Projektet në vitin 2008

Në vitin 2008 organizata vazhdoi angazhimin me zgjerim në aktivitete dhe donatorë tjerë të rëndësishëm. Këtë vit u nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi në realizimin e projekteve me dy donatorë tw ri për organizatën: SLA dhe Olof Palme Center. Me organizatën e parë u krijua një partneritet i mirë dhe bashkëpunim që pastaj vazhdoi me disa projekte. Zyra e organizatës “Syri i Vizionit” mori përsipër të mbulojë këtë organizatë në Kosovë. Gjatë vitit 2008 me SLA u realizua projekti i quajtur “Perspektiva rurale”, për të përkrahur fermerët dhe organizatat e tyre.

Në partneritetin me Olaf Palme Center u hartuan tri dokumente të rëndësishme për komunitetin: mbi bazën e strategjisë së Qeverisë së Kosovës u hartuan strategjia trevjeçare e veprimit për komunitetin rom e egjiptian në komunën e Pejës dhe të Istogut si Strategjia e veprimit për komunitetin serb në Pejë.

Ndërkohë vazhduan dhe u përmbyllën gjatë vitit projektet në kuadër të KIP-it, i cili shënoi përfundimin e misionit të tij. Projektet e fundit u realizuan edhe në lagjen 7 shtatori dhe në lokalitete tjera në komunën e Pejës dhe Istogut.

Gjatë këtij viti në partneritet me organizata02 dhe për të ndihmuar projektet e tyre, SiV ka zhvilluar disa aktivitete në rajonin e Pejës, kryesisht debate me qytetarë për tema të ndryshme. Me FiQ janë mbajtur disa debate gjatë këtij viti: Pejë Istog e Klinë nga një debat për transparencën dhe llogaridhënien në gjykata, një debat me qytetarë për sigurinë dhe një tjetër lidhur me rolin e misionit EULEX në Kosovë. Me OJQ KCIC një debat për rrezikun nga armët e vogla që mbahen pa leje nga qytetarët. Një tjetër debat në bashkëpunim me KDI është mbajtur me deputetët nga Peja ku kanë marrë pjesë pesë deputetë me qëllim të shtimit të komunikimit mes deputetëve dhe qytetarëve të rajonit. ME ATRC është diskutuar drafti i kushtetutës së Kosovës.

Në përkrahje të projektit “Kooperativa” që është zhvilluar në Kosovë, Serbi dhe Mal të Zi që ka implementuar AED, “Syri i Vizionit” ka ndihmuar përfshirjen e të rinjve nga rajoni i Pejës përmes një audicioni për përzgjedhjen e kandidatëve për një reallity shou me të rinj nga Kosova dhe Serbia që është transmetuar në televizionet e dy vendeve.

Një pjesë e stafit gjatë këtij viti ishte i angazhuar në projektet e filluara në vitin 2007: SDEKPI, Llazoviqi dhe rregullorja komunale për transparencë. Veç tyre aktivistët e organizatës u angazhuan në projekte dhe punë tjera vullnetare gjatë këtij viti.  

Koordinimi i rrjeti të OWPEJL-së për Kosovë

Përkrahja dhe promovimi i fushave të programit të OWPEJL (projektet dhe nismat) me fokus në krijimin e përmbajtjes së materialeve për publikimin në gjuhën shqipe si dhe menaxhimin e rrjetit/përfaqësimin për Kosovë të OWPEJL-së. Koordinimi i aktiviteteve do të bëhet përmes rrjetit të OneWorld në rajonin e Evropës Juglindore.më shumë

Kthimi në lagjen “7 Shtatori”, (faza e dytë-vazhdimësia)

Qëllimi i projektit ka qenë që t’u krijohen mundësi komunitetit rom dhe egjiptian, që të integrohen sa më mirë në vendin e tyre pas kthimin nga Mali i Zi. Përmes krijimit të kushteve më të mira për jetë, për shkollim, shërbime shëndetësore, etj. Projekti ka pasur për qëllim që t’ua përmirësojë kushtet për jetë por edhe të nxisë punësimin e tyre në mënyrë që ata të krijojnë të ardhura për vetmbajtje. më shumë

Përpilimi i strategjisë së veprimit për komunitetin serb të komunës së Pejës

Ky projekt ka për synim të fuqizojë dhe përkrah fokus grupet e komunitetit të kthyer në komunën e Pejës përmes përpilimit të strategjisë trevjeçare. Kjo strategji ka dhënë kontribut të shumëfishta në ngritjes e kapaciteteve të komunitetit për të evokuar në zgjedhjen e problemeve të veta, ngritjes së kapaciteteve të liderëve të fshatrave dhe të lagjeve dhe bashkëpunimin me autoritetet. Është krijuar një bazë e të dhënave statistikore për komunitetin dhe një plan për veprim komunal në bashkëpunim me komunitetin dhe donatorë të mundshëm në periudhën trevjeçare. më shumë

Plani për Komunitet të Sigurt “Vendi i Sigurt”

Nxitja e banorëve lokalë dhe komunitetit më të gjerë për të marrë pjesë dhe përgjegjësi për ta bërë komunitetin e tyre më të sigurt. Duke krijuar një plan veprues ose strategji, anëtaret e komunitetit të prezantuar në grup, këshill ose komitet, të jenë në gjendje që t’i identifikojnë brengat e tyre të sigurisë dhe t’i adresojnë ato tek institucionet përgjegjëse. më shumë

Fushata informuese për komunitetin serb në Bllagaq dhe Bellopojë

Ky projekt ka për synim që të njoftojë dhe fuqizojë dy fokus grupe e që janë Bellopoja e Pejës dhe Bllagaqi i Istogut si dhe të përkrahë me nga një projekt më prioritar infrastrukturor që vet ata e vlerësojnë si më të rëndësishmin për jetën e tyre në vendet ku janë kthyer dhe jetojnë. më shumë

Strategjia për komunitetet rom e egjiptian në komunë Pejë dhe Istog 2009-2011

Projekti synon të forcojë dhe mobilizojë komunitetet në mënyrë që Strategjia qeveritare ne nivel qendror në vitin 2007 të bartet në nivelin lokal. Strategjia paraqet gjithë kërkesat dhe nevojat e komunitetit në nivelin lokal dhe planin e veprimit në komunitet, konkretisht në komunën e Pejës dhe të Istogut. Projekti është zgjerim i punës së bërë në vitin 2007, kur projekti kishte përfshirë këto dy komuna.më shumë

Perspektiva Rurale

Projekti ka pasur për qëllim përmirësimin e kushteve jetësore rurale dhe promovimin e zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik në Kosovën Perëndimore. “Perspektiva rurale” ka nxitur organizatat e fermerëve që të zhvillojnë ide novatore dhe t’i ofrojë shërbime më të mira anëtarëve të tyre. më shumë

Regjistrohu për info

Video

Wedding on a bike on the Korzo in Peja