misli globalno,
deluj lokalno

Projekti u 2009-toj godini

U 2009-toj godini organizacija je realizovala najveći broj projekata da tad. U ovoj godini realizovano je 15 dugoročnih projekata, ali i veliki broj sporednih projekata i kampanja sa volonterima, a sve sa ciljem jačanja partnerstva sa drugim organizacijama. NVO Syri i Vizionit je deo svih organizacija civilnog društva na Kosovu, i igra veoma važnu ulogu u organizaciji samog društvenog života. Dakle, tokom godine je sa mrežom partnera razvila tri različite akcije u kojima je učestvovalo više hiljada građana Kosova: Demokratija na delu, Koalicija za REKOM i ad-hok koalicije civilnog društva protiv rastućih tarifa električne energije.


U okviru koalicije „Demokratija na delu“ oformljenoj povodom izbora 2007-me, kao i za lokalne izbore 2009-te godine, NVO Syri i Vizionit je pratila kampanju i izbore u pet opština u Pećkom regionu.
Kao deo ad-hok koalicije civilnog društva za borbu protiv rasta tarifa električne energije, NVO Syri i Vizionit zajedno sa 5 drugih nevladinih organizacija (FOL 08, KCIC, KDI, INPO i CBM) je tokom akcije sprovedene u januaru i februaru 2009-te godine prikupila 10.529 potpisa na Kosovu (u Pećkom regionu je prikupljeno više od 2000 potpisa). Peticija je podneta Skupštini Kosova, kao i predsedniku i drugim javnim institucijama. Peticija je imala veliki odjek u javnosti i imala je uticaj na regulatorno telo za električnu energiju da se određeni zahtevi pristigli iz KEK-a ne uzimaju u obzir, pre svega onaj u kojem se zahteva povećanje cene električne energije na Kosovu za 30% .


Tokom ove godine NVO Syri i Vizionit u okviru inicijative REKOM (Inicijativa za osnivanje regionalne komisije za otkrivanje istine na prostorima bivše Jugoslavije) bila angažovana u nekoliko različitih pravaca na lokalnom nivou, ali i na regionalnom nivou. Na lokalnom nivou, u Pećkom regionu, organizovane su konsultacije sa civilnim društvom, prilikom kojih je napravljena mreža od preko 20 organizacija iz Pećkog okruga. Na nivou Kosova, NVO Syri i Vizionit je partner sa 10 drugih organizacija u okviru ove inicijative. U okviru regionalnog partnerstva, NVO Syri i Vizionit je uzela učešća u nekoliko akcija održanih i van Kosova sa ciljem da se kreira regionalna komisija. Zajednički projekat sa OneWorld iz 2008-me godine nastavljen je i u ovoj godini, i to dva meseca u portalu, a nakon toga se nastavio u vidu kursa novinarstva. Ovaj kurs je pratilo 12 mladih ljudi iz Peći, koji su savladali osnovni kurs novinarstva, izveštavanje elektronskim i štampanim medijima kao i pripremanje i uređivanje web stranica. Kao rezultat ovog kursa, od strane polaznika ovog kursa je napravljen je trojezični  web portal pod nazivom Pinfop, na kojem su objavljivani tekstovi koji su se bavili različitim omladinskim temama.
Tokom ove godine je u saradnji sa partnerima FIQ, održano i nekoliko debata na temu bezbednosti u naselju Raušić. Takođe, FIQ je održao i jednu debatu o transparentnosti u Peći, i jednu televizijsku debatu o pritužbama građana.
U okviru projekta MOBKOS, 15 volontera je napravilo jednonedeljno istraživanje o saobraćaju u Peći, koje će opštini Peć biti od velike koristi prilikom dorade urbanih planova.
 

 


 
Istraživanje saobraćaja u gradu Peći

Naziv Projekta: Istraživanje saobraćaja u gradu Peći
Vremenski rok: 2 meseci (maj 2009 – juni 2009)
Mesto: Peć
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit
Budžet: 1500 €
Donatori: u okviru projekta Mobkos 

Cilj projekta: Cilj ovog projekta je bio istraživanje saobraćaja u gradu Peć, angažujući jednu grupu volontera na raskrsnicama koje su najfrekventnije u gradu, prebrojavajući tako cirkulisanje; vozila, pešaka, bicikala i drugih prevoznih sredstava.
 
Korisnici: Korisnik ovoga projekta je bio Direktorijat za urbanizam pri opštini Peć, gde je posredstvom eksperata koji su angažovani na projektu sproveden scenario na videu o postojećim problematikama u pećkom saobraćaju, a u skladu sa time su date i preporuke za dalje intervencije nadležnih.

Realizacija projekta: Projekat je realizovan od jedne grupe volontera naše organizacije, koji su bili smešteni na raznim mestima u gradu, i u određenom vremenskom periodu, analizirajući tako i intervale u kojem je vremenu saobraćaj najgušći stvarajući i probleme. Tako su analizirani svi učesnici u saobraćaju obuhvativši sve kategorije, kao i analizirana su ponašanja svih učesnika na saobraćajnicama. Podaci su potom obrađeni posredstvom softvera kako bi se videlo koje su zone pretrpanije i gde se najčešće blokira gradski saobraćaj u Peći.

Aktivnosti i Rezultati:
•    Stvaranje po prvi put jedne baze podataka o kapacitetima puteva i opterećenosti saobraćajnica u opštini Peć.
•    Podaci o učesnicima u saobraćaju u određenom vremenu, o broju vozila i građanima učesnicima u saobraćaju u određenom vremenu.
•    Izvlačenje preporuka o rešavanju problema u saobraćaju posle kompjuterske analize podataka.
•    Opština Peć je informisana o ponašanju učesnika u saobraćaju i ima mogućnost da organizuje kampanju podizanja svesti. 

