misli globalno,
deluj lokalno

Projekti u 2007-moj godini

Tokom 2007-me godine, organizacija je bila angažovana na velikom broju projekata. U toku ove godine budžet organizacije je dostigao preko 300 hiljada dolara, a broj donatora je bio 24, koji su pomogli u kreiranju veće nezavisnosti organizacije i širenja njenog delovanja u mnogim oblastima kosovskog društva u kojima je to bilo potrebno, što je doprinelo da u narednim godinama rad organizacije bude više orijentisan u sektorima koji su od najvećeg interesa društvu. Na nekoliko različitih projekata, aktivno je bilo angažovano preko 10 zaposlenih, dok je na raznim drugim, što kratkoročnim što dugoročnim projektima, bilo angažovano više od stotinu ljudi.

Ove godine, 10 organizacija, između ostalih i NVO Syri i Vizionit, kreiralo je koaliciju NVO organizacija pod nazivom „Demokratija na delu“ u cilju praćenja izbora na Kosovu. Ovo je bio veoma širok poduhvat koji je doveo do uspostavljanja uloge civilnog društva na Kosovu, i imalo je direktan uticaj ne demokratizaciju i poboljšanje političkog izbornog procesa. Još jedan veoma važan aspekt delovanja u ovoj oblasti predstavlja kreiranje neformalne koalicije za čistiji parlament. Ova koalicija je oformljena uoči parlamentarnih i lokalnih izbora 2007-me godine sa ciljem da pomogne u kreiranju čistijeg parlamenta. Ovo je učinjeno kroz niz anketa koje su objavljene u obliku brošure u kojoj je objavljen spisak svih kandidata koji su se pokazali nedostojnim Kosovskog Parlamenta. Istraživanje je pokazalo da postoji preko 50 kandidata osumnjičenih da ne zaslužuju poverenje građana u predstavljanju njihovih interesa u parlamentu. Ovo je pomoglo u podizanju svesti građana o prošlosti pojedinih kandidata, što je rezultiralo time da veliki broj kandidata nije izabran na izborima 2007-me.
Istovremeno NVO Syri i Vizionit je u okviru jednog drugog projekta sprovela kampanju za veću izlaznost na izborima.

U cilju demokratizacije i povećanja transparentnosti, u zajedničkom projektu sa omladinskim centrom „Atë  Lorenc Mazareku“ iz Peći, doneta je uredba u skupštini grada Peć kojom se opština obavezuje na veću transparentnost. Takođe, u saradnji sa opštinom je rađeno na izradi urbanističkog plana naselja Zatra, koje je do tada imalo status neformalnog naselja.
Veliki broj aktivnosti je doprineo poboljšanju imidža organizacije i isto tako doprineo povećanju broja aktivista uključenih u projekte.
Uz podršku partnera organizacije, u toku godine NVO Syri i Vizionit je pripremila i održala nekoliko događaja i debata: sa ATRC i Ministarstvom poljoprivrede i šumarsta o stvaranju svesti o važnosti zaštiti šuma na Kosovu; i sa FIQ o bezbednosnoj situaciji na Kosovu, itd.
Pored ovih aktivnosti, nastavljen je rad i na aktivnostima započetim tokom predhodnih godina u okviru KIP-a, kao i projekta „7 Septembar“, Lazović, Glasnik, kao i projekat kreiranja i unapređenja web stranice opštine Peć, koji je pokrenut u predhodnoj godini a nastavljen i u ovoj.

 


 


 

Jačanje demokratskih zalaganja posredstvom inicijativa za izgradnju mira

Naziv Projekta: Jačanje demokratskog zalaganja posredstvom inicijativa za izgradnju mira
Vremenski rok: 16 meseci (Juni 2007 – Septembar 2008)
Mesto: Region Peći
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit
Budžet: 21,931 €
Donatori: Fond za Demokratiju Ujedinjenih Nacija posredstvom CARE International

Cilj projekta: Glavni cilj ovog projekta je smanjenje među-etničkih konflikata kod targetiranih zajednica posredstvom ove inicijative i jačanje pomirenja. Ovim projektom je ostvarena jedna uska saradnja opštinskih zvaničnika i civilnog društva na realizovanju aktivnosti koje imaju za cilj podržavanje zajednica da adresiraju i menadžiraju među-etničkim konfliktom na nivou zajednice.

