misli globalno,
deluj lokalno

Projekti u 2005-toj godini

U 2005-oj godini nastavljen je rad na projektima zapošetim u prethodnim godinama i ustanovljen je format delovanja u novim sektorima sa kojima organizacija ranije nije imala saradnju. U ovoj godini, pored aktivnosti koje je organizacija sprovodila u predhodnim godinama, organizacija je sarađivala i sa lokalnim vlastima u oblastima ispunjavanja zakonskih obaveza.
U cilju povećanja transparentnosti i odgovornosti NVO Syri i Vizionit je oformila radnu grupu koja je izradila opštinsku uredbu o pristupu zvaničnim dokumentima. Ova uredba je odobrena u opštinama Klina i Istok. U okviru KIP-a je realizovano i nekoliko drugih projekata na terenu u saradnji sa članovima drugih organizacija.


Zajedno sa aktivnostima započetim u prethodnoj godini nastavljen je rad sa partnerima na razvoju osnove delovanja u narednoj godini.Projekti u informacionom sektoru: portal OneWorld kao i novine avokacije civilnog društva „Glasnik“ nastavile su uspešan rad tokom cele godine, razvijajući se i postajući poznat i popularan široj javnosti. Tokom ovog perioda je stvoreno i održavano partnerstvo sa veoma važnim donatorima kao što su CARE Internacional, FID, European Perspective itd., a takođe je nastavljena i saradnja sa prethodnim partnerima DRC, OEBS i OneWorld. U okviru Mreže Mladih Peći (MMP) je nastavljen projekat „Inicijativa mladih za pomirenje“, sa posebnim osvrtom na mlade u opštinama Klina, Istok i Dečani. Održano je 62 treninga sa učenicima srednjih škola kao i omladinom iz različitih NVO organizacija. Na Ohridu je održan multietnički kamp za sve zajednice koje žive u Pećkom regionu.
Takođe u okviru MMP je realizovan projekat „Jačanje kapaciteta lokalnih omladinskih mreža u regionu Peći“ koji je trajao sve do 2006-te i bio podeljen u tri faze: prva faza je bila usmerena na izgradnju kapaciteta lokalnih mreža u Peći kroz obuku; Druga faza se sastojala od kampanja sprovođenim sa mladima u opštinama Klina, Dečani, Đakovica i Istok; dok je treća faza sprovođenje kampanje javnog zagovaranja koje se sprovodi sa učenicima srednjih škola.


Tokom ove godine na Kosovu je osnovana Platforma ProPeace sa idejom da se kroz saradnju NVO organizacija na Kosovu da doprinos u izgradnji mira, što predstavlja veoma važan faktor u ovom procesu. ProPeace je mreža od 13 NVO organizacija. NVO Syri i Vizionit je deo nadzornog odbora G3, grupe od tri NVO koje su uspostavile platformu ProPeace. ProPeace ima za cilj jačanje uloge građana u procesu promovisanja trajnog mira kao i podsticanje građana da uzmu učešće u ovom procesu. Projekat prevencije i sprečavanja nasilja, finansiran je od strane Kancelarije Evropske Komisije i implementiran od strane Care International, dok su projekti u periodu 2007-2008 godine finansirani od strane Caritas Luksemburg.

 


 


 

Izdavanje lista “Hronika”

Naziv Projekta: Objavljivanje lista “Kronika”
Vremenski rok: 4 meseci (januar - april 2005)
Mesto: Opština Peć
Organizacija/e implementator/i: "Syri i Vizionit" u partnerstvu sa Omladinskim Centrom "ZOOM" u Peći
Budžet: 8.340 € Donatori: "Trentino con il Kossovo"

