misli globalno,
deluj lokalno

Projekti u 2010 godini


Tokom 2010 godine organizacija je realizovala veći napredak na projektima, na osoblju kao i na ostvarenom budžetu tokom godine. Na ozbiljnijim projektima je angažovano stalno osoblje koje je radilo puno radon vreme a što je tokom godine prešlo preko 15 lica, dok je puni godišnji budžet bio približno 400 hiljada eura. Na aktiviranju volontera na razne načine je bilo je angažovano na stotine njih, a od kojih je samo preko Demokratije na Delu angažovano isplatom dnevnica preko 600 posmatrača volontera. Implementirano je skoro 15 dugoročnih projekata, kao i mnogo drugih koji su realizovani u partnerstvu, sprovedene su razne aktivnosti i kampanje, akcije i dobrovoljni rad a i ojačana su partnerstva koja postoje kroz podrške i drugih organizacija u zajedničkom cilju da se osnaži civilno društvo.

Tokom ove godine organizacija je proširila aktivnosti na zakonodavstvu uzdignuvši ih na nacionalni nivo. Partnerstvo iz prethodne godine sa ISC/USAID za uticaj na Zakon o Šumama je nastavljen i ove godine, a ovaj put sa Zakonom o Otpadu, a to su projekti koji su iziskivali aktivnosti po celoj teritoriji Kosova.

Sa budžetom od raznih projekata, Syri i Vizionit je bila veoma aktivna i na podržavanju organizacija i zajednice te podržavala njihove inicijative minigrantovima. U okviru programa za osnaživanje civilnog društva je podržano 8 inicijativa saveta NVO-a u opštinama pećkog regiona; 4 inicijative za srpsku i egipćansku zajednicu, a 3 miniprojekta je dodeljeno omladinskim organizacijama na Kosovu, Srbiji i Bosni i Hercegovini, podržano je i 3 najbolja biznis plana u prizrenskom regionu, i dr,. koji su ojačali deo dodele minigrantova organizacije.

Postojeće mreže organizacije su nastavile sa sprovođenjem aktivnosti za njihovo jačanje. U okviru mreže Demokratija na Delu su monitorisane kampanje kao i centralni izbori na Kosovu u novembru mesecu, a naravno i vanredni izbori u Istoku, a potom i u Orahovcu, Gnjilanima i Prizrenu a u drugoj izbornoj rundi i u Srbici, Glogovcu, Mališevu i Dečanima.
Tokom ove godine Syri i Vizonit je u okviru inicijative za KOMRA (inicijativa za stvaranje mandata za jednu regionalnu komisiju o istini u mestima bivše Jugoslavije) je imala angažmane u nekoliko pravaca na lokalnom nivou, a naravno i na kosovskom i regionalnom nivou, uz aktivnosti na lokalnom nivou i učešće na nekoliko aktivnosti održanih van Kosova. Kao sekretarijat projekta MOBKOS, Syri i Vizionit je tokom godine sprovela po prvi put i kampanju biciklizma u Peći. Dok kao deo platforme ProPeace nastavljen je projekat na sprečavanju konflikta.
Zajedno sa jednom grupom organizacija Syr i Vizionit je bila suosnivač ambijentalističke mreže Eko Pokret, u okviru kojeg je organizovano nekoliko projekata i kampanji.

Nastavljeni su i projekti koji su bili započeti tokom 2009 godine: projekat za jačanje civilnog društva (sa EIDHR), za jačanje OKBZ (sa EWMI), partnerstvo sa DRC za povratak i reintegraciju, povećanje nadzora sprovođenja zakona (sa FIQ), projekti ruralne perspektive, socijalni dijalog u sektoru mleka i za omladinu (sa SLA) i mnoge debate, konferencije i brojne druge dnevne aktivnosti koje su ostvarene u partnerstvu.
Za jačanje i podizanje kapaciteta organizaciji tokom godine sa vanjskim konsulentima su dorađene unutrašnje uredbe organizacije i kompletiran je branding, a šta je valjano kompletiralo dalju profiliziranost organizacije.

 


 
Istraživanje kapaciteta za parkinge automobila u Peći

Naziv Projekta: Istraživanje kapaciteta za parkinge automobila u Peći
Vremenski rok: 2 meseca (mart 2010 – april 2010)
Mesto: Peć
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit
Budžet: 2.142 €
Donatori: u okviru projekta Mobkos

Cilj projekta: Cilj ovog projekta je bio istraživanje kapaciteta gradskih parkinga u Peći, identifikovanje nelegalnih auto-parkinga koji se koriste od vozača automobila kao i dizajniranje scenarija za probleme i kapacitete koje ima grad za parkiranje vozila.

Korisnici: Korisnici ovog projekta su najpre Direktorijat za urbanizam pri opštini Peć, gde je posredstvom angažovanih eksperata iz projekta razvijen scenario na videu o problemima i pretrpanosti koje postoje na parkinzima za vozila u Peći, a i date su preporuke za intervencije.