Povećanje javnog nadzora vladavine zakona na Kosovu I

Naziv Projekta: Povećanje javnog nadzora vladavine zakona na Kosovu I
Vremenski rok: 12 meseci (novembar 2009 – septembar 2010)
Mesto: Kosovo (SiV pokriva opštinu Peć)
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit u partnerstvu sa FIQ-om
Totalni budžet: 76,858 $, (6.016 $ za Peć)
Donatori: National Endowment for Democracy (NED) kao i Balkan Trust for Democracy (BTD)


Cilj projekta: Ovaj projekat teži javnom nadzoru kampanje vladavine zakona. Projekat će dizajnirati i podržat kosovski Plan Delovanja za Evropsko Partnerstvo (PDEP) na polju sprovedbe zakona, da pruži sugestije za izradu i sprovođenje ovog plana za jačanje kapaciteta šest lokalnih NVO-a za sprovođenje monitorisanja sprovedbe zakona na lokalnom nivou. Koncentrišući se na sektor vladavine zakona, projekat podiže kapacitet civilnog društva tamo gde kosovski građani imaju potrebu pomoći uživanja svojih prava za slobodniji pristup, jednakopravan i koristan za sistem pravde, bez obzira na nacionalnu pripadnost, polnu, fizičku (ne)sposobnost ili politički svetonazor. Ovaj projekat će takođe pomoći medije na Kosovu kako bi ostvarili jednu jaču i aktivniju ulogu u monitorisanju i informisanju te ispunjavanju ljudskih prava u sektoru vladavine zakona.

Korisnici: Korisnici projekta su građani Kosova, zbog povećanja bezbednosti u četiri važna sektora: trgovine ljudskim bićima, migracije, policija i sudstvo. Korisnici su i institucije koje se bave bezbednošću, obuhvatajući tu i šest opština gde se realizuje projekat (Gnjilane, Uroševac, Mitrovica, Đakovica, Prizren i Peć), udruženja koja se bave ovom tematikom kao i civilno društvo u opšte.

Realizacija projekta: Projekat će analizirati politike upravljanja na polju vladavine zakona što se tiče: trgovine belim robljem, migracijama stanovništva, rada policijskih organa i samih sudova. Tokom sprovođenja projekta izvršit će se procenjivanje sprovođenja ovih politika na nivou regiona širom Kosova. Ovim će se oceniti ispunjenje aktivnosti PDEP-a. Nalazi će se izvestiti Evopskoj Komisiji za Integracije kao i instanci Evropske Komisije. Dok, partneri će objaviti svoje nalaze u lokalnim medijima i kod lokalnih institucija koje su rlevantne za dotična pitanja. Tako, će se povećati nadzor skupštine nad vladom a i civilno društvo će više biti uključeno u  procesima izrade javnih politika. Tokom realizovanja projekta će se monitorisati i sudstvo, policija, mediji itd.

Aktivnosti i Rezultati:
• Opštinska skupština je upoznata sa sprovođenjem zakona i njihova delatnost jača rad opštinske vlade, jača jer je izložen javnosti
• Izveštavanje o nalazima; ispunjavanje aktivnosti projekta
• Procena sprovođenja opštinskih politika selektiranih na Kosovu
• Prostudiran je rad policije i ocenjen u skladu sa zadacima koji proizilaze od PDEP-a


Omladina i socijalni dijalog

Naziv Projekta: Omladina i socijalni dijalog
Vremenski rok: 24 meseci (Januar 2009 - Decembar 2010)
Mesto: Kosovo
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit u partnerstvu sa Swiss Labour Assistance - SLA
Budžet: 8,000 € tokom 2009 godine
Donatori: Swiss Development Agency – SDC, Swiss Labour Assistance

Cilj projekta: Jačanje omladinskog sektora, sindikata i organizacija mladih kao pripremu za doprinos u socijalnom dijalogu, od strane jednog konkursa za projekte, konferencije kao i daljnje školovanje.


Korisnici: Direktni korisnici su članovi ove inicijative iz sindikata omladinskih organizacija, koji se angažuju posebno po pitanju omladine i zapošljavanja (nezaposlenosti, pravu na rad i td.). Krajnji korisnici će bitizaposleni (mladi), koji profitiraju od zaposlenosti preko aktivnosti kampanji kao i ojačanih sindikata, a samim time i kroz senzibiliziranje javnog mnjenja i jačanje politika donošenja odluka o temama socijalnog dijaloga .

Realizacija projekta: Sa ciljem postizanja ciljeva i rezultata, SLA i SiV su organizovali međunarodni konkurs za projekat predloge sa omladinskim organizacijama iz Bosne i Hercegovine, Srbije i sa Kosova. Konkurs je u isto vreme stvorio i okvire programa a u kome su predviđene razne aktivnosti. Na početku je raspisan međunarodni konkurs i pozvane su organizacije da konkurišu sa po jednim nacrtom projekat ideje, a od kojih će se prihvatiti samo one koje će stvarno doprineti ostvarenju preduslova za jedan uspešan socijalni dijalog u regionu. Određene teme dijaloga su: Socijalna sigurnost, Socijalni Dijalog, Zapošljavanje mladih, Radna tržišta, prava na rad i sprovođenje ugovora o radu, smanjenje siromaštva, globalizacija prava, borba protiv iskorištavanja dece za rad, neformalno zapošljavanje i ne-diskriminacija žena na radu, te hendikepiranih, manjinskih zajednica kao i o raseljenim licima, emigriranje zbog zapošljavanja kao i osiguranje i zdravlje na poslu. Pristiglo je 40 projekat-ideja iz tri mesta, od kojih je odabrano po pet ideja za projekte iz svakog mesta. U drugoj fazi je 15 odabranih organizacija pripremilo projekat predloge koje su predali kod SLA i SIV-a i oni su predsatvljeni pred učesnicima na jednoj konferenciji u Prištini, a svaka organizacija je bila i predstavnica projekta a takođe i članica žirija. Sa ove konferencije su odabrani iz svakog mesta po dva projekta za podršku, što je ukupno šest. Njihovi projekti će se implementirati tokom 2010 godine, dok će SLA i SIV sprovoditi njihovo monitorisanje.

