misli globalno,
deluj lokalno

Započeo je sa implementiranjem regionalni projekat posvećen reci Drim

22.01.2014

Započeo je sa implementiranjem regionalni projekat posvećen reci Drim
22. 01. 2014


Od isteka protekle godine, na Kosovu i regionu je započeto sprovođenje jednog projekta koji se veže za ime Drima i posvećuje se toj zoni i ljudima koji tamo žive tj u zoni duž toka ove reke i njenih pritoka. Aktivnosti projekta se vežu za organizovanje Dana Drima, a koji će s odraditi tokom leta i jeseni 2014 godine, a čime se teži postići razumevanje za vrednosti ovog prirodnog bogatstva kako za ljude a tako i za sami ekosistem. Civilno društvo kao i lokalne te nacionalne zajednice obala Drima trebaju izgraditi jedne emocionalne odnose i uvažavne za njihovu reku. Jednu širu gomilu aktivnosti, kao što su kulturne i sportske aktivnosti, te edukativne ali i zabavne, a i obuhvatanje raznih umetnika i ličnosti posvećenih Drimu mogu nadahnuti javnost da bude aktivno posvećena Drimu u njihovom svakodnevnom životu.
Deca, učenici iz škola, deca po selima, institucije i svo stanovništvo Kosova, a posebno opština kuda protiče Beli Drim će se obuhvatiti aktivnostima projekta u ovoj fazi. Ove aktivnosti imaju za cilj da stvore jednu široku mrežu aktivnosti aktivnih aktera u svim vladinim sektorima, nevladinom i društvenom.

U koordiniranju nevladine organizacije “Syri i Vizionit”, aktivnosti će se organizovati od sedam nevladinih udruženja, kao što su: Zapadna vrata (“Porta perëndimore”), Pećki Pauci (“Marimangat e Pejës”), Let’s do it Kosovo, Era, Rugova experience,  Udruga ribara u saradnji sa opštinama i tri univerziteta. Ove aktivnosti će obuhvatiti opštinske službenike iz deset (10) opština na Kosovu kuda protiče reka Drim, ili njene pritoke, umetnici i sportisti, naučnici, ambijentalisti, učenici, studenti i članovi zajednice u zoni duž toka reke, a sa ciljem da bi se stvorila jedna široka zaštitna mreža i aktivista za zaštitu okoline, ali i da utiču na ovdašnje nadležne institucije za izradu politika i adekvatnog zakonodavstva.
Sa finansiranjem od nemačkog GIZ-a, Dan Drima se odvija sa brojnim međugraničnim regionalnim aktivnostima i ne samo na Kosovu nego i u Albaniji, Makedoniji i Crnoj Gori, mesta koja obuhvata korito Drima. U okviru projekta stvorena je i web-stranica koja okuplja prijatelje Drima, a na Facebook je: https://www.facebook.com/DriniFriends.