Realizacija projekta: Projekat je rešalizovan od jedne grupe volontera, koji su imali mape i određena mesta kao parkinzi za vozila, gde su i izvršili snimanje ovih parkinga, broju vozila koja se nalaze na parkingu, prebrojavanje vozila koja su se ilegalno parkirala po putevima, i td. Posle istraživanja su stavljeni podaci na mapama koji su kapaciteti parkinga u Peći, koliko se iskorištavaju od strane građana i koje trebaju biti mere koje treba preduzeti od strane zvaničnika na rešavanju problema.

Aktivnosti i Rezultati:
•    Izrada jedne databaze sa podacima za kapacitete koje ima grad za mesta za parkiranje automobila
•    Zvaničnici imaju podatke o ilegalnim parkinzima i njihovu rasprostranjenost po delovima grada
•    Opština Peć problematike sa parkinzima je obradila i predtavila na mapi i oni se sada iskorištavaju planskim ciljevima.
•    Opština Peć je informisana o ponašanju učesnika u saobraćaju/parkinzima, i ima mogućnost da organizuje kampanje podizanja svesti.
 

"Demokratija na Delu" – Izbori 2010
Naziv Projekta: "Demokratija na Delu" – Izbori 2010
Vremenski rok: 3 meseca (novembar 2010 - januar 2011 )
Mesto: Region Peći (Peć, Klina, Istok, Dečane i Junik), Kosovo
Organizacija/e implementator/i:  "Syri i Vizionit" u okviru koalicije "Demokratija na Delu"  
Budžet: 86,931.90 euro Donatori: Britanska Ambasada, ISC, NDI, Švajcarska Ambasada, BTD, Olof Palme, USAID

Cilj projekta: "Demokratija na Delu" je utemeljena sa ciljem monitorisanja parlamentarnih i lokalnih izbora organizovanih u novembru 2007 kao i sa ciljem podizanja svesti građana da uzmu učešća na izborima. Posle toga su monitorisani izbori 2009 i 2010 godine, kao i ponavljanje a i prevremene izbore u nekoliko opština na Kosovu.

Korisnici: Direktni korisnici (neposredno) su stanovništvo Kosova, glasači ali i politički subjekti. Posebno jedan broj ljudi koji su obuhvaćeni u procesu mesečnog a i dnevnog monitorisanja su profitirali od toga, treninga o procesu i samog izbornog sistema na Kosovu.

Realizacija projekta: Aktivnosti obuhvataju potpuno monitorisanje izbornog procesa: jednomesečno monitorisanje kampanje političkih subjekata, monitorisanje dana izbora, glasanja i prebrojavanja glasova na dan izbora i tokom drugog izbornog kruga, te rano objavljivanja preliminarnih rezultata za pet opština iz regiona Peći, a također i vanredne izbore u Istoku i Orahovcu a i ponavljanje izbora u opštinama Glogovac, Srbica, Mališevo i Dečane.

Aktivnosti i Rezultati:
•    Monitorisanje preko 500 izbornih aktivnosti tokom perioda kampanje centralnih izbora u 2010 godini
•    Monitorisanje medija i troškova političkih subjekata tokom kampanje
•    Održavanje konferencija za medije u odnosu na probleme i neregularnosti na koje smo nailazili tokom monitorisanja
•    Monitorisanje dana izbora, glasanja i prebrojavanja glasova
•    Monitorisanje ponavljanja glasanja u opštinama Srbica, Dečane i Mališevo.
•    Monitorisanje vanrednih izbora u Istoku aprila 2010 i Orahovcu u novembar 2010
•    Angažovanje dugoročnih posmatrača (LTO) za jedanduži period od dva i pol meseca
•    Angažovanje preko 750 kratkoročnih posmatrača (STO) i njihova sistemacija n Angažovanje preko 750 kratkoročnih posmatrača (STO) i njihova sistemacija na dan izbora
•    Organizovanje i održavanje preko 50 treninga za STO za jedan desetodnevni period;

Pomoć na implementiranju MOBKOS II
Naziv Projekta: Pomoć na implementiranju MOBKOS II    
Vremenski rok: 4 meseca (mart 2010 – oktobar 2010)    
Mesto: Kosovo, Opština Peć
Organizacija/e implementator/i: "Syri i Vizionit", program MOBKOS-a, Opština Peć
Budžet:  6.934 €
Donatori: Flamanska Vlada (Belgija) u saradnji sa Ministarstvom Infrastrukture uz podršku i od Opštine Peć

Cilj projekta: Ovaj projekat ima za cilj povećanje nivoa svesti kod građanstva i institucija u odnosu na urbanu mobilnost

Korisnici: Neposredni korisnici su opštine i Ministarstvo koji prikupljaju podatke koje im trebaju vezano za prostorno planiranje, kao i uzimaju sugestije i ideje od eksperata vezano za urbanu mobilnost; organizacije i aktivisti koji se bave ambijentom i urbanizmom; a na kraju i sami građani Peći posredstvom promovisanja kampanje za upotrebljavanje bicikala i parkinga sa ciljem da se olakša vreva u urbanom saobraćaju.
    