Cilj projekta: Ovaj projekat je nastavak projekta Škole Novinarstva koji je održavan prethodne dve godine i imao je za cilj da se polaznicima kursa omogući razvoj sposobnosti za novinarstvo posredstvom pripreme i objavljivanja jednog lista.
Korisnici: Direktni korisnici su 25 mladih koji su pisali i objavljivali članke u listu; u jednom širem smislu profitira ovim projektom samo novinarstvo kao profesija a i sfera javnog informisanja mladih u regionu Peći.
Realizacija projekta: Mladi koji su pohađali ovu školu novinarstva, predvođeni od “Syri i Vizionit” su realizovali četiri broja omladinskog lista “Hronika”. List je bio potpuno sastavljen od njihovih radova, a i omogućio im je da svoja teoretska saznanja stečena tokom ovog obučavanja konkretno pretoče u članke za list. Na desetine članaka je tretiralo rzne životne tematike u Peći, probleme koje treba rešiti i druga aktuelna pitanja odvojena u odgovarajućim rubrikama lista.

Aktivnosti i Rezultati:
• Pripremanje i objavljivanje desetina članaka na različitim temama iz opštine Peć a i šire
• Objavljivanje i distribuiranje četiri broja lista
• Stvaranje mogućnosti za razvoj novinarskih sposobnosti i talenta za mlade novinare
• Informisanje javnosti i isticanje raznih tematika u javnosti kroz raznovrsne novinarske članke

Koordiniranje mreže OWPEJL-a za Kosovo

Naziv Projekta: Koordiniranje mreže OWPEJL-a za Kosovo
Vremenski rok: 12 meseci (januar – decembar 2005)
Mesto: Kosovo
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit
Budžet: 11,700 €
Donatori: Unimondo/Hivos 


Cilj projekta: Podržavanje i promovisanje programskih polja OWPEJL (projekti i inicijative) sa fokusom na stvaranje sadržaja materijala za objavljivanje na albanskom jeziku kao i menadžiranje mreže/predstavljanje na Kosovu OWPEJL-a. Koordiniranje aktivnosti će se sprovesti posredstvom mreže OneWorld u regionu Jugoistočne Evrope.
Korisnici: Korisnici ove preduzete inicijative su sva mesta koja internetom pristupaju OWPEJL-u i na takav brži način se informišu o razvoju dešavanjima u regionima koje pokriva OWPEJL na svim posebnim jezicima tih regiona za sve posetioce i čitalaštvo iz ovih mesta.
Realizacija projekta: Ovaj projekat se zasniva na pružanju podrške posredstvom razmene informacija i online materijala kao i onih štampanih a što se tiče na poljima neposredne saradnje i informisanja javnosti. Osim toga, OWPEJL omogućava čitalaštvu da dobije razne informacije o socijalnom, ekonomskom i političkom razvoju u mestima koja pokriva ova mreža. Komunikacije između članstva ove mreže se bazira na partnerstvu, gde svaka organizacija razmenjuje informacije i materijale za koordinirano distribuiranje.

Aktivnosti i Rezultati:
• Održavanje i pokriće portala na albanskom jeziku OWPEJL-a
• Objavljivanje više od 100 tema/pitanja i objavljivanje na albanskom jeziku. Ove informacije se dalje prevode i na jezicima mesta de se prostire OneWorld;
• Redovno angažovanje jedne osobe (menadžera mreže) i urednika;
• Podizanje diverziteta informisanosti pruženih mestima koja pokriva platforma OWPEJL.
 

Učešće javnosti u opštinama Klina i Istok

Naziv Projekta: Učešće javnosti u opštinama Klina i Istok
Vremenski rok: 5 meseci (januar – maj 2005)
Mesto: Klina i Istok
Organizacija/e implementator/i: "Syri i Vizionit" liderska organizacija u saradnji sa NVO-om “Eurovizioni”, Klina kao i "Kosovska Inicijativa Respekt i Edukaciju", Istok
Budžet: 7.460 € (3,730 đ 3,730) Donatori: Fondacija za Demokratsku Inicijativu (FID) 