Aktivnosti i Rezultati:
• Oko 30 sindikalista i mladih aktivista iz regiona sa projekata su trenirani za menadžiranje projektima;
• Oko 15 organizacija je odabrano da učestvuje na jednom internacionalnom konkursu za projekte “Omladina i Socijalni Dijalog”, i predali su predlog projekte na osnovi određenih standarda;
• Na svakom mestu u regionu pridošlih projekata će se implementirat po dva projekta od omladinskih organizacija;
• Oko 30 aktivista i mladih sindikalaca će se osposobiti na seminarima na teme bitne za sindikalce a koje su sami odabrali, a ta će iskustva preneti u svojim sindikatima;
• Oko 30 mladih aktivista i sindikata će profitirati od internacionalne konferencije iskustvima svojih suseda kao i identifikovati prednosti jednog zajedničkog zakonodavnog standarda zasnovanog na ekonomiji Jugozapadne Evrope.
• Socijalni partneri (Sindikati, unije poslodavaca, javni autoriteti) iz svakog mesta u regionu projekta prepoznaju zajedničke potrebe madih u odnosu na teme zapošljavanja.
 

“Ruralna perspektiva” –Dijalog u Mlečnom sektoru

Naziv Projekta: “Ruralna perspektiva” –Dijalog u Mlečnom sektoru
Vremenski rok: 12 meseci (01 Januar 2009 – 31 Decembar 2009)
Mesto: Kosovo
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit u partnerstvu sa Swiss Labour Assistance - SLA
Budžet: 51,000 €
Donatori: Swiss Development Agency – SDC, Swiss Labour Assistance

Cilj projekta: Aktivizam i institucionalizovanje dijaloga u sektoru mleka, jačanje organizacija i interesnih grupa i povećanje industrijskih odnosa među njima. Sa poboljšanjem pregovaračkih sposobnosti farmera proizvođača mleka i jedne odgovarajuće debatne platforme, dijalog među značajnim sektorima mleka će se institucionalizovati i dovesti do povećanja proizvodnje u mlečnom sektoru. Proizvod teži da stekne uticaj na povećanju prihoda mleka kod farmera i poboljšanja životnih uslova porodica u ovim rurlnim područjima.

Korisnici: Korisnici projekta su predstavnici organizacija i drugi važni akteri u sektoru mleka a posebno predstavnici i članovi Asocijacije proizvođača mleka Kosova i Asocijacije prerađivača mleka na Kosovu. Direktni korisnici su i porodice tih farmera koje žive u ruralnim područjima a koje se bave proizvodnjom mleka.
Realizacija projekta: Projekat za podsticaj dijaloga među akterima oko mleka obuhvata organizovanje jedne konferencije na kojoj će svi akteri bolje se upoznat o problemima sa kojima se suočava ovaj sektor. Zaključci će pslužiti Udruženju proizvođača i Udruženju prerađivača mleka na realizaciji advokacijske kampanje i da bi detaljizirali zahteve spram institucija. Udruženjima su ponuđene radionice za upoznavanje sa sporazumom CEFTE kao i istraživanje sektora mleka na Kosovu za poboljšanje njihovih saznanja o tome šta nudi ovaj ugovor. Udruženja su pomognuta njihovim kampanjama o realizaciji konferencije za medije, sastanke sa institucijama, što je dovelo do Vladinih obećanja vezano za nekoliko njihovih zahteva. U suočavanju sa problemima u ovom sektoru, počeo je razvoj strategije ovoga sektora. Na prvoj radionici je urađena SWOT analiza celog sektora i to tokom 2009 godine a biće nastavljeno i sa drugim sastancima da bi se došlo do popune strategije i realno poboljša sektor. Projekat je imao i drugu komponentu a to je bilo monitorisanje farmerskih udruženja koja su pobedila utrku na biznis-planovima tokom prošle godine.

Aktivnosti i Rezultati:
• Podizanje dijaloga među akterima mlečnog sektora kao i upoznavanje sa problemima s’ kojima se suočavaja svaki od aktera u ovom sektoru.
• Zaključci sa konferencije o problemima u ovom sektoru od svih aktera
• Istraživanje mlečnog sektora na Kosovu i upoređenje ovog sektora sa susednim državama
• Podizanje kapaciteta predstavnicima proizvođača i prerađivača mleka u vezi sa pregovaranjem
• Postojanje SWOT analize mlečnog sektora
• Stvaranje strategije za ovaj sektor obuhvativši sve relevantne aktere
 

Pomoć na implementaciji MOBKOS I

Naziv Projekta: Pomoć na implementaciji MOBKOS I
Vremenski rok: 4 meseca (septembar 2009 – mart 2010)
Mesto: Kosovo, Opština Peć
Organizacija/e implementator/i: "Syri i Vizionit", program MOBKOS, Opština Peć
Budžet: 14.135 €
Donatori: Flamanska Vlada (Belgija) u saradnji sa Ministarstvom Transporta i Telekomunikacije uz podršku Opštine Peć

Cilj projekta: Ovaj projekat ima za cilj povećanje svesti građana i institucija u odnosu na urbano planiranje

Korisnici: Direktni korisnici su Ministarstvo skupivši informacije vezano za prostorno planiranje i dobijanje sugestija i ideja od eksperata vezano za urbanu mobilnost, a takođe i organizacije kao i aktivisti koji se bave ambijentom i urbanizmom, te na kraju i svi građani Peći posredstvom promotivne kampanje o upotrebi bicikala sa ciljem da se olakša i rastereti urbani saobraćaj.

Realizacija projekta: Projekat se realizuje na dva koloseka. Prvi: sprovođenje jedne kampanje promovisanja urbanog biciklizma u Peći koji će se realizovati na raznošenju promotivnih materijala o urbanom biciklizmu na ulicama Peći. Uz to i izvlačenje preporuka za kosovske institucije o načinu kako bi se ostvarili bolji uslovi za urbani biciklizam i utrke u gradu Peći sa učešćem od preko stotinu biciklista. Dok je drugi, izgradnja jednog programa za mobilnost na Kosovu koji će se sprovesti posredstvom jedne ekspertske mreže, jednog web-sajta, seminar sa ekspertima i jedne istraživačke konferencije o urbanoj mobilnosti.