Realizacija projekta: Projekat je relizacija MOBKOS 1 dok u ovoj fazi “Syri i Vizionit” ima ulogu sekretarijata programa, da bi očuvali kontakte sa partnerima i korisnicima. Deo posla je bilo i stvaranje i održavanje šeb stranice pod nazivom MOBKOS a koji je služio kao nacionalna platforma za urbanu mobilnost na Kosovu i na njoj su bili objavljivani članci, studije i mnjenja vezano za urbanu mobilnost na Kosovu. Odgovornost NVO-a Syri i Vizionit je bila i da održava nacionalne konferencije o urbanoj mobilnosti, realizovanju kampanja o parkinzima i podizanju svesti kod stanovništva o razvoju urbane mobilnosti.

Aktivnosti i Rezultati:
 •    Menadžiranje šeb sajta MOBKOS posredstvom realizacije poziva za dizajniranje 50 članaka iz oblasti urbanog mobiliteta
•    Kampanja za oslobađanje parkinga, snimanje pet profesionalnih spotova sa akterima na puteve, objavljivanje i njihovo distribuiranje
•    Materijali vizuelne kampanje: posteri, letke, koji promovišu urbanu mobilnost
•    Realizovanje dve konferencije sa ekspertima i instirucijama za stvaranje jedne platforme zajedničkog delovanja na celom Kosovu vezano za urbanu mobilnost
•    Asistiranje za licenciranje Audita By-pad za Peć

Povećanje nadzora o vladavini zakona na Kosovu

Naziv Projekta: Povećanje nadzora o vladavini zakona na Kosovu
Vremenski rok: 9 meseci (decembar 2009 – septembar 2010)
Mesto: Kosovo (SIV pokriva opštinu Peć)
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit u partnerstvu sa FIQ-om
Budžet total: 6.115 $,
Donator: National Endowment for Democracy ( NED)

Cilj projekta: Projekat ima za cilj da utiče na funkcionalnost institucionalnu i polaganje račun i građanske obuhvaćenosti na procenjivanju institucionalne funkcionalnosti bezbednosti i pravednosti. U bezbednosnoj kampanji projekat tretira teme iz polja organizovanog kriminala (trgovina belim robljem, ekonomski i finansijski kriminal, i borba protivu narkotičkih sredstva), dok na polju pravde projekti se usredsređuju na pružanje pristupa pravdi za građane i na razvoju institucija pravde. Posao na ovom projektu obuhvata izradu studija i analiza, organizovanje javnih debata, kao i advokaciju konstantnu nad institucijama, te ne-vladine organizacije i medije.

Korisnici: Korisnici ovoga projekta su svi građani Peći, pošto su njima pružene više informacije nego od toga koliko se sprovodi zakon na Kosovu i šta su odradili institucije u borbi protiv ovih raznovrsnih negativnih pojava. Također posredstvom ovoga projekta građani su imali mogućnost da potraže više polaganja računa od institucija za rad koji oni čine za uspostavu reda i bezbednosti u Peći. Također su korisnici ovoga projekta institucije opštinske, kosovska policija kao i civilno društvo, pošto je posredstvom ovog projekta identifikovano nekoliko manjkavosti koje su postojale na sprovođenju zakona i borbe protivu raznih negativnih pojava, povećavajući saradnju ovih institucija i bolja koordiniranost na terenu.

Realizacija projekta: Na realizovanju ovoga projekta tokom svih ovih meseci održavani su sastanci sa dotičnim institucijama, a potom su realizovani intervjui sa mnoštvom građana i nakon završetka intervjua izvučene su analize koje su prethodile održavanje debata na određenim temema. Na ovim debatama su predstavljeni rezultati istraživanja kroz diskusije o dostignućima institucijama za vladavinu zakona i borbe protivu negativnih pojava. Sa debati su proizašle neke preporuke koje su pomogle institucije da bolje koordiniraju svoje aktivnosti kao i da povećaju saradnju sa samim građanima.

Aktivnosti i Rezultati:
•    Povećanje saradnje građana sa opštinskim institucijama
•    Porast saradnje i poboljšanje koordinacija u međusobnom radu institucija
•    Koordiniranje i bolja saradnja institucija i civilnog društva
•    Aktivno učešće građana u vladavini zakona i borbi protiv negativnih pojava u društvu.
•    Više polaganja računa institucija spram građana.
•    Izrada i raspodela jedne publikacije sa nalazima koji su proizašli tokom projekta.  