Cilj projekta: Ovaj projekat je imao za cilj podizanje građanske svijesti i njihovo informisanje  o pravu na učešće donošenja odluka unutar opština u kojima žive, sa posebnim naglaskom u opštini Klina kao i Istok. Iz toga je proizašlo jedno izrađivanje nacrta Pravilnika  o pristupu zvaničnim dokumentima za Opštinu i rađeno je lobiranje za njeno usvajanje a isto tako i monitorisanje njegove sprovedbe.
Korisnici: Neposredni korisnici su svi stanovnici koji žive pećkom regionu (opštine Klina i Istok). Drugi deo važan ovih korisnika su novinari koji će imati lakši pristup zvaničnim dokumentima koja ih zanimaju.
Realizacija projekta: Pravilnik o pristupu opštinskim dokumentima je izrađen nakon nekoliko sastanaka  i debata na kojima su obuhvaćeni pojedinci ili razne interesne grupe a zasnovane na različitom uzrastu, polu, kao i brojnim manjinskim grupama koje žive u opštinama Klina i Istok. Pokrivanje stanovništva informacijama je učinjeno posredstvom pisanih i elektronskih medija, pafleta, postera, kao i brojnih radio i TV emisija na lokalnim medijima. Da bi se diskutovalo o učešću građana na izradi ovog pravilnika održavane su brojne javne debate sa građanstvom. Posle dizajniranja Pravilnik je analiziran i sa grupom novinara, sa NVO-ima i opštinskim zvaničnicima. A završna forma ovog pravilnika je predata skupštinama opština u Klini i Istoku kako bi se i zvanično usvojila.


Aktivnosti i Rezultati:
• Dizajniranje i usvajanje opštinskog pravilnika u Skupštini opštine Klina i Istok.
• Organizovanje na desetine debata sa građanima, novinarima, NVO-ima  idr., a za stvranje završne varijante Pravilnika
• Dizajniranje, štampanje i raspodela 4,000 pamfleta (1,000 na jezicima bošnjaka/srba kao i 3,000 na albanskom jeziku) na vidljivijim mestima u Klini i Istoku, kao i 1/3 istih je razdeljeno posredstvom dnevnih listova na Kosovu;
• Dizajniranje i distribucija 2 vrste postera (tokom prethodne faze i nakon usvajanja pravilnika);
• Realizovanje jednog istraživanja sa 500 ispitanika sa pokrivanjem Kline i Istoka;
• Organizovanje 4 radio emisija na lokalnim radio stanicama u ove dve opštine

Stvaranje projekata za treću fazu i pojašnjenje projekata iz druge faze

Naziv Projekta: Stvaranje projekata za treću fazu i pojašnjenje projekata iz druge faze
Vremenski rok: 2 meseca (avgust – septembar 2005)
Mesto: Kosovo, Crna Gora i Srbija
Organizacija/e implementator/i: "Syri i Vizionit" liderska organizacija u partnerstvu sa "Helping People in Need" Rožaje, Crna Gora
Budžet: 18,783 €
Donatori: Ministarstvo Vanjskih Poslva Danske posredstvom Programa Kosovske Iniciative (KIP)

Cilj projekta: Projekat o kom je reč je urađen kako bi se obezbedila odgovarajuća kontinuiranost strateških planova dizajniranih od NVO-a koji su deo mreže KIP u povodu prve faze sastanka KIP-a. Na konkretan način, sastanak mreže KIP-a se organizuje sa ciljem da uz pomoć profesionalnih trenera/ konsultanata da se dizajniraj četiri projekt predloga sveobuhvatna kako bi se sproveli tokom treće faze unutar Razvojne Omladinske Komponente.
Korisnici: Neposredni korisnici su 17 članova mreže KIP-a, pošto njihovi predstavnici su uzeli učešća na sastanku sa po dva predstavnika iz svake organizacije, a posebno osoblje koje radi na jačanju partnerstava između zajednica pa i unutar organizacija.
Realizacija projekta: Na ovom prekograničnom sastanku je bila prilika za dizajniranje i odrađivanje 4 projekta tako detaljno na glavnim poljima od određenog interesa određenog od Mreže, unutar Komponente Omladinskog Razvoja KIP-a. 1. Umrežavanjem sa organizacijama/grupama van Mreže KIP-a: 2. Učešće omladine – organizovanje debata po osnovnim kolama sa naglaskom za povratak i re-integraciju, kao i 3. Unutar jačanja i mobiliziranja omladine – stvaranje jednog manjeg Otvorenog Fonda za učenike osnovnih škola sa ciljem obuhvatanja i njih u procesu povratka i ispunjavanju kosovskih standarda.


