misli globalno,
deluj lokalno

Projekat SEED-a za razvoj edukacije i zapošljavanja u rajonu

28.02.2014

Projekat SEED-a za razvoj edukacije i zapošljavanja u rajonu

28. 02. 2014
Od januara 2014 godine je započeta implementacija jednog projekta vezano za profesionalno obrazovanje na jugozapadnom Kosovu. Program SEED (Support of Educational and Employment Development in Albania, Kosovo and Serbia) podržan od ADA realizuje se u tri države: na Kosovu, Albaniji i Srbiji, te ima za cilj poboljšanje pristupa mladih i žena na tržištu rada, kao i da doprinese polnoj jednakosti podržavajući pozitivan socio-ekonomski razvoj. Trogodišnji program na Kosovu se realizuje od nevladine organizacije “Syri i Vizionit” u saradnji sa Solidar Suisse i fokusira se na kreiranje suradnje među srednjim profesionalnim školama u Peći, Đakovica i Prizren - smjer Turizma i Hotelijerstva sa aktivnim biznisima u ovim opštinama. Također će podstaći stvaranje mogućnosti da učenici koji pohađaju ove smjerove da obave kurikulumom predviđene prakse, u biznisima ovih opština.
Da bi se postiglo ovo, Syri i Vizionit je predvidela da sprovede ove aktivnosti u period od tri godine:
1.    Stvaranje grupe aktera i organizovanje radionice
U sve tri opštine; Peć, Đakovica i Prizren, gde je predviđeno realizovanje projekta, kontaktirat će se obrazovnim institucijama kao direkciju obrazovanja, srednju ekonomsku školu, direktorat za ekonomski razvoj, kancelarija za turiste, predstavnici biznisa, turistički operatori, turističke agencije, hotelijerstvo i drugi akteri kako bi bili dio grupe aktera a koji ima odgovornost stvaranja saradnje među biznisima i obrazovanjem, analiziranje sektora, stvaranje liste prioriteta u sektoru, intervencijsku strategiju, kao i aktivno učešće tokom realizacije projekta.
2.    Podrška grantovima
Iz interventne strategije stvorene od grupe aktera će se uraditi poziv za apliciranje za grantove. Planirana kvota za asistenciju na olakšavanju razrešavanja problema predviđena od aktera, kao i na olakšavanju stvaranja sistema obavljanja praksi učenika smjera hotelijerstva i turizma u aktualinim biznisima i to u opštinama u kojima se sprovodi projekat, je 78 000 eura. Apliciranje za grantove će se objaviti u medijima kako bi se omogućilo informisanje za sve zainteresovane da apliciraju. Ciljevi i kriterijumi kojih se aplikanti trebaju pridržavati će se realizovati u saradnji sa koordinirajućom grupom bazirajući se na interventne strategije.
3.    Studiranje polnoh barijera u sektoru turizma i hotelijerstva.
Od prikupljanja informacija i problema u sektoru za pisanje projekta zapaža se da jedan veoma mali postotak žena se upisuje u srednjim profesionalnim školama u smeru turizma. Samo 5% učenika u školama turizma su žene, pa i ako profesija turizma nebi trebala biti dominirajuća od muškaraca. Sektor turizma ima potencijal da pruži dobra radna mesta, a posebno za žene. Studija treba proceniti razloge za nisko školovanje ženskih učenika u školama turizma i nizak stepen zapošljavanja žena u sektoru turizma. Rezultati studije će se integrisati sa zajedničkom analizom problema u sektoru. Studija će se izvršiti od srane eksperta bazirajući na ToR izgrađen od međunarodnog eksperta Solidar Suisse i Volkshilfe.
4.    Studijske posete i Treninzi
U program je predviđeno da imamo jednu studijsku posetu u Austriji, gde će grupa dobitnika imati priliku da se upoznaju sa formom saradnje sa profesionalnim školama smera turizma sa boznisima. Također će se organizovati treninzi u advokaciji (zasupanju/zalaganju), o polnoj jednakosti itd.