“Ruralna perspektiva”

Naziv Projekta: “Ruralna perspektiva”    
Vremenski rok: 12 meseci (01 Januar 2010 – 31 Decembar 2010)   
Mesto: Kosovo
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit u partnerstvu sa Swiss Labour Assistance – SLA dhe Volkshilfe   
Budžet: 65.400 €
Donatori: Swiss Development Agency – SDC, Austrian Development Agency  – ADA, Swiss Labour Assistance

Cilj projekta: Ruralna perspektiva teži poboljšanju životnih uslova u ruralnim područjima kao i promovisanje održivog ekonomskog razvoja na Zapadnom Kosovu kao i podstiče farmerske organizacije kako bi razvijale inovativne idejei da pružaju bolje usluge svom članstvu. RURALNA PERSPEKTIVA je zajednička inicijativa NVO-a “Syri i Vizionit” sa centrom u Peći i Swiss Labour Assistance na Kosovu.
   
Korisnici: Direktni korisnici projekta su deset farmerskih organizacija koje su prešle u drugoj fazi utrkivanja biznis planovima, koje su uzele učešća direktno na izradi bznis plana i na organizovanm radionicama. Također direktni korisnik su članovi triju organizacija koje su odabrane kao organizacije sa najboljim biznis planom od neutralne žiri komisije a baš ti njihovi planovi su podržani projektima. Indirektni korisnici su porodice farmera koje žive u ruralnim zonama.

Realizacija projekta: Za podržavanje inicijativa ne-profitabilnih organizacija u ruralnim zonama, pozvani su NVO-i iz opština Prizren, Đakovice i Orahovca da uzmu učešća na takmičenju “Najbolja organizacija farmera na Zapadnom Kosovu 2010”. Pa oko 22 organizacije i mreže NVO-a su aplicirale sa po jednom biznis idejom, i sa jednim lokanim žirijem koji predstavlja privatni sektor, zvaničnici i civilno društvo su izabrali desšet ideja koje prelaze u drugoj fazi takmičenja. Organizacijama koje su se plasirale u drugoj fazi ponuđeno im je 44 radionice sa pet poglavlja biznis plana (Vizija i Strategija, Tržište i marketing, Organizovanje i manedžment, Finansije i rizici, obuhvativši isto i pisanje biznis plana i prezentacije), koji su pohađani od 262 učesnika. Žiri sačinjen od 14 članova koji dolaze iz institucija lokalnih ili pak banaka, civilno društvo, univerzitet, finansijske institucije i lokalni autoriteti je nagradio tri udruženja: Udruženje žena udovica “Kruša” sa biznis planom za konzerviranje paprika i proizvodnju domaćeg ajvara kao Bio produkte; Udruženje žena farmera “Mala Kruša” sa projekat investicijom za otvaranje jedne otkupne stanice za region Hasa, kao i treći dobitnik je “Saturni” tehniku za navodnjavanje jabuka.

Aktivnosti i Rezultati:
•    Izrada devet biznis planova kao i od urađenih od strane udruženja koje imaju prethodno zaposlene osoblje od 21 radnika ne zevši u obzir direktne korisnike od ovog biznis plana
•    Finansijska podrška od Udruženja žena udovica “Kruša” sa biznis planom za konzerviranje paprika i domaćeg ajvara kao Bio proizvode
•    Podržavanje projekta od Udruženja žena farmera “Mala Kruša” sa projektom investiranja na otvaranju otkupne stanice za region Hasa
•    Podrška organizacije farmera “Saturn” iz Đakovice za obezbeđivanje potrebne tehnike sistema za navodnjavanje jabuka.
•    Stvaranje saradnje među lokalnim institucijama i farmerskih udruženja
•    Pružanje radionica za više od 60 članova farmerskih organizacija
•    Bilten projekat predloga, i njihova raspodela kod raznih institucija za podržavanje farmerskih organizacija.
•    Monitorisanje ostvarenih projekata od šest omladinskih organizacija
 

Izrada Strategije za delovanje za srpsku zajednicu u 2011-2013 u opštini Klina i podrška mini-grantovima u Peći

Naziv Projekta: Izrada Strategije za delovanje za srpsku zajednicu u 2011-2013 u opštini Klina i podrška mini-grantovima u Peći
Vremenski rok: 12 Meseci (Januar 2010 – Decembar 2010)
Mesto: Klina
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit
Budžet: 28.659.50 €
Donatori: The Olof Palme Center

Cilj projekta: Ovaj projekat ima za cilj da ojača i podrži srpsku zajednicu u opštini Klina stvorivši trogodišnji plan delovanja za srpsku zajednicu u ovoj opštini, koja će se dizajnirat bazirajući se na potrebe identifikovane od same zajednice. Ovaj dokumenat kao akcioni plan koji se pruža opštini, donatorima i zajednici.

Korisnici: Direktni korisnici projekta su pripadnici srpske zajednice opština Peć, Istok i Klina, dok u opštini Klina je izrađen akcioni plan za trogodišnji period a gde su obuhvaćeni svi zahtevi zajednice u ovoj opštini. Također direktni korisnici su opštine Peć, Istok i Klina, gde osim strategija, oni će biti obuhvaćeni na raznim treninzima i radionicama u okviru projekta. Istovremeno su direktni korisnici i fokus grupe projekta koji su dobili podršku za 5 inicijativa u okviru dodele malih grantova.

