misli globalno,
deluj lokalno

Opština Peć se obavezuje da obuhvati decu u iradi opštinskog budžeta

01.07.2015

Peć: 01 juli - Organizacija “Syri i Vizionit” u partnerstvu sa Save the Children, podržavši osnaživanje monitorirajuće grupe ROR i obuhvatanje dece u odlučivanju sa posebnim naglaskom prijateljskog budžetiranja za decu, su imali jedan sastanak sa opštinskim institucijama u Peći, predsjedavajućim opštinske skupštine Islamom Husajem i direktorima sektora; Jeton Abazi, direktor za budžet i financije, Fatmir Asllani, driektor javne administracije, Petrit Loci direktor za zdravstvo i socijalnu skrb, kao i predstavnik iz Direktorijata za obrazovanje.

Opštinski zvaničnici su sa zadovoljstvom prihvatili sastanak i visoko ocenili spremnost dece da budu deo procesa odlučivanja, a posebno u izradi opštinskog plana i programa te opštinskog budžeta. Oni, su se obavezali da će opština obuhvatiti i decu tokom izrade opštinskog plana i budžeta, i da će opština učiniti sva zalaganja kako bi imali jedan transparentan budžet, a koji će neposredno dotaći se i dece kao direktnih korisnika.
“Deca, ne samo da se trebaju uključiti u izradi budžeta te plana i programa za delovanje, nego trebaju biti i valjano obavešteni o tome koje su budžetske mogućnosti naše opštine te kako se troše ta seredstva i šta možemo mi uraditi kao opština kako bismo poboljšali njihovu situaciju u svakom sektoru” izrazio se predsedavajući opštinske skupštine Islam Husaj.

S druge strane, direktor za budžet i finansije je rekao da “Često limitiranje bužheta koje dolazi sa centralnog nivoa onemogućava opštinsko investiranje u raznim sektorima, posebno i na poboljšanju uslova za obrazovanje dece, zdravstvo idr, ali mi zajedno sa vama ćemo se potruditi da obezbedimo jedan budžet koji će doticati i dečja interesovanja i poboljšati njihovu poziciju” rekao je direktor Abazi.

Vezano za preporuke proizašle u izveštaju “Naša realnost”, objavljenog prošle godine od grupe ROR, posebno na iznalaženju rešenja problematike nedostatka transporta za decu koja putuju u ruralnim zonama, ili za onu decu koja žive na periferiji grada.
Direktor za budžet i finansijeg. Jeton Abazi je obećao deci da će on kao predsedavajući kolegijuma direktora za budžet i finansije u Savezu Opština Kosova, adresirat ću jedan zahtev Ministarstvu Obrazovanja u ime ove asocijacije kako bi se rešio problem transporta za decu koja putuju iz sela ili uopšte ruralnih zona, pošto nešto takvo može odraditi MONT.

Na kraju sastanka, predsedavajući skupštine zajedno sa direktorima direktorijata su obećali da će komisija za izradu budućih planova i programa te budžeta opštine imati posebne sastane sa dečjom grupom monitorisanja kako bi budući opštinski budžet direktno se dotakao i dece i da bude zadovoljavajući za njih. Takođe, on je izrazio i uverenje da će jedan takav budžet naći podršku u opštinskih skupštinskih odbornika koji će i usvojiti taj budžet.

Takođe su čestitali deci na posao koji odrađuju a i zahvalili organizaciji Syri i Vizionit kao i Save dhe Children za posao koji rade na poboljšanju situacije kod dece i pomoći koju pružaju institucijama na uključivanju dece u procesima odlučivanja i povećanja transparentnosti institucija nad decom.