misli globalno,
deluj lokalno

Nacionalna debata vezano za menadžiranje otpadom kao i o izmeni važećeg zakona o otpadima

28.09.2011

21 april 2011: Uz učešće od Ministarstva za zaštitu sredine, opština kao i preduzeća za menadžiranje otpada iz svih regiona Kosova, u Prištini je održana jedna Debata vezano za nacrt zakona za otpade. Sastanak organizovan sa partnerskom organizacijom pokret “Fol” iz Prištine je održan u okviru projekta “Uticaj lokalnih interesnih grupa na zakon za otpad i prilagođavanje  standardima EZ-a” a koji se od protekle godine implementira od NVO-a Syri i Vizionit s finansijskom podrškom od USAID/ISC. Slični sastanci su se održali u svim regionima Kosova obuhvatajući sve interesne grupe u ovom sektoru.
Na sastanku u Prištinu, učesnici su izašli sa prikupljenim preporukama od ostalih sastanaka, a sa ekspertima će ti postulati dobiti zakonsku formu i predat će se ministarstvu i parlamentu kako bi se preporuke obuhvatile finalnom verzijom zakona za usvajanje.