Projektet e vitit 2011


Gjatë vitit 2011 Syri i Vizionit ka zhvilluar me sukses realizimin e projekteve të filluara nga vitet e kaluara. Gjatë vitit në projekte të ndryshme janë angazhuar mbi 15 vetë, kurse ka pasur 17 projekte afatgjata, pa llogaritur aktivitete dhe fushatat e shkurta. Ky vit ka rezultuar me aktivitete në të cilat është forcuar dhe profilizuar më tej organizata duke realizuar aktivitete në të cilat ka përfituar komuniteti në një shtirje në një zonë që mbulon shumë komuna të Kosovës, në komunitetet në zonat rurale të cilave problemet e të cilëve askush nuk i kishte dëgjuar më parë.


Pjesë e rëndësishme e punës këtë vit ka qenë bashkëpunimi me organizata partnerë, donatorë të vjetër dhe të rinj, si dhe partneriteti i vazhdueshëm më institucionet vendore në nivelin qendror dhe lokal.
Nga projektet e realizuara këtë vit, janë vazhduar disa projekte madhore të filluara më parë. Me projektet e financuara nga ISC-USAID nga viti i kaluar janë vazhduar duke punuar në ndikimin mbi ndryshimin e Ligjuit për Pyjet dhe Ligjit për mbeturinat. Gjatë vitit poashtu me mbështetje nga NDI është punuar edhe në monitorimin e zbatimit Ligjit për mbrojtjen e natyrës dhe një pjesëmarrje në grupet ndikuese lidhur me Ligjin për parkun Nacional të Bjeshkëve të Nemuna, në debatin për ndryshimin e Kushtetutës së Kosovës, etj . Përmes aktiviteteve  nga këto projekte, Syri i Vizionit është shndërruar në një akter të rëndësishëm në çështjet që kanë të bëjnë me legjislacionin qendror, posaçërisht me çështjet që kanë të bëjnë me rajonin dhe ambientin.

Vazhdimësi i viteve të kaluara, në partneritet me Olof Palme Center gjatë vitit janë hartuar strategjitë e veprimit për komunitetin serb në Komunën e Rahovecit dhe për komunitetet rom, egjiptian dhe ashkali  në komunat Rahovec dhe Deçan. Përveç planeve trevjeçare të aksionit në kuadër të këtyre projekteve janë përkrahur edhe 19 mini projekte të komunitetit, që kanë ndikuar në përmirësimin e kushteve të jetës së komunitetit. Janë vazhduar edhe dy projekte në partneritet me DRC në disa komuna të Kosovës lidhur me kthimin dhe rintegrimin, programi që ka vazhduar në vitin e tretë në kuadër të platformës Propeace për parandalim të konfliktit, projekti me FIQ për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit në Kosovë dhe ai me CRLS për pranimin  Kosovës në lëvizjen globale kundër ndryshimeve klimatike.  Në kuadër të programit MOBKOS, Syri i Vizonit ka vazhduar të jetë sekretariat i këtij programi, duke zhvilluar edhe një fushatë vetdijesimi për planifkimin urban në Klinë. Kurse partneriteti  i qëndrueshëm me Solidar Suisse (ish SLA) ka vazhduar edhe në kuadër të projektit të vazhdueshëm edhe me një mini projekt për të rinjtë në tregun e punës.

Gjatë vitit janë marrë angazhime shtesë në disa projekte joafatgjatë që kanë plotësuar partneritete dhe zotime shtesë si projekti me Care Internacional për të rinjtë liderë të paqes, me Ambasadën britanike për fillimin e bashkëpunimit me OJQ-të rinore në rajon, fushata për ndalimin e të shtënave që u realizua bashkë me Saferworld.  Në kuadër të partneritetit me Komunën e Pejës Syri i Vizionit ka kryer dy projekte të vogla në kudër të projektit që komuna ka me ZNKE në Grykë të Rugovës: projektin mbi punën e komunitetit në zonë e shtegut për ecje te Kanali dhe mbi mundësitë e vënies në qarkullim të autobusi për nevojat e truizmit në Rugovë.
Në aspektin e zhvillimit të brendshëm të kapaciteteve të organizatës gjatë vitit është plotësuar dhe ripunuar tërësisht webfaqja e organizatës dhe janë rishikuar objektivat e programeve, duke filluar edhe hartimin e strategjive të veçanta nëpër shtatë sektorët përkatës. 

