Korzo in Peja