Korisnici: Korisnici su sve zajednice koje žive u regionu Peći koje su obuhvaćene ovim projektom. Ovo obuhvata ne samo manjinske zajednice nego i većinsku. A osim toga, lokalna vlada i civilno društvo su profitirali i od pomoći na podizanju kapaciteta.

Realizacija projekta: Projekat je realiziran sa fokusom na podizanje interventnih kapaciteta sa ciljem podizanja kvaliteta usluga spram zajednica sa mešovitim stanovništvom, kao značajna komponenta za stvaranje poverenja i saradnje među zajednica i opštine. Za više, projekat je fokusiran na podršci civilnog društva i lokalne vlade za identifikovanje uzroka konflikta i načina adresiranja a sa ciljem da se završi ciklus nasilja na Kosovu.

Aktivnosti i Rezultati:
• Angažovanje 25 predstavnika civilnog društva posredstvom treninga za rešavanje konflikata, posredovanje kao i o raznim pravima;
• Promovisanje struktura zajednica (seoskih saveta), među-etničke saradnje, saradnje kao i polaganja računa javnosti;
• Pmaganje na iniciranju 3 pokreta zajednica da bi poboljšali kvalitet življenja marginalizovanih grupa kao što su žene;
• Podizanje učešća u civilnom društvu u strukturama donošenja opštinskih odluka
 

Vidimo se kod kutija – Izbori 2007

Naziv Projekta: Vidimo se kod kutija – Izbori 2007
Vremenski rok: 1 mesec (novembar – decembar 2007)
Mesto: Region Peći
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit
Budžet: 5,193 €
Donatori: IREX/ATRC

Cilj projekta: Podizanje učešća građana na izborima 2007 u regionu Peći koji obuhvata četiri opštine: Dečane, Klinu, Istok i Peć.

Korisnici: Neposredni (direktni) korisnici su građani regiona Peći koji sadrži preko 200.000 stanovnika. Posredstvom raznih informativnih aktivnosti tokom jednomesečnog perioda, projekat je doprineo na podizanju broja glasača za izbore na dan glasanja.

Realizacija projekta: Ovaj projekat je sadržavao aktivnosti koje se tiču informativne kampanje i edukacije glasača tokom izborne kampanje u novembru 2007 godine. Ova preduzeta inicijativa obuhvata pozive za izlazak na glasanje posredstvom promotivnih materijala, telefoniranja glasačima, pamfleta, bluza, paketa sa šećerom, postera kao i slanja e-mailova.

Aktivnosti i Rezultati:
• Informisanje jednog većeg broja građana o značaju za učešće na izborima;
• Učestvovanje građana na debati;
• Uzimanje mišljenja preko ostvarenih telefoniranja;
• Informisanje građana o programima četiri kandidata za predsednika Peći, Istoka, Kline i Dečana.
 

"Demokratija na Delu" – Izbori 2007

Naziv Projekta: "Demokratija na Delu" – Izbori 2007
Vremenski rok: 2 meseci (oktobar – decembar 2007)
Mesto: Region Peći (Peć, Klina, Istok, Dečane)
Organizacija/e implementator/i: "Syri i Vizionit" u oviru koalicije "Demokratija na Delu"
Budžet: 25,280 €
Donatori: USAID / IREX, IFES, NDI, Olaf Palme, SOROS, Vala 900

Cilj projekta: "Demokratija na Delu" je osnovana sa ciljem da monitoriše parlamentarne izbore i lokalne, organizovane u novembru 2007 godine, kao i sa ciljem podizanja svesti građana da uzmu učešća na izborima. Osim "Syri i Vizionit" deo koalicije "Demokratija na Delu - Izbori 2007" su još 10 organizacija: 1. Izgradnja zajednice Mitrovica (CBM); 2. Komunikacija za društveni razvoj (CSD); 3. Centar za razvoj civilnog društva (CCSD); 4. Developing Together (DT); 5. Forum za Demokratsku Iniciativu (FID); 6. Inicijativa za Progres (INPO); 7. Kosovski centar za međunarodnu saradnju (QKBN); 8. Kosovski Demoratski Institut (KDI); 9. Udruženje “Majka Tereza”; 10. Kosovski Institut za Istraživanje i Razvoj Politika (KIPRED);