Realizacija projekta: Projekat je istovremeno realizovan na dve linije. Zazajednicu u opštinama Istok i Peć gde je više rađeno na jačanju fokus grupa posredstvom treninga i šork shopova kao i mini grantova, uz podršku od svega 5 inicijativa za svaku od fokus grupa u opštinama Peć, Istok i Klina. Takođe je projekat koncentrisan i na rad sa grupom za izradu trogodišnje Strategije u opštini Klina.

Aktivnosti i Rezultati:
•    Izrada jednog opštinskog uputstva za prioritete srpske zajednice zasnovane na njihovim realnim potrebama.
•    Stvaranje jednog akcionog plana koji je dizajniran za Opštinu Klina sa trogodišnjim rokom za srpsku zajednicu koja živi u opštini Klina.
•    Stvaranje jedne razvojne strateške osnove kao gotovog i sveobuhvatnog dokumenta za ponudu donatorima a i opštini za intervenciju u korist zajednice u fokusu.
•    Implementiranje 5 inicijativa zasnovanih na prioritetima i podržanim u okviru malih grantova u projektu.

Strategija kosovske Vlade za obuhvatanje zajednica: roma, aškalija i egipćana u praksi na lokalnom nivou posredstvom učestvovanje aktivnih građana

Naziv Projekta: Strategija kosovske Vlade za obuhvatanje zajednica: roma, aškalija i egipćana u praksi na lokalnom nivou posredstvom učestvovanje aktivnih građana
Vremenski rok: 12 meseci (Januar 2010 – Decembar 2010)
Mesto: Peć, Klina i Istok
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit
Budžet: 33.776.74 €
Donatori: Olof Palme Center

Cilj projekta: Ovaj projekat ima za cilj jačanje i mobiliziranje zajednica RAE sa ciljem da im obezbedi dispozicije obuhvaćene u strategiji 2007 Vlade Kosova za obuhvatanje RAE zajednica i ostvarivanje u praksi tog plana na opštinskom nivou.

Korisnici: Obuhvaćeni su su bili predstavnici zajednice sela i naselja u opštinama Peć, Klina i Istok, gde su bili obuhvaćeni direktno na implementiranju zajedničkih inicijativa koje su bile podržane malim grantovima u okviru ovog projekta. Također su direktni korisnici i opštinski zvaničnici, te Kancelarija za povratak i zajednice. A korisnici su bili i razne grupe i organizacije zajednice koje su bile dobitnici raznih mini grantova tokom ove godine.

Realizacija projekta: Dakako, projekat je fokusiran i na jačanje zajednica kroz realizovanje sastanaka i raznih treninga sa ciljem jačanja kapaciteta zajednice i za samostalno delovanje i intervencije pristupa, za rome, egipćane i aškalije. Istovremeno je projekat nastavljen i sa podržavanjem raznih grupa i oraganizacija iz tih zajednica (stvorenih projektom tokom protekle godine za izradu strategija za Peć, Klinu i Istok) sa malim grantovima koje su implementirali ove grupe i organizacije tokom ove godine u ovim triju opštinama.

Aktivnosti i Rezultati:
•    Izrada strategije delovanja za zajednice; roma, aškalija i egipćana u opštini Klina.
•    Postojanje informacija o prednostima, snazi, slabostima i rizicima, detaljiziranim od same zajednice tokom fascilitiranja fokus grupama. To su sve informacije koje će pomoći na pisanju akcionog plana za učestvovanje zajednica RAE.
•    Bolje upoznavanje opštine  sa postojećim problemima RAE zajednica p oposebnim njihovim naseljima.
•    Organizovanje tri treninga na tri različita polja; Advokacija (zastupanja/zalaganje), Strateško planiranje kao i Dizajniranje predlog projekataza steering committes gde su učestvovali predstavnici zajednica iz svih sela i naselja opštine Klina kao i predstavnici opštine.
•    Stvaranje bolje saradnje između fokus grupa za zajedničko delovanje
•    Podrška 9 inicijativa sa mini grantovima za fokus grupe i organizacije zasnovane na zajednici u Istoku i Peći
 

“Uticaj interesnih grupa za izmenu zakona o otpadu u skladu sa direktivama EZ-ea”
Naziv Projekta: “Uticaj interesnih grupa za izmenu zakona o otpadu u skladu sa direktivama EZ-ea”
Vremenski rok: Maj 2010 – Juni 2011
Mesto: Na celoj teritoriji Kosova
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit
Budžet: 30 791.00 euro
Donatori: ISC- USAID

Cilj projekta: Cilj projekta je bila pomoć na dizajniranju jednog adekvatnog zakona o otpadima na Kosovu. Naše aktivnosti su pomogle institucijama na izradi novog zakona i uključili su u ovom procesu sve aktere iz dotičnog sektora kako bi se u obzir uzelo mišljenje sviju bitnih tokom izrade zakona i da bi imali jedan sveobuhvatni proces, da bismo imali jedan zakon koji bi bio što sprovodljiviji na Kosovu, budući istovremeno i u skladu sa direktivama EZ-a za ovaj sektor.