Aktivnosti i Rezultati:
• Realizovanje jednog seta promotivnih fotografija za urbani biciklizam
• Materijali vizuelne kampanje: posteri, flajeri, koji promovišu upotrebu bicikala za urbani transport
• Održavanje jedne biciklističke parade po putevima Peći sa učesnicima iz škola, policije, opštine, nevladinih organizacija, biciklističkih klubova, i td
• Jedna Web-stranica o urbanoj mobilnosti na Kosovu u saradnji sa ministarstvom, ekspertima, opštinom i civilnim društvom, o skupljanju i distribuiranju informacija na jednom mestu u 8 modula urbane mobilnosti
• Jedna konferencija sa nekoliko seminara sa ekspertima i institucijama za stvaranje jedne platforme zajedničkog delovanja na celom Kosovu a vezano za urbanu mobilnost
• Stvaranje jedne mreže vanjskih eksperata za podršku celog projekta urbane mobilnosti na Kosovu
 

Sprečavanje konflikta na Kosovu

Naziv Projekta: Sprečavanje konflikta na Kosovu
Vremenski rok: 01 April 2009 – 30 Septembar 2011
Mesto: Kosovo, (Peć, Klina, Istok, Mitrovica, Gnjilane, Kamenica, Vitina i Novo Brdo)
Organizacija/e implementator/i: CARE Internacionale Kosova kao i ProPeace Platforma (Syri i Vizionit u okviru ProPeace pokriva opštine Peć, Klina i Istok)
Budžet: 930,000 € (realizuje se od ProPeace)
Donatori: Evropska Komisija

Cilj projekta: Promovisanje održivog mira kroz ohrabrivanje jednog boljeg predvođenja civilnog društva i javnog učešća među mladima na Kosovu.


Korisnici: Korisnici ovog projekta su grupe mladih u 8 opština sa multietničkim stanovništvom u kojima se sprovodi projekat. Ovi mladi i NVO-i će biti deo projekta i radiće zajedno na stvaranju sistema ranog upozoravanja. Od projekta profitiraju i opštine jer njima se pružaju stalne informacije o stanju na terenu.


Realizacija projekta: Formiraće se jedna Kosovska Grupa za Sprečavanje Konflikata (KGSK) koja će promovisati akcije i advokaciju među mladima za izgradnju mira i rešenja kao i sprečavanje konflikata. Razviće se i jedan online sistem ranog upozoravanja koji će sadržavati informacije vezano za ključne događaje na Kosovu, koji se mogu proceniti i kao mogući konflikti. Projekat postavlja zajedničke mehanizme za sprečavanje konflikata među organizacijama civilnog društva i vladinih institucija na centralnom nivou kao i na nivou 8 opština. Projekat podržava dijalog i saradnju među strukturama civilnog društva i onih vladinih na centralnom nivou kao i na onom opštinskom. Projekat će također dizajnirati strategiju sprečavanja mogućih među-etničkih konflikata među zajednicama koje žive na Kosovu. Projekat promoviše pristup koji obuhvata omladinu u aktivnostima izgradnje mira, na sprečavanju konflikata koji se mogu preneti na celo Kosovo predvodeći najmanje osam kratkoročnih aktivnosti na raznim poljima.

Aktivnosti i Rezultati:
• Kosovska Grupa za Sprečavanje Konflikata je operativna od Decembra 2009
• Jedan sistem za rano upozoravanje koji podržava zalaganja za izgradnju mira koji podržava zalaganja na tom polju je operativan od decembra 2009
• Mehanizmi za zajedničko sprečavanje osnovnih konflikata među civilnim društvom i akterima vlade na nacionalnom nivou i u osam odabranih opština
• Minimum 8 značajnih aktivnosti predvođenih omladinom na poljima sprečavanja konflikata i oočuvanju bezbednosti koji ohrabruju društvena delovanja, advokaciju i učešće na stvaranju politika
 

Promovisanje odgovornosti i efikasnosti demokratskih institucija na Kosovu

Naziv Projekta: Promovisanje odgovornosti i efikasnosti demokratskih institucija na Kosovu.

Vremenski rok: (oktobar 2008 - septembar 2009)

Mesto: Peć

Organizacija implementator: Syri i Vizionit

Budžet: 5.241 $

Donatori: FIQ-NED

 

Cilj projekta: Projekat teži promovisanju odgovornosti i efikasnosti demokratskih institucija na Kosovu i jačanje kapaciteta nadzora od strane civilnog društva. Takođe i da izmeri odgovornost i efikasnost ovdašnjih institucija, registrujući tako iskustva građana sa lokalnim institucijama, a na način da se ova iskustva i rezultati podele sa širom javnošću i samim institucijama.

 

Korisnici: Korisnici ovoga projekta su svi građani Peći, pošto će oni imati mogućnost da sprovode svoja prava spram lokalnih institucija tražeći polaganje računa od javnih službi.

 

Realizacija projekta: Tokom ovih meseci menadžer projekta je odrađivao dnevne intervjue sa građanima, kao i organizovao je sastanke sa fokus grupama, svaka dva meseca po jedan sastanak. U međuvremenu je svakog meseca održan sastanak sa predsednikom opštine gde su mu predstavljene primedbe građana spram institucija i raznih javnih službi, izrađenih u formi jednog dokumenta. Također je povremeno takve izveštaje sa pritužbama građana objavljivano i preko medija, elektronskih i štampanih. A održavani su i sastanci sa zvaničnicima ovih institucija gde su žalbe građana bile mnogo brojnije. Održane su dve debate kao i izrađena je jedna publikacija sa radnim jednogodišnjim nalazima.

 

Aktivnosti i Rezultati:

• Više polaganja računa institucija naspram građana

• Više prostora za građansku proaktivnost i javni pritisak

• Više prostora za diskutovanje svakodnevnih problema kosovskih građanna, kao i više mogućnosti za brže institucionalne odgovore na žalbe. A tako isto i na zahteve te kršenje raznih građanskih prava.

