misli globalno,
deluj lokalno

Nekažnjavanje na Kosovu: Borba protiv korupcije visokog profila

07.10.2015

Priština, 07 oktobar – Kosovski Institut za Istraživanje Razvojnih Politika (KIPRED) zajedno sa organizacijom Syri i Vizionit (SiV), organizovali su okrugli stol na temi: “Nekažnjivost na Kosovu: Borba protiv korupcije visokog profila” da bi predstavili nalaze proizašle iz završenog istraživanja koji je rađen u periodu juni-septembar te kako bi diskutovali vezano z ate rezultate.
Na stolu su učestvovali predstavnici ključnih institucija vladavine zakona na Kosovu od centralnog nivoa pa do lokalnog, kao: Kancelarija Evropske Zajednice na Kosovu, Kancelarija Državnog Javnog Tužioca, Kancelarija Disciplinskog tužioca, Osnovni Sud (Ðakovica), Osnovni sud (Peć), i predstavnici civilnog društva.
Okrugli stol je otvorila zvaničnica na projektu NVO-a “Syri i Vizionit” u Peći, Vlora Gažherri, a koja je pred prisutnima predstavila  opšte podatke za projekat, i o ostvarenim rezultatima u tri prethodna istraživanja. Potom, nakon što se predstavljeni početni rezultati projekta KIPRED i SiV-a, nastavljeno je dalje debatiranje prisutnih aktera na okruglom stolu.
Gospođa. Ariana Qosaj-Mustafa, menadžerica ovog projekta i istovremeno visoki istraživač u KOPRED-u, predstavila je metodologiju rada na istraživanju, dosadašnje rezultate istraživanja i iznela preporuke na polju korupcije, posebno one visokog profila. “Zakonski okvir protiv korupcije ima potrebu da se dodatno dopuni, na način da se poveća efikasnost borbe protiv korupcije a posebno one visokog profila. Statistički podaci svedoče da rešavanje slučajeva korupcije visokog profila je i dalje veoma nizak, zbog nekoliko faktora obuhvativši tu i nedostatak samoinicijative od javnih tužioca i kvaliteta optužnice. Takođe, u nedostatku političke volje, infrastructure i kapaciteta institucija vladavine zakona nastavljaju da budu neovoljni” – rkla je gđa. Ariana Ćosaj-Mustafa.
Učesnici na okruglom stolu su diskutovali nalaze KIPRED-a kao i SiV-a ali i izražavali svoja mišljenja u vezi sa najefikasnijim rešenjima oko pitanja korupcije  visokog profila. Diskusija se fokusirala na ispunjavanju zahteva EZ-a od strane institucija Kosova, na način da se olakša proputovanje Kosova ka EZ-u te da se otklone gorenavedeni problemi.
Ovo je četvrti okrugli stol organizovan u okviru projekta \"Ispunjavanje zahteva EZ-a za dobro upravljanje, za daljnje Evropsko integrisanje Kosova\", projekat koji je finansiran od Kancelarije Evropske Zajednice na Kosovu.