Korisnici: Korisnici ovog projekta su sve opštine Kosova, Javne i privatne kompanije koje se bave menadžiranjem otpada, imbijentalistički deo organizacija civilnog društva, kao i Vlada i Parlament Kosova. Tokom izrade vog zakona obuhvaćeni su svi akteri koji se bave zaštitom sredine a koji su posredstvom naših aktivnosti svojim doprinosom pomogli razvoj procesa u okviru ovog projekta.

Realizacija projekta: Projekat je realizovan u tri faze. U prvoj fazi su ostvareni informativni sastanci sa svim vladinim i nevladinim institucijamana lokalnom i centralnom nivou, te zajednica biznisa, mediji i druge interesne grupe. U drugoj fazi je održano šest regionalnih sastanaka kako bi se izanalizirao nacrt novog zakona i kako bi se dale njihove primedbe i sugestije, kako bi se novi zakon prilagodio potrebama opština i iznašla se njegova bolja sprovodljivost. Nakon regionalnih sastanaka održan je i jedan sastanak na nacionalnom nivou sa svim akterima, bilo da se radi o onim sa lokalnog ili sa centralnog nivoa, a kako bi se analizirale sve preporuke proizašle od ranije, i da se dopune dodatnim komentarima na nacrt zakona. Posle sastanaka na regionalnom i lokalnom nivou, angažovani su strani eksperti kako bi razmotrili usklađenost nacrta zakona sa direktivama EZ-a i za obuhvatanje dobivenih preporuka za kompletiranje novog zakona. Takođe su tokom celog vremena održavani sastanci sa Ministarstvom ambijenta i prostornog planiranja, kao i sa parlamentarnom komisijom pružajući im potrebnu podršku na izradi zakona i uključivanja dobivenih preporuka u ovom zakonu.

Aktivnosti i Rezultati:
•    Održavanje sastanaka sa Ministarstvom o toku rada na novom nacrtu zakona, kako bi zvaničnici ovog ministarstva bili deo ovih regionalnih sastanaka za predstavljanje nacrta na lokalnom nivou.
•    Organizovanje regionalnih sastanaka kako bi se uzele primedbe i sugestije svih vladinih i nevladinih institucija kao i drugih interesnih grupa na polju Sredine, posebno u menadžiranju otpadima
•    Organizovanje nacionalnog sastanka sa svim institucijama za analiziranje nacrta zakona pre nego da ode u skupštini za usvajanje, da se daju i njihove primedbe i sugestije
•    Održavanje radnih sastanaka sa stranom ekspertskom grupom kako bi se harmonizirao nacrt sa evropskom legislativom, a i da bi se dale preporuke opština opština za inkorporiranje u novom zakonu
•    Prosleđivanje ovog dokumenata sa preporukama Ministarstvu i parlamentarnoj komisiji.

Uspostavljanje debatnih klubova u formi “Karl Popper”

Naziv Projekta: Uspostavljanje debatnih klubova u formi “Karl Popper”
Vremenski rok: Januar 2010 – Mart 2011
Mesto: Peć, Priština i Uroševac
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit
Budžet: 900 euro
Donatori: Soros/FOL

Cilj projekta: Cilj projekta je jačanje i aktiviziranje omladine posredstvom debatnih klubova sačinjenih od učenika srednjih škola i uspostava debatnih klubova u formi “Karl Popper”  u opštinama Peć, Priština i Uroševac, razvijajući jednu debatnu kulturu kod mladih, kako bi u buduće ova omladina bila deo procesa odlučivanja, i da budu spremniji za zastupanje i zalaganje vezano za njihova prava.

Korisnici: Korisnici ovog projekta su mladi, a direktni korisnici istog su 30 učenika iz srednjih škola, dok u širem smislu korisnici su i škole, onda društvo u cjelini pošto ovi mladi učenici će biti spremni da debatuju razne problematike koje njih preokupiraju i dakako da ih adresiraju kod nadležnih institucija. U četiri škole su stvorene ove debatne grupe unutar njihovih institucija, kako bi u budućeovi mladi bili lideri kada je u pitanju preduzimanje inicijativa za razne školske aktivnosti kao i van nje.

Realizacija projekta: Sa Direktorijatom za obrazovanje srednjih škola su identifikovani učenici koji imaju dar za debatovanje. Za njih su održani profesionalni treninzi u formi “Karl Popper” sa učenicima koji su obučeni a to je broj od negde 30 učenika. Posle treninga su održane i demo-debate sa različitim tematikama de su mladi oprobali svoje znanje posredstvom ovih debata o ovdašnjim i međunarodnim tematikama. Projekat je realizovan u partnerstvu sa organizacijama FOL, BIRN i INPO.

