misli globalno,
deluj lokalno

Počinje projekat “Mismatch”, u podržavanju profesionalnog obrazovanja u Opštini Peć

20.03.2013


Projekat “Mismatch” u Peći je započeo sa implementacijom pre tri godine i sada 2013 godine je u trećoj fazi projekta. Projekat ima za cilj podržavanje srednjih profesionalnih škola u Peći, njihovo prilagođavanje potrebama tržišta rada kao i stvaranje što odgovornijih kadrova. Projekat se sprovodi u opštini Peć a od organizacije “Syri i vizionit” te uz podršku od Solidar Suisse u okviru regopnalnog programa “Youth and Labor in Southeastern Europe”.
U prvoj godini ovog projekta, tokom 2011 godine, je organizovano istraživanje kod 127 privatnih i javnih preduzeća u opštini Peć, od čega su prikupljene razne informacije o zaposlenosti radnika, o obučavanju njihovog osoblja, povezanost sa profesionalnim školama, postojeće profesije koje postoje unutar kompanije, kao i probleme sa kojima se suočavaju tokom potraživanja određenih profesionalnih kadrova, dok su na kraju godine izvučeni zaključci i preporuke tog istraživanja.
Tokom druge godine je rađeno na povezivanju srednjih profesionalnih škola sa biznisom u Peći, na podizanju svesti učenika osnovnih škola za profesije koje im pružaju srednje profesionalne škole. To je bilo posredstvom ovih aktivnosti: održavanje Sajma karijere, izrađivanje zajedničkih brošura za srednje profesionalne škole i posebnih vodiča za škole, reklama i emisija na lokalnim medijima i održavanje predavanja o savetovanju o karijeri u osnovnim školama opštine Peć.

Projekat za 2013 godinu od meseca marta do decembra ima ove objektive:

I. Fasilitaciju i podizanje dijaloga između profesionalne ekonomske škole i biznisa iz turističkog smera.
II. Stvaranje sistema završavanja praksi u biznisima za učenike ekonomske škole iz smerova turizma i ugostiteljstva.

Direktni korisnici projekta će biti učenici smera turizma i ugostiteljstva, srednje profesionalne škole kao i biznisi u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Strategija implementacije:
Tokom početnih meseci projekta u mesecima martu i aprilu, organizacija će se sresti sa raznim akterima čija je uloga razvoj turizma u cilju prikupljanja potrebnih informacija o stanju i potrebama  i da informišemo aktere o projektu i saradnji do završetka projekta.
Sastanak sa svim akterima će se održavati svakih tri meseca, tokom ovih sastanaka će se fascilitirati socijalni dijalog među predstavnicima biznisa i ekonomske škole ali u posebnom fokusu sređivanje prakse za učenike iz smerova turizma i ugostiteljstva po biznisima koji postoje u gradu Peći, sređivanje ove prakse sa potrebnom pedagoškom dokumentacijom i za ostvarenje toga.
Sa sugerisanjem i proizašlim zaključcima sa sastanaka biće angažovani vanjski eksperti a zahtevima učesnika na sastancima će se dodeliti forma potrebnih dokumenata za potrebe profesionalne prakse.
Jedna projekat ideja koja se tiče povezanosti škola iz biznisa razmatraće se od strane zajedničke grupe i može se podržati tokom godine.
Syri i Vizionit tokom 2013 godine sa direktorima iz svih osnovnih škola u gradu Peć će inicirati debatu o uključenju predmeta o savetovanjima u karijeri u ovim školama, mogućnosti kao i resursi koje one imaju te dobra iskustva u ovom sektoru.