mendo globalisht,
vepro lokalisht

Udhëtim studimor në Bullgari për fermerët kosovarë

21.11.201313-16 nëntor 2013  – Organizata Syri i Vizionit në kuadër të projektit “Fuqizimi i kapacitetit të shoqërisë civile për politikë-bërje dhe konsultim me Qeverinë në sektorin e bujqësisë”, të financuar nga Bashkimi Evropian, ka organizuar vizitë studimore në Bullgari me përfaqësuesit e bordit të Bashkimit të shoqatave bujqësore të Kosovës.

Gjatë kësaj vizite studimore kemi vizituar kompani të prodhimit të bimëve foragjere, kompani për rritjen dhe përpunimin e mishit, kompani për prodhimin e energjisë së ripërtritshme dhe solare, ferma të pularisë dhe përpunimit të mishit, përfaqësues të shoqatës e cila merret me promovimin e produkteve bullgare jashtë vendit dhe përfaqësues të Ministrisë së Bujqësisë.
Nga këto vizita dhe takime janë shkëmbyer përvoja se si një shtet i cili është anëtar i Bashkimit Evropian është ballafaquar me përmirësimin dhe përmbushjen e standardeve në industrinë e ushqimit dhe bujqësisë, sfidat me të cilat janë përballuar, përkrahjen që kanë fermerët nga shteti dhe Bashkimi Evropian dhe mundësitë e bashkëpunimit në mes të këtyre kompanive me BSHBK-në. Në ketë vizitë studimore kanë marr pjesë 5 anëtarë të bordit të BSHBK-së, të cilët kanë mësuar nga përvojat e reja dhe kanë kërkuar mundësitë që ato t’i zbatojnë në organizatën