misli globalno,
deluj lokalno

Objavljuje se izveštaj monitorisanja “Naša Realnost”

31.12.2014

Saopštenje za medije

Objavljivanje izveštaja sa monitorisanja “Naša Realnost”

Priština, 30 decembar – Monitorišuća Grupa Dece "Respect Our Rights- ROR" i Nevladina organizacija “Syri i Vizionit”, u partnerstvu sa organizacijom Save the Children u utorak su održale zajedničku konferenciju sa institucijama koje imaju za mandat zaštitu dece i sprovođenje međunarodne Konvencije o njihovim pravima.

Na ovoj konferenciji je objavljen izveštaj na nivou države o sprovođenju Međunarodne Konvencije za Prava Deteta na Kosovu (KNDF), izrađenog od same dece uz stalnu podršku organizacije “Syri i Vizionit” i Save the Children – kancelarija na Kosovu.

Izveštaj monitorisanja “Naša Realnost”, odražava realnu dečju situaciju i njihovih prava u odlučivanju, kojiko s oni pitaju o pitanjima koja se njih tiču, kao i o njihovom pravu na obrazovanje, koja se osim međunarodnom konvencijom, na Kosovu garantuju i ustavom kao i ovdašnjim zakonodavstvom.

Izveštaj iznosi na videlo da se deca ne pitaju mnogo, ili skroz malo, na odlukama koje se njihovih interesa tiču, kako u porodici a tako i u školi, što će reći da oni nisu donosioci odluka. Takođe izveštaj stavlja na uvid i mnoštvo nezadovoljstava koja se tiču uslova obrazovanja, kao što je fizički pristup školama, pohađanje nastave za decu udaljenijih zona, formi ocenjivanja, odabir izbornog predmeta, uniformi i mnoštvo drugih pitanja sa kojima se oni svakodnevno suočavaju u školama.

Predstavnici monitorske dečje grupe su tražili da proizašle preporuke u ovom izveštaju budu što pre sprovedene, kako bi oni bili deo odlučivanja i da imaju bolje uslove za obrazovanje.

Dok je predstavnik iz NVO Syri i Vizionit i Save the Children, koje su imlementatorske organizacije programa i osnivači grupe monitorisanja Konvencije, Naser Lajqi i Rebeka Qena, su rekli da je njihov cilj da i Kosovo izveštava o MKDP-a, i da naša zemlja ima jedan izveštaj na nivou države što se tiče sprovedbe ovog dokumenta u našoj zemlji.

Igballe Rrahmani iz institucije Narodnog Pravobranioca je rekla da “mnoštvo zaključaka iz izveštaja se tiču i zahteva koje dobila institucija Narodnog Pravobranioca, kako za dečje neučestvovanje u odlučivanju a tako isto i po pitanju prava na obrazovanje”. Ona je ohrabrila decu da kao monitorirajuća grupa ne prestanu sa monitorisanjem MKDP-a, kao i na drugim poljima.

Mimoza Hasani Pllana iz MONT-a, se pomirila sa nalazima izveštaja i ohrabrila je decu da nastave sa potražnjom svojih prava naspram institucija i svojih porodica, za šta se i obavezala da će MONT učiniti više zalaganja na obuhvatanje i dece da budu deo procesa odlučivanja, a posebno kada se to tiče njihovog obrazovanja.

Diskutanti na ovoj konferenciji su se složili da svi moraju više raditi kako bi se deci pružile mogućnosti i uslovi da i oni budu dio odlučivanja te da ostvare bolje uslove u obrazovanj, pošto po njima oni ne traže ništa više osim onih prava koja im se garantuju Međunarodnom Konvencijom i ovdašnjim zakonodavstvom.

Na konferenciji su učestvovali: Ministrstvo Orazovanja, kancelarija za ljudska prava i polnu ravnopravnost u Prištini, institucija Narodnog Advokata, Policije Kosova, predstavnici opštinskih institucija i osnovnih škola i srednjih nižih, roditelji, organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom dečjih prava i mediji.

Ova konferencija se organizuje u okviru programa “Upravljanje dečjim pravima-Monitorisanje MKDP-a ", implementiranog od organizacije Syri i Vizionit u partnerstvu sa Save the Children kancelarije na Kosovu.