Korisnici: Korisnici neposredni (direktni) su celo stanovništvo Kosova. Posebno, jedan broj ljudi obuhvaćen u procesu monitorisanja dnevnog i mesečnog a koji su profitirali treninzima o izbornom procesu na Kosovu. Takođe, od kampanji za edukaciju glasača su profitirali svi glasači u opšte, dok posebno oni koji su do tada bili neodlučni.

Realizacija projekta: Aktivnosti obuhvataju monitorisanje celog izbornog procesa; monitorisanje predizborne kampanje, dana glasanja, monitorisanje medija, edukaciju glasača, paralelno prebrojavanje glasova kao i objavljivanje ranih rezultata.

Aktivnosti i Rezultati:
• Monitorisanje preko 100 izbornih aktivnosti tokom perioda kampanje;
• Monitorisanje dana izbora, glasanja i prebrojavanja glasova;
• Proglašenje preliminarnih rezultata nekoliko sati nakon zatvaranja kutija;
• Angažovanje 5 dugoročnih posmatrača (LTO) za jedan jednomesečni period;
• Angažovanje preko 300 kratkoročnih posmatrača (STO) za na dan izbora;
• Organizovanje i održavanje preko 50 treninga za STO i to u periodu od samo 10 dana;
• Organizovanje edukativne kampanje za glasače jednu sedmicu dana pre samih izbora.
 

Vidljivost Programa Kosovske Inicijative (KIP)

Naziv Projekta: Vidljivost Programa Kosovske Inicijative (KIP)
Vremenski rok: 7 meseci (maj – novembar 2007)
Mesto: Kosovo, Srbija i Crna Gora
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit u partnerstvu sa IAN kao i ZZP
Budžet: 9,391 €
Donatori: Ministarstvo Vanjskih Poslova Danske posredstvom Program Kosovske Inicijative (KIP)

Cilj projekta: Ovaj projekat je imao za cilj pružanje poverljivih informacija o procesu povratka na Kosovu na tri jezika (albanski, srpski i engleski). Projekat obuhvata skupljanje i raznošenje informacija i podataka kao i drugih fakata potrebnih za cilj olakšavanja progresa povratka. Prikupljene informacije su se odštampale u formi brošure i podeljene su, ali su i objavljene na web stranicama opština kao što su; Istok, Klina, Srbica, Prizren i Mitrovica.

Korisnici: Direktni korisnici su izbegli koji žive van Kosova i iz ovih pet opština koje su profitirale po jednom brošurom sa svim informacijama na jednom mestu, a dobili su i informacije kompletirane na najažuriranijoj web sranici o procesu povratka.

Realizacija projekta: Ovaj projekat obuhvata istraživanje i skupljanje informacija, dizajniranje, uređivanje, štampanje i deljenje brošure. Osim toga, bio je jedan broj raznih aktivnosti kao organizovanje redovnih sastanaka sa opštinskim zvaničnicima da bi prikupili informacije, potpise memoranduma sa opštinama i drugih tehničkih aktivnosti pokrivajući Kosovo, Srbiju i Crnu Goru.

Aktivnosti i Rezultati:
• Realizovanje od preko 40 sastanaka sa raznim institucijama na Kosovu, u Srbiji i Crnoj Gori a sa ciljem prikupljanja što tačnijih informacija o povratku;
• Potpisivanje 5 memoranduma o saradnji na procesu povratka u opštinama Istok, Klina, Srbica, Prizren i Mitrovica;
• Printanje (1000) kopija brošura u boji na tri jezika (albanskom, srpskom i engleskom) posebne za svaku opštinu.
• Objavljivane kompletnih podataka o povratku na web stranicama.
 

