misli globalno,
deluj lokalno

Održana je debata za politike protivu narkotika

28.09.2011

23 Februar 2011:  U okviru projekta “Jačanje javnog nadgledanja vladavine zakona” koji se impementira u partnerstvu sa FIQ iz Prištine, u Peći je održana javna debata na temi “Sprovođenje politika protiv narkotika i uloga društva”. Debata je održana u hotelu “Dukađini” u Peći a gde su učestvovale i sve institucije koje se bave borbom protiv narkomanije u društvu, a to su: Policija, Okružni sud, Opštinski sud, Okružno tužilaštvo, Centar za socijalni rad, Istražne službe, Opština, OCFM, direkcije i đački saveti u 5 srednjih škola, mediji, itd.
Na sastanku su proizašle i neke preporuke za bolje koordiniranje rada institucija, a koje će se iskoristiti i na izradi izveštaja o stanju u ovom sektoru koji će se objaviti tokom godine. Projekat “jačanje nadgledanja vladavine zakona” ima za cilj podizanje efikasnosti institucija za vladavinu zakona i povećanje uloge civilnog društva na nadgledanju rada ovih organa.