think globally,
act locally

Competition for children

I. Të plotësohet nga fëmija

A keni dëshirë dhe vullnet të mësoni si të bëheni hulumtues:

A keni biseduar me prindërit e juaj per të aplikuar:

A jeni angazhuar ndonjëherë në shkollën e juaj (nëse po sqaroni):

Çfarë mendoni për interesimin e fëmijëve për të drejtat e tyre?

Përse dëshironi të jeni pjesë e grupit ROR?

Në cilën fushë e shihni më shumë veten të angazhuar?

A premtoni se do të jeni maksimalisht të angazhuar në ROR?

II. Të plotësohet nga njëri prej prindërve/kujdestarit ligjor të fëmijës

E kuptoj që fëmija im gjatë angazhimit në projekt do të jetë pjesëmarrës në aktivitete si:
1. Trajnime të hulumtimit,
2. Angazhim për të plotësuar pyetësorët gjatë hulumtimit,
3. Udhëtime jashtë qytetit të tij,
4. Pjesëmarrje në prezantimin e gjetjeve në hulumtim
5. Pjesëmarrje në takime me institucionet për prezantimin e të gjeturave

Koment nga prindërit:

Me anë të kësaj pajtohem që fëmija im të jetë pjesë e projektit, dhe njëkohësit deklaroj që e lejoj fëmijën tim të jetë pjesëmarrës në aktivitete e parapara në projekt.