Podržavanje reintegracije zajednica roma i egipćana u naselju “7 Septembar”

Naziv Projekta: Podržavanje reintegracije zajednica roma i egipćana u naselju “7 Septembar”
Vremenski rok: 5 meseci (Avgust – Decembar 2007)
Mesto: Region Peći
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit
Budžet: 6,125 €
Donatori: Ministarstvo Vanjskih Pslova Danske posredstvom Danskog Saveta za Izbeglice (DRC)

Cilj projekta: Ovaj projekat je nastavak zalaganja na pružanju pomoći u naselju "7 Septembar". Konkretno, projekat se fokusira uglavnom na predškolske aktivnosti sa decom u naselju iz povratničke kao i dočekujuće zajednice.

Korisnici: Neposredni (direktni) korisnici su 20 dece iz naselja "7 Septembar" nezavisno dal’ su članovi povratničkih porodica ili dočekujuće zajednice u ovom naselju, svi su profitirali bez razlike ali su takođe profitirali i kroz aktivnosti druženja kao i preko predškolskih kurseva.

Realizacija projekta: Ovaj projekat je nastavak ranijih aktivnosti predškolskog obrazovanja za 20 dece iz romske i egipćanske zajednice tokom kojih se pružaju kursevi informatike te čitanja i pisanja u jednom petomesečnom periodu. Osim aktivnosti, projekat ima i realizovanje radio emisija na lokalnim medijima kao i objavljivanje članaka za štampane i elektronske medije, a sa ciljem da se i dalje zastupa na procesu povratka romske i egipćanske zajednice u Peći.

Aktivnosti i Rezultati:
• Dvadesetero (20) dece iz romske i egipćanske zajednice uzrasta od 4-6 su se okoristili od kurseva i drugih aktivnosti;
• Organizovanje predškolskih kurseva i drugih društvenih aktivnosti za zajednice roma i egipćana;
• Doprinos na poboljšanju centra gde se okupljaju deca;
• Dve radio emisije i objavljivanje nekoliko medijskih priloga.
 

Koordiniranje mreže OWPEJL-a za Kosovo

Naziv Projekta: Koordiniranje mreže OWPEJL-a za Kosovo
Vremenski rok: 12 meseci (januar – decembar 2007)
Mesto: Kosovo
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit
Budžet: 11,200 €
Donatori: Hivos

Cilj projekta: Podržavanje i promovisanje polja programa OWPEJL-a (projekti i inicijative) sa fokusom stvaranja materijala sadržanim za objavljivanje na albanskom jeziku kao i menadžiranju mreže/predstavljanjem za Kosovo OWPEJL-a. Koordinisanje aktivnosti se čini posredstvom mreže OneWorld u regionu Jugoistočne Evrope.

Korisnici: Korisnici ove preduzete aktivnosti su sva mesta koja imaju pristupa posredstvom interneta OWPEJL-u a koji se ovako upoznaju na brz način o razvojima koji se dešavaju u regionu koji pokriva OWPEJL kao i na posebnim jezicima čitaocima ovih mesta.

Realizacija projekta: Ovaj projekat je zasnovan na pružanju podrške razmene informacija i online materijala kao i onih štampanih a koji se tiču direktne saradnje sa informisanjem javnosti. Osim toga, OWPEJL omogućava čitaocima da dobiju informacije u vezi sa raznim socijalnim dešavanjima, a takođe ekonomskim i političkim u mestima koja pokriva. Komunikacija posredstvom mreže članstva se bazira na partnerstvu, gde svaka od organizacija razmenjuje informacije i materijale za koordiniranu distribuciju.

Aktivnosti i Rezultati:
• Držanje i pokrivanje portala na albanskom jeziku OWPEJL-a
• Objavljivanje više od 100 tema/pitanja i publiciranje istih na albanskom jeziku. Ove informacije se dalje prevode na jezicima mesta gde se prostire OneWorld;
• Redovno angaovanje jedne osobe (menadžera mreže) i urednika;
• Podizanje diverziteta informacija ponuđenih o mestima koje pokriva platforma OWPEJL.
 

