misli globalno,
deluj lokalno

Syri i Vizionit je inicirala promene opštinskih pravilnika u četiri opštine

01.03.2017

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE
Syri i Vizionit je inicirala izmene opštinskih pravilnika u četiri opštine

Peć: 01 mart 2017 -  Syri i Vizionit je i službeno u četiri opštine predala izveštaj sa preporukama za izmenu opštinskih pravilnika u četiri opštine. Predvodnici ovih opštinskih skupština u Dukađinu, su u četvrtak primili po jedan paket preporuka i zahteva za promene nekih opštinskih Pravilnika na aspektu polne jednakosti. Izrađeni izveštaj od strane eksperata sa preporukama od žena odbornica u opštinskim skupštinama Peći, Istoka, Dečana i Junika je pripremljen u okviru Projekta za Podršku Ženama a koji se implementira od Syri i Vizionit uz podršku od USAID/ATRC-a i ovaj izveštaj predviđa promene u osam opštinskih pravilnika u ovim četiri opštine. Skupa sa ženama odbornicama (opštinskih skupština) izabranih na ovim skupštinama, sa kancelarijama za polnu jednakost, identifikovana su ovakva pitanja kao što je sastav (sačinjenost) komisija, obuhvaćenost žena na upravljačkim pozicijama, podržavanje i napredovanje njih u ekonomiji, subvencijama, grantove, stipendije idr., kao i stvaranje mogućnosti za njihovo obuhvatanje u politici počevši od lokalnog nivoa, a što su osnovni zahtevi ovih preporuka.
Predsedavajući opštinskih skupština u ovih četiri opštine, prisutni na ovom sastanku su obećali da će se angažovati da podupru napred ove promene u lokalnom zakonodavstvu. Islam Husaj, predsedavajući SO Peći je rekao da u Opštini Peć sad već je promenjen Pravilnik za subvencije i stipendije, dok u procesu je i promena samog statute, kojim se teži obuhvatanje i promena koje favorizuju žene u egzekutivu, kao i u svim komisijama na opštinskom nivou. Dok je Hazbi Bajra, predsjedavajući SO Istoka, te Jašar Dobraj, inače predsjedavajući opštinske skupštine u Dečanima, te Faik Tofaj, predsjedavajući skupštine u Juniku su rekli da u njihovim opštinama su na zahteve opštinskih odbornica i organizacije Syri i Vizionit zahtevi već ratifikovani i uskoro će biti i usvojeni, tokom meseca marta ili aprila.
“Promene se istodobno dešavaju u četiri opštine i stvorili smo jedan pozitivan ambijent za promene koje će dovesti do poboljšanja pozicije žena, stvarajući tako povoljnije mogućnosti i promovišući podršku za polnu jednakost. Promene u ovih osam opštinskih pravilnika će dovesti rezultate od kojih će se promeniti javni život žena. Zahtevi su sad obuhvaćeni od strane opštine i skupštine u jednoj pozitivnoj promovirajućoj kampanji u iznalaženju boljih mogućnosti za žene” kaže Enver Ulaj menadžer projekta iz NVO-a Syri i Vizionit.
Promene se uglavnom tiču pravilnika za subvencije, transparentnost, socijalne stanove, stipendije, lokalne savete, učešće u odlučivanju, idr. Preporuke su zasnovane na novi zakon o polnoj jednakosti, direktivama EZ-ea kao i pozitivnih iskustava, dok, opštine su dobile preporuke za senzitivan jezik u lokalnom zakonodavstvu, polnoj integraciji u odlučivanju baš u svim fazama politika planiranja i realizovanja, izdvajanje polnih statistika i za posebne afirmativne mere.