misli globalno,
deluj lokalno

Aktivno građanstvo izazov za Vladu i opštine

20.12.2013Priština; 19 decembar- Nevladina organizacija “Syri i Vizionit” iz Peći je u četvrtak održala konferenciju na temi “Aktivno građanstvo” gde je objavila i jedan rezime o radu koji je urađen na jačanju aktivnog građanstva. Konferencija je održana u Prištini, gde su uzeli učešća i predstavnici MALU-a, Asocijacije Opština Kosova, Opština Dukađinske Ravnice, civilnog društva kao i predstavnici sela i naselja opština u regionima Peći i Prizrena.

“Kosovu treba aktiviziranje građanstva i svi mi moramo raditi mnogo više da bi stvorili puno više mogućnosti i prostora građanima koji su deo procesa odlučivanja, a kako bi adresirali svoje problematike kod institucija na lokalnom i centralnom nivou. I ako se radi u tom pravcu još uvek to ostaje izazov za institucije na lokalnom i centralnom nivou”, rekla je Vlora Latifi iz NVO Syri i Vizionit.

Na drugoj strani, Lumnije Demi, direktorica kancelarije za odnose sa javnošću u Ministarstvu za Administraciju i Lokalnu Upravu je rekla da “Opštine imaju sve zakonske mehanizme i njihovu podršku da reguliše njihovu saradnju kao opština sa liderima sela i urbanih naselja, da bi bili transparentniji i odgovorniji prema građanima, ali i pored svega toga je bilo mnogih posrnuća”.

“Učešće građana u procesima odlučivanja je bilo veoma malo, za šta smo mi kao Ministarstvo preporučili opštinama da stvore mehanizme povećanja učešća građana  ili javnosti u odličivanju”, dodala je ona.

U međuvremenu, prisutni opštinski zvaničnici na ovom sastanku su se složili u ocenama ministarstva i drugih učesnika da je učešće građana veoma malo u odlučivanju. Dakle, što se tiče opštinskih uredbi za saradnju između opština i predstavnika sela i urbanih naselja , oni su izrazili zabrinutost da i tamo gde su potpisali u nekoliko opština, nemože se to striktno sprovesti.

“Mi kao opština Klina još nismo to usvojili, pošto predsednicima koji su izabrani u selima i urbanim naseljima treba izvršit neku isplatu ili stimulisanje za njihov angažman kako bi bili aktivni”, rekao je Ali Shala iz pravne kancelarije opštine Klina.

Prisutni opštinski zvaničnici na ovom sastanku su tražili od MALU-a da potraže od Minisarstva za Ekonomiju i Finansije da izradi i jednu budžetsku liniju kako bi opštinama omogućili jednu stimulaciju ili isplatu predstavnicima ili izabranicima lokalnih odbora.

Na drugoj strani od civilnog društva i predstavnika nekoliko sela i urbanih naselja je rečeno da svakako trebaju biti stimulisani ovi lideri ili predstavnici, jer sada niko ne želi da volonterski doprinosi. Pa da bi imali jedno aktivno građanstvo i aktivne lidere koji pravovremeno adresiraju svoje problematike u pravcu institucija treba platiti ili stimulisati.

Shqipe Arifaj iz Asocijacije Opština je rekla da je opštinama ponuđen gotov nacrt-pravilnika koji direktno povezuje građanina sa opštinom, ali ga neki još nisu usvojili. “Mi kao Asocijacija stalno pružamo treninge službenicima kako bi im podigli svest o ulozi i značaju obuhvatanja i saradnje opštine sa građanima i civilnim društvom na način da opštine budu transparentnije i bolje odgovornije”, rekla je Arifaj.

Predstavnici sela i urbanih naselja iz nekoliko opština su rekli da opštine i druge institucije trebaju biti bliže građaninu bilo na ponudi informacija a isto tako i na pružanju usluga.

“Opštine trebaju biti više po terenu, da rzgovaraju sa građanima u onim zonama gde oni žive. Ne da uvek mi građani trebamo ići u opštini. Treba iznaći forme da budemo stimulisani da i mi kao predstavnici na vreme predstavimo probleme sa kojima se suočavamo”, izjasnio se Sejdi Baleci iz sela Grabanica, opštine Klina.

Na kraju ove konferencije proizašlo je i nekoliko preporuka:

•    Opštine moraju povećati komuniciranje sa građanima posredstvom javnih obaveštenja, redovnih sastanaka i posredstvom medija,
•    Ministarstvo za Finansije u saradnji sa MALU-om i opštinama da stvori sredstva za stimulisanje predsednika lokalnih odbora,
•    Da se poveća komunikacija opštinskih institucija i onih centralnih kao i sa civilnim društvom na povećanju građanskog aktivizma,
•    Institucije trebaju pružiti više prostora i da stvaraju posebne politike za jačanje i obuhvatanje žena u odlučivanju.