Akcioni plan re-integracije u naselju Lazoviće u Peći
Naziv Projekta: Akcioni plan re-integracije u naselju Lazoviće u Peći
Vremenski rok: 11 meseci (April 2007 – Februar 2008)
Mesto: Opština Peć
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit
Budžet: 13,800 €
Donatori: Evropska Agencija za Rekonstrukciju posredstvom Danskog Saveta za Izbeglice (DRC)

Cilj projekta: Ovaj projekat je imao za cilj stvaranje uslova za povratak i re-integraciju 30 srpskh porodica sa približno 120 članova iz Srbije i Crne Gore u njihovom mestu porekla na Kosovu, tačnije u naselju “Lazoviće”, u urbanoj zoni opštine Peć.

Korisnici: Neposredni (direktni) korisnici ovog projeta su 30 familija srpske zajednice sa skoro 120 članova, koji se nalaze raseljeni u Srbiji kao i domaća zajednica na Kosovu. Rađeno je sa posebnim fokus grupama podeljenim na žene, ljude i decu, gde je svaka od grupa bila sačinjena od po 5 članova od obe zajednice – prihvatajuće i povratničke.

Realizacija projekta: Projekat je u velikoj meri sačinjen od aktivnosti za dijalog posredstvom fokus grupa i radionica na polju advokacije i edukacije. Osim toga, organzovanje u grupe od po 5 članova i podeljeni u 3 fokus grupe, i to žena, ljudi i omladine, je prošlo kroz jedan proces treninga i međusobnih sastanaka od obe zajednice. Odabir ovih grupa je urađen oslanjajući se na artikulaciju volje (od obe strane) i spremnosti na rad, na saradnju i suživot sa svim zajednicama u naselju Lazoviće. Šta više, tokom celog vremena je bilo aktivnosti za podizanje svesti u lokalnim medijima sa ciljem informisanja šire javnosti.

Aktivnosti i Rezultati:
• Povećanje saradnje i doprinosa na jačanju odnosa među relevantnim grupama zajednica;
• Stvaranje tri fokus grupe koje su sačinjene od ljudi, žena i mladih;
• Olakšavanje direktnog kontakta među grupama i zajednicama;
• Stvaranje jedne zajedničke agende sa zajednicama za dalje delovanje na poboljšavanju uslova u naselju Lazoviće.

Zajedno stvaramo bolji grad - Lokacija "Zatra" u Peći

Naziv Projekta: Zajedno stvaramo bolji grad - Lokacija "Zatra" u Peći
Vremenski rok: 5 meseci (april - avgust 2007)
Mesto: Opština Peć
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit
Budžet: 2,922 €
Donatori: IREX/ ATRC

Cilj projekta: Ovaj projekat ima za cilj da pomogne na potpunoj realizaciji Urbanog Planiranja sa posebnim naglaskom na naselje "Zatra" u Peći, a što je jedno individualno i neformalno stanište. Ovo će se postići bazirajući se na saradnju stanovništva u naselju i njihovog neposrednog učešća u odlučivanju po pitanju ovog naselja.

Korisnici: Direktni korisnici su 1300 stanovnika koji žive u 350 kuća ovog naselja. Osim toga, ova preduzeta aktivnost utiče na podizanju svesti kod šireg stanovništva u opštini Peć pokazujući kako se životni uslovi mogu poboljšati sa delovanjem i zajedničkim organizovanjem za bolji život.

Realizacija projekta: Projekat je sproveden posredstvom jednog broja aktivnosti, kao: neposredne konsultacije sa urbanističkim planerima i stanovništvom naselja (sprovodeći posete i organizovanjem jedne zajedničke radionice), kao i analiziranjem urbanog stanja, socijalnog, ambijentalističkog a i ekonomskog. Cilj je dostignut posredstvom jednog istraživanja od vrata do vrata u obliku nekog popisa stanovništva i stanovanja za kompletne žitelje ovog naselja.

Aktivnosti i Rezultati:
• Potpuna registracija stanovnika i kuća u naselju “Zatra”;
• Identifikovanje i registracija neformalnih stambenih mesta;
• Obuhvatanje žitelja naselja u direktnom učešću na urbanom planiranju za naselje;
• Podizanje svesti zajednice i direktno učešće na urbanom planiranju;
• Izrada liste stanovništva tokom SWOT analize;
• Stvaranje jedne adekvatne baze podataka za naselje obuhvatajući i sadašnje stanje u urbanom smisli, socijalnom, ambijentalističkom kao i ekonomskom.
 