Aktivnosti i Rezultati:
• Pripremanje materijala za trening i organizovanje događaja;
• Organizovanje sastanka Mreže, koji je trajao tri dana sa učešćem 17 NVO-a iz Mreže KIP;
• Predaja četiri projekat predloga kod donatora;
• Kompilacija rada tokom treninga u jednom Biltenu i objavljivanje na tri jezika uključujući tu i planove za budućnost Omladinske Komponente.

Akcioni plan za integraciju u naselju "7 Septembar" (I faza)

Naziv Projekta: Akcioni plan za integraciju u naselju "7 Septembar" (I faza)
Vremenski rok: 6 meseci (maj – oktobar 2005)
Mesto: Opština Peć
Organizacija/e implementator/i: "Syri i Vizionit" liderska organizacija sa partnerima "Vision 02", Istok i Helping People in Need- Rožaje, Crna Gora
Budžet: 34,408 € Donatori: Ministarstvo Vanjskih Poslova Danske posredstvom Programa Kosovske Inicijative (KIP)

Cilj projekta: Ovaj projekat je prva faza angažovanja sa ciljem stvaranja uslova za održiv povratak i re-integraciju  25 porodica iz egipćanske i romske zajednice u njihovom mestu porekla na Kosovu, u naselju "7 Septembar" u opštini Peć.
Korisnici: Aktivnosti ovog projekta su koncentrisane na naselje “7 Septembar” u Peći, gde se očekuje da se desi povratak 110 osoba iz Crne Gore za na Kosovo, tačnije iz kampa gde su boravili kao iseljena lica (Konik 1 i Konik 2 u Crnoj Gori).
Realizacija projekta: Projekat o kom je reč sadrži aktivnosti dijaloga posredstvom sastanaka sa fokus grupama i nekoliko drugih aktivnosti koje se tiču podizanja sveti u lokalnim medijima. Takođe projekat pruža treninge na raznim poljima kako za dočekujuću zajednicu a tako i za povratničku koji su nekad živeli u naselju “7 Septembar”. Osim toga, organizovano je jedno istraživanje, nekoliko treninga, stvorene su fokus grupe, izrađen je jedan akcioni plan rada, te jedan broj radio emisija ostvarenih na Kosovu i u Crnoj Gori.


Aktivnosti i Rezultati:
• Istraživanje kod preko 200 pripadnika dočekujuće većinske zajednice kao i 110 članova izbegličke zajednice;
• Realizovanje četiri (4) radio emisije na lokalnom nivou u Radio Peći, Radio Dukađiniju i Radio Rožaju, a i jedan članak za šeb portal One World Southeastern Europe u vezi ovog projekta.
• Organizovanje i upravljanje triju treninga kao i organizovanje dva zajednička sastanka sa zajednicom a s’ciljem da se uradi odabir glavne grupe od 36 građana među izbeglim licima i dočekujuće zajednice, kao i njihovo obuhvatanje u direktnim pripremama za povratak u okviru ovog projekta;
• Organizovanje 20 sastanaka sa fokus grupama, sa dočekujućom zajednicom i izbeglim iz Crne Gore, a sastanci su bili odvojena a i zajednički;
• Organizobvanje jedne serije od 6 poseta prekogranične razmene (6 odraslih muškaraca, 6 žena, kao i 6 mladih) kako bi se sprovela jednodnevna poseta izbeglim licima iz romske i egipćanske zajednice u Crnoj Gori;
• Organizovanje i olakšavanje trima fokus grupama za izbegličku zajednicu kako bi posetili svoje kuće u formi “Idi i vidi" u koordinaciji sa DRC-om i drugim relevantnim institucijama Kosova;
• Organizovanje tri sesije treninga sa fokus grupama iz obe zajednice na temama: Komunikacijske sposobnosti, Posredovanje, Menadžiranje konflikata, kao i o Ljudskim Pravima; jedan trening za izradu akcionog plana za delovanje omladine u naselju "7 Septembar"; jedan trening da se izvuku projekti u službi povratničke zajednice, jedan trening u podgorici sa fokus grupom izbjegličke zajednice.