• Dizajniranje i raspodela jedne publikacije sa nalazima koji su proizašli tokom sprovođenja projekta

 
BRIDGE (Bridging Rights Initiatives in support to Democracy, Good Governance and Equity)

Naziv Projekta: BRIDGE (Bridging Rights Initiatives in support to Democracy, Good Governance and Equity)
Vremenski rok: 24 meseca (Januar 2009 – Decembar 2010)
Mesto: Klina, Istok, Peć, Dečane, Đakovica
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit
Budžet: 98.957 €
Donatori: Evropska Komisija

Cilj projekta: Projekat teži promovisanju marginalizovanih društvenih grupa, njihovom jačanju posredstvom osnaživanja organizacija koje ih predstavljaju i povećanje njihovog učešća u odlučivanju. Projekat se bavi jačanjem civilnog društva posredstvom stvaranja zajedničkih odbora po opštinama, koji podstiču kampanje za promovisanje ljudskih prava i demokratskih vrednosti.

Korisnici: U okviru ovog projekta direktni korisnici su 50 organizacija i raznih ne-formalnih grupa koje deluju u regionu Peći a obuhvativši tu četiri sektora: žena, dece, ljudi sa posebnim potrebama i manjinskih zajednica. Također, u okviru ovog projekta korisnike imamo i u lokalnim institucijama ovih opština obuhvatajući tu i zvaničnike direktorijata za ljudska prava iz pet opština regiona Peći.

Realizacija projekta: Projekat je fokusiran na stvaranju oštinskih saveta gde su u svim opštinama stvoreni posebni saveti NVO-a žena, omladine, osoba sa posebnim potrebema kao i manjinskih etničkih zajednica. Potom je projekat koncentrisan i na jačanje kapaciteta ovih kategorija obuhvativši tu organizacije i neformalne grupe koje su prošle razne treninge za njihovo organizaciono jačanje. Projekat je imao za cilj i jačanje lokanih institucija i odgovornih sektora za ljudska prava. Kao koncept projekta on sadrži i advokacijski program zastupanja/zalaganja sa lokalnim institucijama, a i podršku saveta malim grantovima.

Aktivnosti i Rezultati:
• NVO-i, ne-formalne grupe i predstavnici zajednice, obuhvativši žene i omladinske grupe, imaju kapaciteta da podstaknu i da zastupaju za ljudska prava, kao i za integrisanje marginalizovanih grupa.
• Komuniteti imaju kapacitet da dizajniraju, planiraju i implementiraju advokacijske inicijative koje promovišu ljudska prava i demokratske društvene vrednosti.
• Ovdašnji opštinski zvaničnici promovišu obuhvatanje u učešću u procesima odlučivanja
• Razmena iskustava i dobrih demokratskih praksi od strane stvorenih saveta po raznim opštinama
• Četiri projekat predloga zajednički stvorena po odborima su predata kod donatora (ATRC i Američke Ambasade)
• NVO-i i ne-formalne grupe, lideri zajednice obuhvativši i žene sa omladinskim grupama imaju kapacitete za promovisanje i advokaciju za ljudska prava i integrisanje marginalizovanih grupa
• Do 10 inicijativa ovih odbora po raznim mestima su finansijski podržane (po dve hiljade eura) obuhvativši sektor žena, mladih, osoba sa posebnim potrebama kao i pripadnika manjinskih etničkih zajednica
 

"Demokratija na Delu" – Izbori 2009

Naziv Projekta: "Demokratija na Delu" – Izbori 2009
Vremenski rok: 3 meseca (septembar-decembar 2009)
Mesto: Region Peći (Peć, Klina, Istok, Dečane i Junik)
Organizacija/e implementator/i: "Syri i Vizionit" u okviru koalicije "Demokratija na Delu"
Budžet: realizovan je preko KDI
Donatori: USAID, ISC, NDI, Nemačka Ambasada, Ambasada Švajcarske, BTD, Olof Palme

Cilj projekta: "Demokratija na Delu" je osnovana sa ciljem monitorisanja parlamentarnih izbora i lokalnih organizovanih u novembru 2007 godine, kao i sa ciljem podizanja svesti građana za učešće na izborima. Osim "Syri i Vizionit" deo koalicije "Demokratija na Delu - Izbori 2007" su još 10 organizacija: 1.Izgradnja Zajednice Mitrovica (CBM); 2. Komunikacija za Društveni Razvoj (CSD); 3. Centar za Razvoj Civilnog Društva (CCSD); 4. Developing Together (DT); 5. Forum Demokratske Iniciative (FID); 6. Iniciativa za Progres (INPO); 7. Kosovski Centar za Međunarodnu Saradnju (QKBN); 8. Demokratski Institut Kosova (KDI); 9. Udruženje “Majka Tereza”; 10. Kosovski Institut za Istraživanja i Razvoj Politika (KIPRED);

Korisnici: Direktni (neposredni) korisnici projekta je celo stanovništvo Kosova. Posebno jedan broj ljudstva obuhvaćen procesom mesečnog monitorisanja kao i oni jednodnevnog monitorisanja su profitirali treningom o izbornom procesu i sistemu izbora na Kosovu. Takođe, od kampanje za edukaciju glasača su profitirali svi glasači u opšte, a posebno oni neodlučni.

Realizacija projekta: Aktivnosti obuhvataju potpuno monitorisanje izbornog procesa: monitorisanje jednomesečne kampanje političkih subjekata, monitorisanje procesa tokom dana glasanja, samog glasanja i prebrojavanja glasova na dan izbora, kao i tokom drugog kruga i objavljivanje ranih rezultata u 5 opština iz regiona Peći.

Aktivnosti i Rezultati:
• Monitorisanje preko 100 izbornih aktivnosti tokom perioda sprovođenja predizborne kampanje;
• Održavanje konferencija za medije sa izveštajima problema i nepravilnosti na kojima se nailazilo tokom monitorisanja,
• Monitorisanje dana izbora, glasanja i prebrojavanja glasova; drugog glasačkog kruga i ponavljaja glasanja (Prizren, itd)
• Objavljivanje preliminarnih rezultata nekoliko sati nakon zatvaranja kutija
• Angažovanje 5 dugoročnih posmatrača (LTO) u jednom periodu od dva i po meseca trajanja;
• Angažovanje preko 300 kratkoročnih posmatrača (STO) koji su zaduženi za monitorisanje na danu izbora;
• Organizovanje i održavanje preko 50 treninga za kratkoročne posmatrače (STO) u jednom periodu od 10 dana;
 

Jačanje opštinskog odbora za bezbednost u zajednici posredstvom uključivanja civilnog društva

Naziv Projekta: Jačanje opštinskog odbora za bezbednost u zajednici posredstvom uključivanja civilnog društva
Vremenski rok: 15 meseci (april 2009- juni 2010)
Mesto: Peć
Oganizacija implementator: Syri i Vizionit
Budžet: 10.000 $
Donatori: East West Management Institute (EWMI)

Cilj projekta: Ovaj projekat ima za cilj da pomogne funkcionisanje Opštinskog Odbora za Bezbednost u Zajednici (OOBZ) u opštini Peć, uglavnom posredstvom aktivnog uključivanja civilnog društva u odbor.

