misli globalno,
deluj lokalno

Projekti u 2000-toj godini

Časopis:
Sa pripremama koje su učinjene tokom 1999 godine, grupa mladih iz Peći, tokom 2000 godine je počela sa objavljivanjem časopisa “Vizioni”. Prvi broj je izašao u oktobru meseci ove godine. Na njegovoj realizaciji je radila jedna grupa od oko 20 osoba. Inicijativna ekipa organizacije je u tom periodu stvorila kontakte sa nekoliko saradnika i nekoliko donatora, koji su imali poverenja u volju ovih mladih. Drugi broj je izašao sa poznatim motom “Misli globalno, deluj lokalno” a što je postalo i identifikacijski znak za organizaciju a što je i danas deo logoa organizacije. “Idemo raditi zajedno” je bio jedan drugi poziv ovog broja, koji takođe karakteriše aktivnost organizacije.

Tematika:
Tokom 2000 godine su objavljena tri broja časopisa, po jedan broj svakog meseca. Sadržaj se počeo proširivati, a osim omladinskih tema, počeli su se artikulisati i građanski zahtevi angažmana na advokaciji (zastupanju/zalaganju). Posredstvom časopisa je započelo i adresiranje prvih problema društva i da se traži njihovo rešavanje. Časopis je kao destinaciju imao omladinu, ali se bavio i drugim pitanjima van ove grupe. Prvi i drugi broj su podeljeni besplatno građanstvu u Peći, dok se treći broj proširio na 36 strana i distribuiran je u svim opštinama Dukađinske Ravnice, proširujući aktivnosti a i uticaj i van opštine Peć i na druge kao Ðakovica, Dečane, Klina i Istok. Rad ovih meseci je okupio oko grupe i dovoljno građana koji su izražavali simpatije za posao koji se radi. Oni su pomogli na profesionalizaciji i daljem jačanju grupe.

Donatori:
Od prvog broja list je našao jednog važnog podrživača, američki USAID, a koji će kasnije postati jedan od najznačajnijih partnera organizacije do današnjih dana. USAID, koji na Kosovu deluje još od pre rata, pomogao je štampanje časopisa u okviru programa Tranzitna Inicijativa Kosova (KTI), koje podržava unapređenje jednog demokratskog društva u svim sektorima, obuhvativši podršku zajednice (uključujući tu i infrastrukturu, škole itd) ali i jačanje civilnog društva. U prvim brojevima USAID je pomagao troškove štampanj ali i jedan deo sredstava za rad.

Oprema
Jedna dobrodošla pomoć na početku izlaska časopisa je stigla od italijanske organizacije CISP (Comitato Internacionale per lo Sviloppo dei Popoli). Ova organizacija je nakon dve godine završila sa svojom misijom na Kosovu, a gde je pomagala stanovništvo posle rata i oporavak Kosova, pre odlaska časopisu “Vizioni” je poklonila svoj inventar. Sa laptopom i drugim darivanim sredstvima od CISP-a su pripremani ostali brojevi časopisa. Na početku 2001 godine, upravo u onoj kancelariji koju je napuštala CISP u Zanatskom Centru, smeštena je naša organizacija a tu se nalazi i danas.

Kancelarija:
Za radne potrebe u ovoj godini, organizacija je stekla kancelariju. U početku, prva kancelarija gde je pripreman časopis i planovi za rad je bio jedan prostor omladinskog centra koji je u to vreme bio držan od strane američke organizacije ISC, u objektu gde se danas nalazi Omladinski centar “Zoom”. Sa jednim određenim rasporedom oprema Omladinskog centra je korištena i od “Vizioni”. U tom centru smo tada održavali puno kurseva za omladinu, među kojima i kurs za novinarstvo. Prvi kursanti koji su završili ovaj kurs su kasnije obuhvaćeni i kao osoblje časopisa. U ovom periodu je i pojašnjena ideja za stvaranje i registraciju organizacije kao nevladinog subjekta sa jednim jasnim programom i idejama.