Ngritja e kapacitetit për veprim në fshatin Bellopojë

Naziv Projekta: Podizanje kapaciteta za delovanje u selu Belo Polje
Vremenski rok: 4 meseci (juni - septembar 2005)
Mesto: Region Peći
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit
Budžet: 9,408 €
Donatori: Evropska Perspektiva

Cilj projekta: Ovaj projekat je težio tome da podigne kapacitete stanovništvu sela Belo Polje, sa ciljem da se njima pomogne na iniciranju briga koje ih tište i tako poboljšaju koordiniranje i samo-osnaživanje za seoske potrebe u opšte a posebno za žitelje. Takođe, ovaj projekat je pomogao oko olakšanja po pitanju slobode kretanja ove zajednic i stvaranju Kontakata sa lokalnim institucijama i druženja u opšte. Konkretno, tokom ovoga projekta je formirano jedno predstavničko telo ovoga sela i organizovana je jedna gomila treninga za podizanje kapaciteta kod njih. Na kraju je izrađena jedna lista njihovih briga a koje su dostavljene institucijama opštine Peć.
Korisnici: Stanovnici sela Belo Polje su bili primarni i korisnici neposredni od ovoga projekta. Dok, drugi deo sela je profitirao na jedan ili drugi način od ovog formiranog predstavništva koje ih zastupa te ostvarenih rezultata i građanske dobiti u zastupanju kod lokalnih institucija i njihovih zahteva.
Realizacija projekta: Ovo obuhvata stvaranje jednog predstavničkog tela od 6-7 ljudi, kojima je pružena jedna lepeza treninga u sferama; Menadžiranja konfliktima, Ljudska i manjinska prava, Strateško planiranje kao i Lidership zasnovan na vrednostima. Za više, organizovani su sastanci sa lokalnim institucijama kako bi se diskutovale potrebe ove zajednice.

Aktivnosti i Rezultati:
• Stvaranje jednog predstavničkog tela za selo a sačinjenog od sedan izabranih predstavnika iz zajednice i jednog koordinatora;
• Organizovanje i održavanje treninga u jednom periodu od 5 dana na gore-navedenim temama;
• Izrada jedne liste na kojoj je istaknuto osam najvažnijih prioriteta koje žele adresirati opštinskim organima;
• Organizovanje osam sastanaka sa relevantnim institucionalnim službama kako bi se prodiskutovalo o najprioritetnijim potrebama koje je zajednica kao takve identifikovala na sastancima.

Informativni zastupničko-zalažući bilten – Kasneci/Glasnik

Naziv Projekta: Informativni zastupničko-zalažući bilten – Kasneci/Glasnik
Vremenski rok: 6 meseci (April 2005 – Septembar 2005)
Mesto: Region Peći (opštine: Peć, Klina, Dečane i Istok)
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit
Budžet: 14,800 €
Donatori: Organizacija za Sigurnost i Saradnju u Evropi (OSCE)