Korisnici: Korisnici ovog projekta su opštinska skupština, civilno društvo, predstavnici zajednica i svi građani pošto je ovaj Odbor namenjen da pomaže povećanju bezbednosti u opštini Peć.

Realizacija projekta: Tokom ovih meseci jedna osoba iz naše organizacije prati rad ovog Odbora, održava redovne sastanke sa raznim organizacijama civilnog društva kako bi sakupila informacije i kako bi uticala na radnu agendu OOBZ. Sastanci su sedmični i organizacije civilnog društva zajednički odabiraju osobe koje će biti deo rada Odbora za Bezbednost. Takođe se održavaju redovni sastanci sa predsednikom opštine kao predsedavajućim OOBZ-a. Tokom projekta se pružaju treninzi za članove OOBZ-a za izradu godišnjeg plana rada i izradu predlog projekata da bi se apliciralo kod donatora. Prva faza projekta je završena u septembru 2009 godine, dok je druga faza započela u novembru 2009-te a završava se u junu 2010 godine.

Aktivnosti i Rezultati:
• Obuhvatanje članova civilnog društva u Opštinski odbor za bezbednost u zajednici;
• Veća saradnja između lokalnih institucija, civilnog društva i zajednica;
• Dizajniranje plana rada institucija u saradnji sa civilnim društvom za poboljšanje bezbednosti;
• Usvajanje radnog plana od predsednika opštine;
• Harmonizacija aktivnosti zajedničkog delovanja institucija i civilnog društva na bezbednosti svih građana.
 

Dizajniranje Strategije za delovanje za srpsku zajednicu 2010-2013 u opštini Istok i podrška mini projektima u Peći

Naziv Projekta: Dizajniranje Strategije za delovanje za srpsku zajednicu 2010-2013 u opštini Istok i podrška mini projektima u Peći
Vremenski rok: 1 godinu (Januar – Decembar 2009)
Mesto: Istok
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit
Budžet: 21.497 €
Donatori: The Olof Palme Center

Cilj projekta: Ovaj projekat ima za cilj da ojača i podrži srpsku zajednicu u opštini Istok razvijajući trogodišnji akcioni plan za srpsku zajednicu ove opštine, tako što će ga dizajnirat zasnivajući na potrebe proizašle od same zajednice. Ovaj dokumenat kao akcioni plan se pruža opštini, potencijalnim donatorima i zajednici. U drugom delu, projekat podržava 4 odabrane inicijative iz izrađene strategije za Peć tokom 2008-me godine.

Korisnici: Korisnik projekta u prvom redu su opštine Istok i Peć. Opština Istok i srpska zajednica su profitirale jednim akcionim planom za delovanje u periodu od tri naredne godine. Fokus grupe zajednice sa osam lokaliteta i zvaničnici ove opštine su profitirali treninzima i osposobljavanjem kako bi što bolje predstavili potrebe zajednice. Dok u Peći korisnici su žene iz Goraždevca tj NVO “Briga”, omladina ovog sela kao i neformalna grupa penzionera, a isto tako mini grantovima su profitirali i stanovnici sela Belo Polje i Ljevoša.

Realizacija projekta: Projekat je realizovan u dve linije istovremeno. Za zajednicu u opštini Istok posle desetine sastanaka sa zajednicom u posebnim grupama za svaku lokaciju i na zajedničkoj grupi na učešću sa zvaničnicima Opštine Istok, izrađena je starategija delovanja za ovu zajednicu za trogodišnji period. U opštini Peć iz slične strategije izrađene prethodne godine, ove godine je realizovano četiri projekta za zajednicu. Za mlade sela Goraždevac je izgrađena svlačionica na fudbalskom stadionu, za žene je opremljen frizerski salon, a u Belom Polju je rešetkama za prozore osiguran seoski Kulturni centar, dok je u Ljevoši urađeno ograđivanje seoskog groblja.

Aktivnosti i Rezultati:
• Dizajniranje jednog opštinskog vodiča za srpsku zajednicu zasnovanu na realnim potrebama zajednice.
• Stvaranje jednog detaljnog akcionog plana za delovanje u opštini Istok sa trogodišnjim rokom za srpsku zajednicu koja živi na sedam različitih lokaija u ovoj opštini.
• Stvaranje jedne strateške razvojne osnove kao gotovog sveobuhvatnog dokumenta kako bi se odgovorilo svakom donatoru obuhvativši opštinu kao odgovornu za konkretno intervenisanje u korist zajednice u fokusu.
• Intervenisanje sa mini grantovima, osnaživanje fokus grupa mladih u Goraždevcu kod Peći kroz podršku sa mini projektom za rehabilitaciju svlačionice na lokalnom stadionu.
• Izgradnja i montiranje bezbednosnih rešetki na prozorima Kulturnog Centra u Belom Polju što osigurava smeštenu opremu u kancelariji tog objekta koja je u službi lokalne zajednice.
• Podrška mini projektom za izgradnju ograde na mesnom seoskom groblju u selo Ljevoša nadomak Peći.
• Podržavanje mini-grantovima za osnaživanje Udruženja žena i opremanje sa elementarnim sredstvima za rad ovdašnjeg ženskog frizerskog salona.
 

