misli globalno,
deluj lokalno

Radionica za Kod ponašanja u školi “Ismail Ćemali”

07.05.2014

Priština, 06 Maj – Nevladina organizacija “Syri i Vizionit” u okviru projekta “Together 4 children rigts - Child Protection”, uz finansijsku potporu od Save the Children, je održala radionicu sa savetom osnovne i niže srednje škole “Ismail Ćemali” u Prištini za izradu koda ponašanja.

Izrada Koda finog ponašanja za ovu školu je ocijenjena, od upravnog saveta, kao nešto veoma potrebno za njihovu školu, a kako bi stvorili jedan dodatni mehanizam uspostave pravila unutar škole i poštovanje prava deteta, kao i da osnaže druga dokumenta koja ima škola. Također, upravni savet je visoko vrednovao rad koji je uložen i ostvaren od NVO “Syri i Vizionit” i Save the Children.

Osim koda ponašanja, za ovu i druge škole, održat će se i radionica za osnaživanje mehanizama za prava dece. Također će biti održan i trening za učenike, na različite teme, a gde će sudelovati i upravni školski savet sačinjen od predavača, saveta roditelja, kao i saveta učenika, utičući tako na podizanje svesti kod učenika, predavača kao i roditelja o pravima deteta i adresiranje nasilja u postojećim mehanizmima za dečja prava.

Projekat “Together 4 children rigts - Child protection” ima za cilj razvoj jednog sistema za monitorisanje i izveštavanje nasilja nad decom, stvarajući povoljne politike za poboljšanje zaštite dece na Kosovu a što je u saglasnosti sa Konvencijom za prava dece i po standardima EZ-a.

Ovaj projekat se implementira u deset osnovnih i nižih srednjih škola, i to u pet općina na Kosovu: u Prištini “Naim Frašeri” i “Ismail Ćemali”; u Peći “Ramiz Sadiku” i “Džemail Kada”; u Đakovici “Mustafa Bakija” i “Zekerijah Redža”; u Ferizoviće “Tefik Çanga” i “Jeronim De Rada”, te u Mitrovici u školama “Bedrija Đina” i “Andon Zako Çajupi”. Korisnici ovog projekta su učenici, njihovi roditelji i predavači u ovim školama te kompetentne institucije za zaštitu i poštivanje dječjih prava i sloboda.