Cilj projekta: Posredstvom objavljivanja jednog većeg broja informativnog biltena, ovaj projekat je težio podizanju svesti kod javnosti vezano za lokalnu vlast u regionu Peći. Takođe, zalaže se poboljšanju kvaliteta života i efikasnosti građanskog delovanja, kao tok, polaganje računa i performanse opštinskih struktura.
Korisnici: Direktni korisnici ove preduzete inicijative su svi oni koji izražavaju zabrinutost, onih čiji se glas čuje (iz svih zajednica), i što će kao tok rezultirati poboljšanju uslova kako u infrastrukturi a tako i u svakodnevnom življenju. Takođe, svi oni targetirani, kako mladi a tako i oni stariji okoristiće se ovim informacijama podrobnim koje se pružaju. A i šire, građani pećkoga regiona (obuhvativši Peć, Dečane, Klinu i Istok) korisnici su pruženih informacija iz jedne druge perspektive (civilnog društva) od onoga na šta su navikli da dobijaju informacije samo iz službenih izvora u ovom regionu. Šta više, one mlađe i talentovanije osobe imaju solidnu mogućnost da učestvuju u ovoj publikaciji koja im pruža mogućnost za njihove rukopise.
Realizacija projekta: Objavljivanje lista "Glasnik" postaje moguće preko prikupljanja informacija i izrade tekstova (novinskih članaka) od novinarske ekipe, pa nakon uređivanja i dizajna te štampanja, onda se novina distribuira na na 100 frekventnih mesta po selima i gradovima gde se besplatno podeli čitalaštvu. Novina je izlazila na albanskom i srpskom-bosanskom jeziku. Glasnik je pomogao izgradnji povezujućih mostova između građana i opštinskih struktura posredstvom podrške, monitorisanja, aktivnosti zastupanja i zalaganja neformalnih mreža u opštini Peć. Sa dve stranice o njanjinama i objavljivanje na dva jezika "Glasnik" je pomogao među-etnički dijalog i uzajamno kontaktiranje između zajednica. U ovoj fazi novina je angažovala profesionalne novinare. Uređivačka politika se oslanja na tri linije: funkcionisanje institucija, aktivnosti civilnog društva kao i odražavanje građanskog života.


Aktivnosti i Rezultati:
• Objavljivanje šest (6) brojeva lista Glasnik od 12 stranica a svaka od njih na albanskom jeziku kao i bosanskom-srpskom (4000 primeraka za broj na albanskom jeziku, kao i 400 primeraka na jezicima srpskom-bošnjačkom);
• U svakom broju objavljivano je oko 30 novinskih priloga koji tretiraju različite životne probleme građana, funkcionisanje institucija i aktivnosti civilnog društva.
• Pokrivanje sa po dve stranice od po 3-4 novinska članka za svaku od opština Peć, Klina, Istok i Dečane, kao i po dve stranice za manjinske zajednice koje žive u regionu Peći.
• Zapošljavanje osam profesionalnih novinara
• Isticanje problema i advokacija o raznim slučajevima zajednice. Imalo je dovoljno slučajeva kada su novinski prilozi podsticali aktivnosti od strane odgovornih institucija i predstavnika.
• Podsticanje volonterstva među omladinskim grupam i njihov angažnam na pisanju članaka
• Objavljivanje i jedne stranice sa pismima čitalaštva

Podizanje svesti i i jačanje kapaciteta kod zajednica u Goraždevcu i okolnim selima

Naziv Projekta: Podizanje svesti i jačanje kapaciteta kod zajednica u Goraždevcu i okolnim selima
Vremenski rok: 4 meseca (maj - juni 2005)
Mesto: Opština Peć
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit
Budžet: 5,000 € Donatori: CARE International 