Sastanak četvrte faze komponente za Omladinski Aktivizam – KIP
Naziv Projekta: Sastanak četvrte faze komponente za Omladinski Aktivizam – KIP
Vremenski rok: 5 meseci (Juli – Novembar 2007)
Mesto: Kosovo, Srbija i Crna Gora
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit liderska organizacija a pomognuta od Caritas Kosova- Mitrovica, Inicijativa z Mir (IFP)- Peć, i Zavičaj za Povratak (ZZP), Kragujevac, Srbija
Budžet: 27,258 €
Donatori: Ministarstvo Vanjskih Poslova Danske posredstvom Programa Kosovske Iniciative (KIP)

Cilj projekta: Ovaj projekat je nastavak rada sa mladima unutar Komponente Omladinskog Aktivizma. Projekat je imao za cilj dalje proširenje i podizanje prekograničnih veza među omladinskim grupama, aktivistima osnovnih škola na Kosovu, Srbiji i Crnoj Gori sa fokusom na podizanje kapaciteta. Upoređujući sa prethodnim fazama, u ovom delu je imalo povećanja broja škola i istovremeno broja učenika koji će biti deo omladinskih aktivnosti i na razmeni iskustava.

Korisnici: Grupe učenika iz 12 osnovnih škola sa Kosova i Srbije su direktni korisnici i u nastavku od 10 škola koje su ranije bile. U opšte, neposredni korisnici će biti 120 učenika iz ovih škola kao i ostali učenici indirektni korisnici za koje se predviđa da će uzeti učešća na raznim aktivnostima tokom sprovođenja programa za dodelu malih fondova.

Realizacija projekta: Ova komponenta je realizovana na 12 različitih lokacija (6 na Kosovu kao i 6 u Srbiji) targetirajući 120 učenika, po 12 sa svake pojedinačne lokacije. U geografskom smislu, odabrane su škole u ovim gradovima: Peć, Mitrovica, Klina, Istok, Đurakovac i Srbica na Kosovu, dok su u Srbiji; Smederevska palanka, Kragujevac i Kraljevo. Sprovođenje projekta je sačinjeno od umrežavanja; podizanja kapaciteta, dizajniranje i lansiranje 12 web stranica u svim školama učesnicama; podsticaj i predvođenje grupa mladih da bi dizajnirali i predali 6 projekata na Kosovu kao i 6 projekata u Srbiji; podela grantova kao i sprovođenje i monitorisanje tih projekata.

Aktivnosti i Rezultati:
• Podizanje saznanja učenika i škola o funkcionisanju komponente KIP-a za mlade;
• Funksionalizovanje i stvaranje web stranica za svih 12 škola koje su učesnice ovog projekta;
• Podizanje kapaciteta mladih i stvaranje mogućnosti da bi se to stečeno znanje transferisalo;
• Stvaranje jedne jake mreže od 12 grupa mladih;
• Realizovanje 12 projekata po školama na raznim poljima od dodeljenih mini grantova za učenike i njihovo monitorisanje;
• Objavljivanje letka/brošure omladinske komponente KIP-a;

Materijalizovanje planova Komponente za četvrtu fazu dugoročne strategije

Naziv Projekta: Materijalizovanje planova Komponente za četvrtu fazu dugoročne strategije
Vremenski rok: 1 meseci (April - Maj 2007)
Mesto: Makedonija
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit kao liderska organizacija, podržana od Zavičaj za Povratak (ZZP) Kragujevac, Srbija
Budžet: 7,107 €
Donatori: Ministarstvo Vanjskih Poslova Danske posredstvom Program Kosovske Iniciative (KIP)

Cilj projekta: Ovaj projekat je imao za cilj da ojača i podrži grupe mladih sa Kosova i Srbije posredstvom redovnih sastanaka. Ovi sastanci su imali uticaj na određivanju rada i proširenja delovanja kod mladih a koji se podstiču od mladih tokom ovih tri godine i tako doprinose na poboljšanju među-etničkih odnosa. Komponenta Omladinskog Aktivizma koja deluje pod kišobranom Programa Kosovske Inicijative (KIP) je nastavak četvrte faze od osnivanja Fonda Sekretarijata KIP-a u 2004 godini.

