mendo globalisht,
vepro lokalisht

Konkurse

Thirrje për Konsulent/Organizatë - Analizë mbi mekanizmat e përdorur për identifikimin dhe raportimin e dhunës në shkollë15.09.2021ToR - Ekspert/e për hartimin e Strategjisë dhe Planit trevjeçar të punës (2022-2025) për grupin monitorues të fëmijëve Respect Our Rights - ROR30.06.2021Thirrje për trajner/e - “Procedurat e trajtimit për fëmijë të cilët janë viktima apo ushtrues të dhunës në shkollë, familje dhe rrugë” dhe “Zhvillimi psikologjik i fëmijës në faza të ndryshme të zhvillimit fizik”.22.06.2021CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST - Seeking a company/organization for holding a series of workshops and trainings for 300 participants 08.06.2021Termat e Referencës - Angazhimi i një trajner-profesionist në fushën e prokurimit publik30.04.2021Thirrje e hapur për trajnime dhe mundësi punësimi për 300të rinj, gradhe personame aftësi tëkufizuara si dhe komunitetet pakicë(ashkali, boshnjak, egjiptian, rom dhe Serb) nga zonat rurale e urbane të komunave Pejë, Istog, Klinë, Deçan dheJunik.06.04.2021Thirrje për: Ekspert/e për Hartimin e Strategjisë së përbashkët për dhjetë shkolla fillore dhe të mesme të ulëta në forcimin dhe zhvillimin 18.03.2021202/SiV/2021 - Supplying with IT equipment for project “Empowerment and Employment of Youth, Women and Other Vulnerable Groups in the Five Municipalities of Kosovo”29.01.2021Terms of reference - Supplying with IT equipment11.01.2021CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST - Seeking Company/Consultant(s) for Conducting a Local Market Analysis and a Needs Assessment of the target group in the municipalities of Istog, Pejë, Klinë, Deçan and Junik08.01.2021