Dizajniranje među-institucionalnog plana za delovanje nad zajednicama: roma, aškalija i egipćana

Naziv Projekta: Dizajniranje među-institucionalnog plana za delovanje nad zajednicama: roma, aškalija i egipćana
Vremenski rok: 5 meseci (Avgust 2009 – Decembar 2009)
Mesto: Istok - Peć
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit
Budžet: 17.127 €
Donatori: KFOS – SOROS

Cilj projekta: Cilj ovog projekta je jačanje i mobiliziranje zajednica roma, aškalija i egipćana na način da se obezbedi srednjoročni akcioni plan delovanja. Ovaj među-institucionalni opštinski plan zasnovan na dispozicije strategije Kosovske Vlade za obuhvatanje zajednica roma, egipćana i aškalija u Strategiju delovanja za zajednice RAE dizajnirane od ne-vladinog udruženja “Syri i Vizionit” jednu godinu ranije. Odradivši to, projekat podržava integrisanje roma, egipćana i aškalija u opšte.

Korisnici:  U okviru ovog projekta direktni korisnici su razne grupe unutar zajednice, omladinski saveti romske, egipćanske i aškalijske zajednice opština Peći i Kline. Preko 70 korisnika kurseva za jezike i informatiku realizovanih u opštinama Peć i Istok, opštinski zvaničnici kao i organizacije zajednica su bile deo tog programa.
Realizacija projekta: Projekat je bio fokusiran na jačanje grupa, saveta zajednica roma, egipćana i aškalija obeju opština. Dotični projekat je koncentrisan na naselje “7 Septembar” iz opštine Peć, i u selu Dubrava u istočkoj opštini a gde su realizovani treninzi, sastanci i brojni treninzi kako bi se pomoglo jačanje aktiviziranja grupa i centara za zajednice.

Aktivnosti i Rezultati:
• Jačanje saveta za delovanje, NVO-a i neformalnih grupa, podizanje svesti zajednice kako bi bili aktivni.
• Inventarizovanje Centra za Zajednice u naselju “7 Septembar” u Peći i onom u istočkom selu Dubrava.
• Povećanje kapaciteta postojećih saveta NVO-a kako bi bili efektivniji na realizovanju advokacijskih polja zastupničkog delovanja kao i menadžiranju ostalih aktivnosti koje se sprovode.
• Organizovanje tri treninga na tri različita polja, kao: Lidership i dobro upravljanje, Menadžiranje Ne-vladinim organizacijama i Menadžiranje Finansijama. Na ovim trima treninzima su obučavani predstavnici zajednica iz sela i naselja Istoka i Peći kao i opštinski predstavnici.
• Realizovanje četiri kursa: nemačkog jezika, engleskog, i obuka za rad na računarima u Dubravi kod Istoka, a i računarski kurs u pećkom naselju “7 Septembar”, gde su učestvovali korisnici ovih kurseva, njih ukupno 70 učesnika, pripadnika zajednica roma, aškalija i egipćana.
 

Strategija kosovske Vlade za obuhvatanje zajednica roma, egipćana i aškalija u praksi na lokalnom nivou aktivnog građanskog učešća

Naziv Projekta: Strategija kosovske Vlade za obuhvatanje zajednica roma, egipćana i aškalija u praksi na lokalnom nivou aktivnog građanskog učešća
Vremenski rok: 12 meseci (Januar 2009 – Decembar 2009)
Mesto: Klina - Istok
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit
Budžet: 32.214 €
Donatori: Olof Palme Center

Cilj projekta: Ovaj projekat ima za cilj jačanje i mobilizaciju zajednica RAE sa ciljem da obezbedi dispozicije obuhvaćene Strategijom 2007 Vlade Kosova za obuhvatanje zajednica RAE da se pretvori u praksu na opštinskom nivou.

Korisnici: U ovom projektu ima dve vrste dobiti, dobit od izrade strategije za opštinu Klina kao i korisnici koji su dobitnici malih Grantova u opštinama Istok i Peć. Obuhvaćeni su bili predstavnici zajednica iz sela i naselja opština Peći, Kline i Istoka, a također direktni dobitnici su bile i fokus grupe koje su godinu dana ranije izradile strategiju u opštini Klina.  Direktni korisnici projekta su bili i pripadnici opštinskih institucija posebno oni iz Kancelarije za Zajednice kao i iz Kancelarije za povratak. Korisnici su bile i razne neformalne grupe i organizacije zasnovane na zajednici koje su dobile razne grantove tokom ove godine.

Realizacija projekta: Projekat je fokusiran na izradu strategije za delovanje za zajednice roma, aškalija i egipćana u opštini Klina. Za više informacija; projekat je fokusiran i na jačanju zajednica realizujući sastanke i razne treninge sa ciljem podizanja kapaciteta kod zajednica: roma, egipćana i aškalija u sve tri opštine. U okviru ovog projekta su realizovani i mnogi sastanci sve do završnog izrađivanja strategije za opštinu Klina. U isto vreme projekat je nastavljen i sa podržavanjem raznih grupa i organizacija zasnovanih na zajednicama (stvorenih iz projekta proteklih godina tokom izrade strategija za Peć i Istok) sa mini-grantovima koje su implementirale ove grupe i organizacije tokom godine u ove dve opštine.

Aktivnosti i Rezultati:
• Izrada strategije delovanja za romsku, egipćansku i aškalijsku zajednicu u opštini Klina.
• Postojanje informacija o prednostima, moćima, slabostima i rizicima elaboriranim od pripadnika same zajednice tokom fascilitiranja rada fokus grupa. To su informacije koje će pomoći kod pisanja akcionog plana za učestvovanje zajednica RAE.
• Bolje poznavanje opštine i postojećih problematika RAE zajednica po njihovim pojedinačnim naseljima.
• Organizovanje tri treninga na poljima: Advokacije/lobiranja, Strateškog Planiranja kao i Dizajniranje projekat predloga za steering committes gde su učešće uzeli predstavnici zajednica iz sela i naselja opštine Klina kao i opštinski zvaničnici iz SO Klina.
• Stvaranje bolje saradnje između predstavnika institucija i fokus grupa za zajedničko delovanje.
• Podržavanje malih grantova za fokus grupe i organizacije zasnovane na zajednicama iz Istoka i Peći

