misli globalno,
deluj lokalno

Održana regionalna radionica sa farmerima Gnjilana

19.07.2013

Održana regionalna radionica sa farmerima Gnjilana

18 juli 2013 – Gnjilane. Organizacija “Syri i Vizionit” (SiV) u saradnji sa Iniciativom za Razvoj Poljoprivrede na Kosovu (IADK) je u procesu implementacije projekta finansiranog od Evropske Zajednice “Jačanje kapaciteta civilnog društva za sprovedbu politika i konsultacije sa Vladinim sektorom za poljoprivredu”, koji hoće da da doprinese podizanju kapaciteta Zajednici Udruženja Poljoprivrednika Kosova (ZUPK).

Posle radionica održanih u Peći, Mitrovici i Prizrenu, održana je sledeća radionica u regionu Gnjilana gde su diskutovane razne teme od značaja za poljoprivredni sektor u ovom regionu i izvučene su preporuke vezano za rad ZUPK-a u buduće.

Na radionici organizovanoj u Gnjilane, učestvovalo je 45 učesnika, obuhvatajući predstavnike iz Ministarstva za Poljoprivredu, lokalne institucije iz opština Gnjilane, Uroševac, Vitina, Kamenica i Novo Brdo, udruženja farmera i aktivni farmeri pojedinci.

Predstavljeni sektori su bili sektori povrćarstva, proizvodnje i prerade mleka, proizvodnja mesa od ovce i kokoši, pčelarstva, voćarstva i dr.