Cilj projekta: Ovaj projekat je sačinjen od nekoliko aktivnosti koje imaju za glavni cilj podizanje svesti multietničkih grupa u selima Goraždevac, Počešće, Vragovac i Krstovac, kako bi zajedno adresirali svoje potrebe i zahteve kod lokalnih institucija. Ovo je postignuto posredstvom podrške i organizovanja zajedničkih sastanaka kao i podizanja kapaciteta posredstvom treninga o organizovanju rada sa zajednicom. Fokus grupe (žene, odrasli muškarci i omladina) iz svih zajednica su zajedno radili na izradi liste prioriteta za poboljšanje njihovih životnih uslova.
Korisnici: Projekat je angažovao target grupe sa kojima je “Care International” radila u prošlosti. Multietnička grupa odraslih ljudi sačinjena od 11 članova borda u kom učestvuje četiri sela; multietnička grupa žena kao i omladine su takođe iz istih sela a i cela grupa je sačinjena od približno 35 osoba.
Realizacija projekta: Projekat je ostvaren u tri faze različite, a obuhvatio je sela kao što su Goraždevac, Počešće, Vragovac i Krstovac. Međunarodna organizacija koja je ranije radila sa ciljem kako bi poboljšala među-etnički dijalog u gore-navedenih četiri sela je stvorila multietničku grupu žena, muškaraca i omladine. Ovaj projekat je angažovao ove grupe da neposredno rade na podizanju kapaciteta posredstvom treninga, podizanja svesti i organizovanja sastanaka/foruma za zajedničke diskusije. Ovo je postignuto posredstvom zajedničkih sastanaka zajednica po grupama.
Aktivnosti i Rezultati:
• Organizovanje pet sesija za među-etnički dijalog sa grupama srpskih žena i albanaka u Goraždevcu i okolnim selima;
• Organizovanje jedne među-etničke posete grupe žena iz sela Goraždevac, Počešće i Krstovac;
• Organizovanje četiri zajedničkih sastanaka sa grupama odraslih (ljudi) iz albanske zajednice i srpske i jednog multi-etničkog sastanka ljudi sa institucijama, tačnije sa Administracijom UNMIK-a;
• Organizovanje sedam sastanaka sačinjenih od multi-etničkih grupa mladih Goraždevca i okolnih sela;
• Organizovanje i istovremeno održavanje pet treninga sa grupom mladih sa po 50 učesnika iz albanske zajednice a i srpske na temama kao što sledi: Menadžiranje konflikata, Ljudska prava, Menadžiranje NVO-a, Strateško planiranje zasnovano na vrednostima;
• Realizovanje 30 intervjua sa albanskom i srpskom zajednicom u selima Goraždevac, Počešće, Vragovac, Milovanovac kako bi provjerili stavove i nivo saradnje među zajednicama;
• Pomoć kod izrade statuta i oko procedura registracije NVO-a za mlade u selu Goraždevac;
• Pomoć na stvaranju neposrednih kontakata među zajednicama kao doprinos smanjenju predrasuda.

Upoznavanje opštinskih institucija o projektima sprovedenim od mreže KIP u Peći i Istoku

Naziv Projekta: Upoznavanje opštinskih institucija o projektima sprovedenim od mreže KIP u Peći i Istoku
Vremenski rok: 2 meseci (juni - juli 2005)
Mesto: Region Peći
Organizacija/e implementator/i: "Syri i Vizionit" liderska organizacija u partnerstvu sa "Vision 02"- iz Istoka kao i Helping People in Need, Rožaje, Crna Gora
Budžet: 2,890 € (1,350 đ 1,540)
Donatori: Ministarstvo Vanjskih Poslova Danske posredstvom Programa Kosovske Inicijative (KIP)

Cilj projekta: Projekat sačinjava organizovanje dva sastanka sa opštinskim zvaničnicima Peći i Istoka tokom jednog perioda od dva meseca (Jun i Juli 2005 godien), a sa ciljem kako bi se povećala vidljivost na lokalnom nivou projekata KIP-a nazvanog “Pripremanje uslova za povratak 25 familija romske i egipćanske zajednice u naselju “7 Septembar” u Peći, kao i nekoliko srpskih porodica u selima Koš i Berkovo u opštini Istok”. Tokom ovih sastanaka je izvršena jedna prezentacija a koja se tiče gore navedenog projekta  kao i debate/diskusije sa učesnicima o dugoročnoj održivosti projekta za povratak.
Korisnici: Opšti broj od 60 učesnika gde su obuhvaćeni i opštinski službenici kao i vrhuške departamana na lokalnom nivou koji su učestvovali. Takođe su pozvani i učestvovali su na ovim sastancima i predstavnici NVO-a na lokalnom nivou tj opština koje su obuhvaćene ovim povratničkim procesom, te re-integracijom  i među-etničkim dijalogom.
Realizacija projekta: Projekat je realizovan u saradnji među partnerskim organizacijama KIP-a kao "Helping People in Need" i "Vision 02" sa ciljem da se predstavi pred lokalnim zvaničnicima i drugim akterima civilnog društva KIP-ovog projekta, Povezivanje uz zalaganje DRC-a na aspektu organizovanog povratka u urbanim delovima kao i veze sa opštinskom strategiojm za povratak u Peći i Istoku. Takođe na ovim sastancima je urađena i prezentacija rezultata sa dva istraživanja koji su odrađeni i junu mesecu sa 200+200 osoba (400 u totalu). U prvom istraživanju obuhvaćena je dočekujuća zajednica iz naselja “7 Septembar” i 25 familija romske i egipćanske zajednice iz ovoga naselja koji su se raselili u Crnoj Gori, dok je drugim istraživanjem obuhvaćena dočekujuća zajednica u selima Koš i Berkovo kao i nekoliko porodica srpske raseljene zajednice u Srbiji.