Povratak i re-integracija na Kosovu (RRK II)
Naziv projekta: Povratak i re-integracija na Kosovu (RRK II)
Vremenski rok: 24 meseca (Septembar 2009 – Septembar 2011)
Mesto: Opštine; Klina, Uroševac, Obilić i Orahovac
Organizacija implementator: “Syri i Vizionit” u partnerstvu sa DRC-om (nosioc projekta)
Budžet: 48.600 €
Donatori: Pod-kancelarija Evropske Komisije i Ministarstvo za Povratak i Zajednice posredstvom Danskog Saveta za Izbeglice (DRC)

Cilj projekta: Ovaj projekat ima za cilj podržavanje reintegracije manjinskih zajednica u opštinama Klina, Uroševac, Obilić i Orahovac, mobiliziranje drugih institucija i društva na podržavanje re-integracije, stabilizacije zajednice kao i podržavanje održivog povratka i re-integrišućih aktivnosti, stabilizacije zajednice kao i podržavanje povratka raseljenih i aktivnosti socijalne re-integracije a i ekonomske posredstvom dodatnog angažmana opštinskih autoriteta. Kao bitan deo projekta je i socijalna i ekonomska re-integracija povratnika, koji će biti predvođena od Lokalnih Grupa za Delovanje.

Korisnici: Korisnici ovog projekta su obuhvaćeni najmanje sa 160 familija iz manjinskih zajednica raseljenih unutar mesta ili izbeglica u Makedoniji, Crnoj Gori a i Srbiji, koji se informišu i pomažu posredstvom aktivnosti socijalne i ekonomske reintegracije kako bi se vratili na Kosovu, tj u opštinama Klini, Uroševcu, Obiliću i Orahovcu kao i domaće prihvatajuće zajednice i odgovornih opštinskih zvaničnika koji su zaduženi za povratak i re-integraciju porodica.

Realizacija projekta: Ovaj projekat ima program za razvoj kapaciteta a koji sadrži treninge, seminare i savetovanje za rad za dotične zvaničnike opštine. U tim opštinama tokom projekta sprovodi se organizovanje inicijativa za advokaciju (zastupanje/zalaganje), koje imaju za cilj povećanje svesti u sredinama gde su manjine i njihovog upoznavanja sa pravima i obavezama pri opštinama a koje su im na raspolaganju. Program predviđa osnivanje i olakšavanje rada Grupe za lokalno delovanje-GLD, koje će pomagati i podržavati u procesu odabira i dobitnika u sve četiri opštine. Biće izvedeno i olakšavanje sastanaka GLD-a da bi se nadziralo sprovođenje socio-ekonomskih mera za istraživanje lokalnog tržišta rada, te identifikovanja, odabiranja, sprovođenja i nadziranja projekata za međuetnički razvoj i socijalne aktivnosti za podržavanje re-integracije i povratka.

Aktivnosti i Rezultati:
• Formiranje Lokalnih Grupa za Delovanje (LGD) u četiri opštine; Klina, Uroševac, Obilić i Orahovac
• Formiranje pod-grupe za delovanje (PGLD);
• Pomoć i organizovanje sastanaka GLD-a sa raseljenim licima i prihvatajućom/domaćom zajednicom za identifikovanje problema.
• Pomoć i olakšavanje GLD-a za identifikaciju, odabir, sprovođenje i nadziranje projekata za ekonomski razvoj i socijalne aktivnosti povratka.

“Uticaj lokalnih grupa od interesa za odlučivanje na centralnom nivou”

Naziv Projekta: “Uticaj lokalnih grupa od interesa za odlučivanje na centralnom nivou”
Vremenski rok: 10 meseci (juli 2009 – maj 2011)
Mesto: Kosovo, opštine Pea, Dečane, Klina, Istok
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit
Budžet: 61.846 $
Donatori: ISC- USAID

Cilj projekta: Cilj projekta je da omogući uticaj lokalnih grupa od interesa (opštine, civilno društvo, zajednica) za odlučivanje na centralnom nivou tokom izrade zakona. Projekat teži stvaranju nekog mehanizma za zakone koji su usvojeni, te dali će se i kako usvajati i na centralnom nivou; s’ciljem da se započne sa jednom inicijativom od interesnih grupa koje dolaze sa lokalnog nivoa na celom teritoriju Kosova (konkretno je odabran Zakon o šumama); da se stvori jedan mehanizam prenošenja preporuka od interesnih grupa za one zakone na centralnom nivou.

Korisnici: Korisnici ovog projekta su opštine Peć, Klina, Istok i Dečane, 23 poslanika koji potiču iz ovih opština, organizacije koje se bave zaštitom ambijenta i u punom smislu cela ova zajednica.

Realizacija projekta: Projekat je razvijan u tri smera istovremeno. Prvi smer: posredstvom zajedničkih sastanaka svakih dva meseca u konsultativnoj grupi je očuvano održavanje kontakata između lokalnog nivoa i zakonodavstva: 18 od 22 poslanika iz ovog regiona, četiriju opština, civilno društvo i zajednica su koordinirali rad i predstavljanje lokalnih interesaje urađen uticaj u parlamentu/ parlamentarnoj komisiji za poljoprivredu i šumarstvo za dizajniranje jednog novog zakona o šumama. Treći smer: jedna kancelarija je otvorena u objektu skupštine Opštine u Peći i održala je kontakte između poslanika i građana.

Aktivnosti i Rezultati:
• Organizovanje sastanaka za pojašnjenje zakonodavstva, Konzorcijuma za Jačanje Civilnog Društva za advokaciju (zastpanje i zalaganje) u Skupštini Kosova, Skupštini Opštine, NVO-a i td.
• Organizovanje zajedničkih sastanaka među poslanicima sa lokalnim grupama od interesa za određivanje prioriteta za delovanje
• Praćenje treninga i prioritetne tematike koja je proizašla (izmena i dizajniranje zakona Novog Zakona o šumama).
• Prenošenje preporuka proizašlih na radnim grupama od interesa
• Realizovanje javne debate otvorene za javnost, dve otvorene debate kao i tri televizijske debate
• Otvaranje i održavanje jedne kancelarije za olakšavanje komunikacija između poslanika i interesnih grupa u regiionu