Aktivnosti i Rezultati:
•    Uspostavljanje tri debatna kluba u Peći, Prištini i Uroševcu
•    Održavanje treninga za koordinatore debatnih klubova, koji su stalno radili sa učenicima kako bi ih profesionalizovali u strukturiranim debatama
•    Održavanje profesionalnih treninga sa učenicima, gde je obučeno 100 mladih za debatiranje na strukturisanim debatama po pravilima Karl Popper
•    Organizovanje demo-debata, gde su se mladi suočili na debati jedni sa drugima na ranim tematikama koje preokupiraju omladinu, u ekonomskoj sferi, socijalnoj, političkoj i edukativnoj
•    Organizovanje četiri takmičenja na nacionalnom nivou škola iz opština koje učestvuju, u kojima su odabrane tri najbolje ekipe
•    Učestvovanje mladih na međunarodnim takmičenjima, na međunarodnoj turneji u Holandiji i u Makedoniji
 

“Uključivanje Kosova u globalni pokret protiv klimatskih promena”
Naziv Projekta: “Uključivanje Kosova u globalni pokret protiv klimatskih promena”
Vremenski rok: 01 oktobar 2010 - 30 april 2011
Mesto: Peć, Klina, Dečane, Junik i Istok
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit
Budžet: 1598.63 euro
Donatori: CRLS/ISC-USAID

Cilj projekta: Cilj projekta je obuhvatanje institucija Kosova u globalni pokret kako bi se borili protiv klimatskih promena, posredstvom delovanja koji teže povećanje odgovornosti građana i institucija koje odlučuju a da bi se priključili OUN-u za klimatske promene. Takođe uticaj na centralne institucije u usvajanju dokumenata koji obuhvataju i Kosovo u globalnoj borbi protiv klimatskih promena.

Korisnici: Korisnici ovog projekta su institucije Kosova koje će biti učesnice sa drugim državama OUN-a u borbi protiv klimatskih promena, profitirajući tako i fondovima koje dobijaju mesta koja se zalažu u borbi protiv klimatskih promena. Korisnici ovoga projekta su građani koji imau dovoljno saznanja o rizicima koji dolaze od globalnog zagrevanja kao i o načinima kako se može doprineti da se smanji to globalno zagrevanje.

Realizacija projekta: Projekat je realizovan u nekoliko faza, u prvoj fazi su održani sastanci sa opštinskim institucijama na polju ambijenta, potom je organizovana jedna regionalna tribina gde su predavali eksperti iz sfere klimatskih promena. Posle toga je usledilo realizovanje jedne peticije od strane građana koja je sprovedena u opštinama Peć, Klina, Istok i Dečane a sa zahtevom da Parlament Kosova donese jednu Rezoluciju za angažman u borbi protiv globalnog zagrevanja. Takođe tokom tog vremena su razdeljene mnoge brošure o podizanju svesti građanstva po raznim gradovima i institucijama.

Aktivnosti i Rezultati:
•    Raspodela promotivnih materijala sa činjenicama vezano za fenomen klimatskih promena kako bi se podigla svest građana i postiglo njihovo aktiviziranje, kako bi mogli da daju svoj doprinos, a i kako treba racionalno koristiti energiju
•    Skupljanje potpisa peticijom od 10 000 građana širom Kosova (od toga 2000 u Peći) da bi se tražilo usvajanje jednog dokumenta od strane Parlamenta a gde se obuhvata i Kosovo u globalnoj borbi protiv klimatskih promena posredstvom formiranja i jedne radne grupe predstavnika donosioca odluča na nacionalnom nivou, civilnog društva i drugih interesnih grupa
•    Održavanje tribina sa ekspertima i lokalnim institucijama, civilnim društvom, pa medijima a i građanima kako bi se donele preporuke o tome šta treba Kosovo uraditi u borbi protiv globalnih klimatskih promena.

Podizanje svesti protiv Korupcije

Naziv Projekta: Podizanje svesti protiv Korupcije
Vremenski rok: 01 avgust - 31 decembar 2010
Mesto: Peć, Đakovica
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit
Budžet: 1800 euro
Donatori: IPOL/UNDP

Cilj projekta: Cilj ovog projekta je da informiše građane o tome šta se događa u institucijama koje su odgovorne za borbu protiv korupcije i kakvu ulogu imaju u radu na tom polju. Da se upoznaju sa zakonskim sistemom o anti-korupciji koji je sprovodljiv na Kosovu. O tome koliko se sprovodi i koji su sve postojeći mehanizmi za borbu protiv korupcije na Kosovu. Ovaj projekat je omogućio stvaranje jedne sveobuhvatne mreže nevladinih organizacija obuhvaćenih u sferi na delovanju za anti-korupciju, kako bi se glas civilnog društva jače čou naspram institucija a u anti-korupcijskoj borbi.

Korisnici: Korisnici su nevladine organizacije pošto one u organizovanoj formi i organizovanim aktivnostima dobro organizovanim su jači po pitnju uticaja na lokalne i centralne institucije u borbi na anti-korupciji utičući tako i na transparentnost. Takođe su korisnici i građani, kojima se pružaju informacije i o tome kako oni mogu biti deo procesa odlučivanja i tako štitit svoja prava tražeći polaganje računa od strane institucijama vezano za građanska sredstva prikupljena od raznih poreza.