 

 


 

 

Perspektiva Rurale

Ky projekt ka pë qëllim përmirësimin e kushteve jetësore rurale dhe promovimin e zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik në Kosovën Perëndimore. Gjithashtu nxitjen e organizatave fermere që të zhvillojnë ide novatore dhe t’u ofrojnë shërbime më të mira anëtarëve të tyre. më shumë

Mospërputhja e sistemit arsimor me nevojat e tregut të punës në Kosovë (Mismatch)

Qëllimi i këtij projekti është që të hulumtojë gjendjen e (mos)përshtatjes së drejtimeve që kanë shkollat e mesme profesionale të Pejës me nevojat e tregut në Kosovë, për të nxitur fillimin e bashkëpunimit në mes shkollave profesionale dhe biznesit. më shumë

Zhvillimi i kërkimeve dhe i trajnimeve të bizneseve dhe të palëve të kyçura të turizmit të shtegut unazor belvedere të Pejës

Projekti realizohet ne kuadër të projektit më të gjerë “Dukagjini and Rugova Valley Access Action Program” dhe ka për qëllim të përqendrohet në aspektet e ndërlidhura me zhvillimin e shtegut unazor belvedere (Shtegu i gjelbër) të Pejës, në mbështetje të turizmit dhe rekreacionit në lidhje me zhvillimin e biznesit dhe rritjen e zhvillimit të brenditë vendor. më shumë

Strategjia për përfshirjen e komunitetit serb përmes pjesëmarrjes aktive qytetare

Ky projekt ka për synim të fuqizojë dhe përkrah komunitetin serb në komunën e Rahovecit duke e zhvilluar një plan të veprimit trevjeçar për komunitetin në këtë komunë, që do të hartohet duke u bazuar në nevojat të nxjerra nga vet komuniteti si dhe përkrahja dhe fuqizimi i komunitetit dhe fokus grupeve në Komunat Pejë, Klinë e Istog. më shumë

Të rinjtë liderë të paqes

Ky projekt ka për qëllim krijimin e kushteve për një paqe me të qëndrueshme në mes të rinjve nga komunitetet e ndryshme përmes aktiviteteve të përbashkëta kulturore sportive dhe rekreative. më shumë

Funksionalizimi i linjës lokale të autobusit për turizmin në zonën e Rugovës

Projekti realizohet ne kuadër të projektit më të gjerë “Dukagjini and Rugova Valley Access Action Program” dhe ka për qëllim funksionalizimin e linjës së autobusit në shërbim të turizmit në zonën e Rugovës dhe krijimin e kushteve të përshtatshme për të shfrytëzuar linjën e autobusit për të udhëtuar për në zonën e Rugovës.më shumë

Monitorimi i zbatimit të Ligjit për Mbrojtje e Natyrës

Ky projekt ka për qëllim monitorimi e zbatimit të Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës dhe akteve tjera ligjore të nxjerra nga Qeveria dhe komunat në ruajtjen dhe përmirësimin e gjendjes së natyrës në Kosovë. më shumë

Fushatë kundër të shtënave me armë

Ky projekt ka për qëllim sensibilizimin e qytetarëve për pasojat që vijnë nga të shtënat dhe përdorimi i armëve nëpër ahengje të ndryshme familjare dhe sensibilizimin e institucioneve për zbatim efikas të Kodit Penal të Kosovës dhe Ligjit për Armëtmë shumë

Aktivitet për ndërtim të paqes në komunat ku është realizuar kthimi dhe re-integrimi (në kuadër të Projektit RRK – II)

Ky projekt ka për qëllim për të mbështetur procesin e re – integrimit, për të promovuar dialogun ndëretnik dhe për të përmirësuar bashkëpunimin ndër-komunal në mbështetje të kthimit dhe re-integrimin.më shumë

Strategjia e qeverisë kosovare për përfshirjen e komunitet: rom, ashkali e egjiptian në praktikë në nivelin lokal përmes pjesëmarrjes aktive të qytetarëve

Ky projekt ka për qëllim fuqizimin dhe mobilizimin e komunitetit rom, egjiptian dhe ashkali për të sigurojë që dispozitat e përfshira në Strategjisë 2007 të Qeverisë së Kosovës për përfshirjen e komunitetit RAE të jenë të kthyer në praktikë në nivelin komunal. më shumë

Ndihmë në implementimin e MOBKOS II

Ky projekt ka për qëllim rritjen e vetëdijes së qytetarëve dhe institucioneve në raport me mobilitetin urbanmë shumë

Regjistrohu për info

Video

Wedding on a bike on the Korzo in Peja