Aktivnosti i Rezultati:
• Organizovanje sastanaka sa 120 učesnika (prelazi 60 predviđenih) iz raznih institucija, lokalnih NVO-a, pripadnika dočekujuće zajednice i povratničke, te šire javnosti;
• Informisanje učesnika sa ciljem upoznavanja sa ciljevima, objektivima i samim aktivnostima programa za povratak i re-integraciju;
• Prezentacija rezaultata istraživanja;
• Objavljivanje rezultata u medijima vezano za ovu aktivnost.
 

Razvoj omladinske strategije na podršci povratka srba u selima Koš kod Istoka i Berkovo pod Klinom

Naziv Projekta: Razvoj omladinske strategije za podržavanje povratka srba u Košu pod Istokom, kao i Berkovu koje pripada Klini
Vremenski rok: 6 meseci (juni – novembar 2005)
Mesto: Klina i Istok
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit liderska organizacija u partnerstvu sa NVO-om "Visioni 02" - Istok i "Jug" - Kraljevo, Srbija
Budžet: 46,110 € (29,110 đ 17,000)
Donator: Ministarstvo Vanjskih Poslova Danske posredstvom Programa Kosovske Inicijative (KIP) 


Cilj projekta: Da obezbedi povratak i održivu re-integraciju za 38 familija srba iz sela Koš u opštini Istok, te 30 takođe srpskih porodica u selu Berkovo koje je pod opštinom Klina. Ovaj projekat je inkorporiran i u jednu inicijativu koja je šira i tiče se povratka u gore navedenim selima.
Korisnici: Neposredni korisnici (direktni) ovoga projekta su bili mladi iz Koša, Berkova i Zlokućana kao targetirana grupa. Uključeni mladi su oni koji žive u ovim selima kao i mladi koji su izbeglice u Kraljevu i Smederevskoj Palanci. Grupe obuhvaćene ovim procesom su bile četiri, a svaka pojedinačno sa po 15 učesnika. Takođe unutar grupa oni su sami odabrali 4 predstavnika u svim grupama i zajedno su izradili jednu sveobuhvatnu omladinsku strategiju za sela Koš, Berkovo i Zlokućane.
Realizacija projekta: Projekat je uglavnom sačinjen od aktivnosti za dijalog mladih kroz upotrebu metoda za učešće kao i sadrži aktivnosti koji se tiču podizanja svesti u lokalnim medijima. Osim toga, pruženi su treninzi na raznim poljima kao što su Menadžiranje konflikata, Ljudska i manjinska prava, Strateško planiranje, kao i Lidership zasnovan na vrednostima. Ovi treninzi su organizovani za mlade, učesnike koji dolaze iz raseljene zajednice kao i iz one iz dočekujuće zajednice iz sela Koš i Berkovo, a sa ciljem da zajednički sprovedu ovaj plan za omladinu na ovom delu.

Aktivnosti i Rezultati:
• Identifikovanje mladih koji žele učestvovati u akcionim grupama za delovanje;
• Izrada liste sa prioritetnim potrebama i zabrinutostima raseljene omladine;
• Sinhronizacija potreba mladih iz obe grupe zajednica koje su učesnice;
• Organizovanje 4 prethodna treninga, 8 sastanaka među mladima i preko-granične radionice;
• Pripremanje akcionog plana za delovanje mladih iz sela Koš, Berkovo i Zlokućane;
• Pripremanje predstavnika iz četiri (4) grupe za delovanje na daljem koordiniranju u radu;
• Realizovanje radio emisija na lokalnim medijima i objavljivanje priloga te novinskih članaka kao i za elektronske medije.