Financat

Syri i Vizionit financohet nga projektet që realizohen me partnerë dhe donatorë, nga të hyrat vetanake, shërbimet dhe format tjera të financimit. Shumica e donatorëve që financojnë projektet tona janë organizata ndërkombëtare, e në raste të veçanta ka participim edhe nga institucionet vendore dhe sektori privat.

Organizata ka rregullore të prokurimit e cila rregullon  funksionimin e financave të organizatës. 


Auditimi i jashtëm i organizatës bëhet për çdo vit fiskal. Auditimet janë të kompletuara duke filluar nga viti 2004 dhe janë bërë rregullisht përgjatë viteve tjera në vazhdim.

 

Regjistrohu për info

Video

Wedding on a bike on the Korzo in Peja