Realizacija projekta: Održano je sedam sastanaka na nivou regiona na kojima su učestvovali sudovi, tužilaštva, opštinske službe, civilno društvo, agencija anti-korupcija i mediji. Posle ovih sastanaka je izrađen jedan izveštaj koji je objavljen na sastanku na nacionalnom nivou u Prištini. Također je organizovana i medijska kampanj, gde osim promovisanja su također prenošene i javne debate snimane po opštinama. Takođe su deljene i brošure kako bi se podigla svest građana i o tome kako oni mogu pristupiti izveštavanju institucijama o koruptivnim slučajevima u jnihovim opštinama.

Aktivnosti i Rezultati:
•    Organizovanje okruglih stolova, takao da posredstvom okruglih stolova se sprovede bolje informisanje civilnog društva, građanstva, o ulozi institucija na sprovođenju zakona u borbi protiv korupcije po opštinama na Kosovu.
•    Sastanci sa nevladinim organizacijama za sakupljanje podataka vezano za rad ovih organizacija u borbi protiv korupcije i povećanja transparentnosti institucija; stvaranja i jedne baze podataka koje će se upotrebljavati za stvaranje jedne NVO mreže od organizacija koje su aktivne u politikama anti-korupcije.
•    Organizovanje finalnog sastanka u Prištini sa svim institucijama iz svih opština da bi diskutovali o strategiji koju treba sprovesti u borbi protiv korupcije kao i o određivanju advokacijskih metoda rada
•    Medijske kampanje a i posredstvom brošura te javno istaknutih postera je informisana šira javnost o odgovornim institucijama i postojeim zakonima za anti-korupciju.
•    Stvaranje baze podataka sa podacima organizacija za pomaganje u raznim aktivnostima u borbi protiv korupcije na Kosovu.
 

Povećanje nadzora na sprovođenju zakona na Kosovu
Naziv Projekta: Povećanje nadzora na sprovođenju zakona na Kosovu
Vremenski rok: 12 meseci (novembar 2010 –oktobar 2011)
Mesto: Kosovo (SIV pokriva opštinu Peć)
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit u partnerstvu sa FIQ
Budžet total: 44.750 $, ( 4700 $ për Pejën)
Donator: National Endowment for Democracy ( NED)

Cilj projekta: Projekat ima za cilj povećanje nadzora javnosti na polju vladavine zakona i promovisanje odgovornosti i efikasnosti demokratskih institucija na Kosovu kao i jačanje kapaciteta nadzora institucija od strane civilnog društva. Takođe ima za cilj jačanje građana da budu aktivniji u izvršavanju njihovih prava skupljajući svoja iskustva koja imaju sa institucijama a njih podelit sa širom javnosti posredstvom objavljivanja izveštaja.

Korisnici: Korisnici ovog projekta su građani, civilno društvo, institucije i mediji pošto se radi o povećanju transparentnosti institucija prema raznim interesnim grupama, i to u nekim sektorima kao što je sprečavanje upotreba droge, protiv trgovine belim robljem, ekonomskom kriminalu, policijskom radu, sudstvu i dugim javnim uslugama. posredstvom ovoga; građani, civilno društvo i razne interesne grupe postaju deo proces koji se dešavaju unutar njihovih opština, i to utičući direktno na povećanje polaganja računa građanstvu.

Realizacija projekta: Ovim projektom se analiziraju politike bezbednosti na polju vladavine zakona , tačnije; na sprečavanju dilovanja droga, sprečavanju trgovine belim robljem, pojave ekonomskog kriminala i podrivanja raznih javnih službi. U okviru tog rada su sprovedeni brojni intervjui kao oblici istraživanja na ovim poljima gde su potom obrađeni statistički podaci koji su i objavljeni na konferencijama posredstvom medija, a onda su organizovane i debate gde je tretiran izveštaj proizašao na ovom istraživanju. Tokom celog vremena je monitorisan rad Skupštine Opštine i određenih direktorijata a koji se tiču tematika koje se tretiraju u ovom projektu, kao i ostvaren je i monitoring medija oko toga koliko prostora pridaju tretiranju ove tematike. Na kraju projekta se publicira i opšti izveštaj o odrađenom poslu, proizašli rezultati projekta, a ovaj izveštaj sa svim preporukama koje su adresirane odgovornim institucijama

Aktivnosti i Rezultati:
•    Ankete sa 200 građana kao slučajnih prolaznika o koruptivnim slučajevima u Kosovskoj Policiji
•    Intervjui sa zvaničnicima i drugim akterima na polju borbe protiv droga, ispunjavanju bezbednosnih kriterijuma na izradi i sprovedbi zakona u ovim oblastima
•    Diskusija o rezultatima izašlim iz intervjua na održanim debatama za tretiranje ovih pitanja
•    Prezentiranje rezultata na dve konferencije za medije
•    izrada preporuka o daljem radu koji se objavljuje u izveštajima i šalje dotičnim institucijama.