Korisnici: Četiri (4) organizacije Mreže KIP, po dva predstavnika iz svake organizacije učesnice, koje su radile na terenu a na jačanju aktivnosti i partnerstava među organizacijama, kao i grupa učenika od 12 osnovnih škola sa Kosova, Srbije i Crne Gore.

Realizacija projekta: Na jednom zajedničkom sastanku sa svim partnerima KIP-a je diskutovano oko razvoja omladine, umrežavanja i edukacije unutar omladinske komponente; razvoja jednog detaljnog plana delovanja za rad ove komponente u buduće i određivanje vremenskog perioda za sprovođenje istog.

Aktivnosti i Rezultati:
• Podizanje saradnje među organizacijama Omladinske Komponente i jačanja Mreže KIP;
• Određivanje funkcionisanja partnerstava unutar pod-komponenti;
• Poboljšanje i određivanje podele odgovornosti među partnerskim organizacijama;
• Poboljšanje distribuiranja informacija među partnerima za sve aktivnosti Komponente;
• Povećanje broja škola u projektima – dve škole su dodate aktuelnoj grupi od 10 škola;
• Izrada Strategije za Omladinsku Komponentu za 2007 godinu.
 

Omladina za transparntnost

Naziv Projekta: Omladina za transparntnost
Vremenski rok: 1 godinu (juli 2007 – avgust 2008)
Mesto: Opština Peć
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit liderska organizacija sa partnerima Omladinski Centar “Atë Lorenc Mazreku” i Pravna kancelarija pri opštini Peć
Budžet: 2,252 € (1,420 đ 832)
Donatori: Ministarstvo za Kulturu, Omladinu i Sport, te GTZ, 1,420 €, i Opština Peć 832 € (izdvojila 2008)

Cilj projekta: Ovaj projekat je pomogao opštinu Peć na izradi i pripremi Pravilnika o transparentnosti. Aktivnost je usmerena u uskoj saradnji sa partnerima ovoga projekta i na saradnju sa opštinskim zvaničnicima, ali na volonterskoj osnovi što se tiče angažovanja mladih i drugih logističkih i administrativnih pitanja.

Korisnici: Posebno, neposredni korisnici su lokalne institucije opštine. Međutim, posredstvom sprovođenja ove uredbe o transparentnosti, građani su profitirali direktno jer pravilnik im stvara puno mogućnosti za informisanje od toga kako se njihovi porezi troše a istovremeno mogu tražiti više odgovornosti od svojih izabranih predstavnika.

Realizacija projekta: Ceo projekat je sproveden na volonterskoj osnovi. Angažovane grupe su radile tokm celog projekta u korist javnosti. Većina aktivnosti su pokrivene od ovih grupa volontera koje su ove dve volonterske organizacije mobilisale. Projekat obuhvata stvaranje fokus grupa sa kombinovanim učešćem od opštinskih predvodnika, građana i omladine iz ruralnih i urbanih zona. Stvorena je jedna radna grupa (grupa od 10 osoba koje će biti izabrane od fokus grupa) da bi izradili njihove predloge o pravilniku za transparentnost. Takođe od implementirajućih organizacija je organizovan jedan trodnevni trening o učešću građana sa učesnicima iz fokus grupa. Zaključno, odštampane su i distribuirane letke, a takođe i objavljena saopštenja za štampu, te održane brojne Radio i TV debate/emisije sa ciljem da se šira javnost upozna o ovim aktivnostima.

Aktivnosti i Rezultati:
• Dizajniranje paravilnika o transparentnosti sa jednom grupom od 10 osoba a sačinjenom od lokalnih institucija, građana i omladine;
• Usvajanje ovog pravilnika u opštinskoj Skupštini;
• Dizjan i raspodela pamfleta (800 na albanskom jeziku i 200 na jeziku bošnjačko-srpskom) kako bi se informisala javnost;
• Promovisanje pravilnika, dostavljanje saopštenja medijima i organizovanje dve radio emisije: na Radio Peći i na Radio Dukađiniju kao i jedna televizijska emisija na TV Dukađini;
• Organizovanje jednog trodnevnog treninga o "učešću građana u donošenju-odluka".