misli globalno,
deluj lokalno

Predsednici lokalnih saveta traže od opština da podjednako investiraju za sve građane a ne po izbornom telu

20.04.2017

Predsednici lokalnih saveta traže od opština da podjednako investiraju za sve građane a ne po izbornom telu (elektoratu)


Peć, 20 april - Na debati organiziranoj od  Instituta GAP u saradnji sa nevladinom organizacijom “Syri i Vizionit” diskutovano je na temi “Aktivno građanstvo na raznim lokalitetima Kosova”, i objavljen je izveštaj od strane Instituta GAP, gde se govori o raznim lokalitetima na Kosovu a gde je zajednica organizovana na obavljanju volonterskih poslova od opšteg interesa.
U ovom izveštaju su obuhvaćeni percepcije građanstva o tome koliko oni znaju o predstavnicima u njihovim naseljima kao i njihovom angažovanju na volonterskom radu od opšteg interesa.
Na ovom sastanku prisutni su bili neki od predsednika lokalnih saveta u opštinama Peć, Dečane, Istok i Klina, civilno društvo i mediji, no nedostajali su gradonačelnici ovih opština pa i ako su dan ranije potvrdili svoje učešće.
Predsednici lokalnih saveta su se složili da glas građana treba biti jači u adresiranju pitanja koja su od opšteg interesa, no po njima, i institucionalna neodgovornost u prioritiziranju problema zajedno sa građanima je uticalo na njihovo razočarenje.
Po predsednicima lokalnih saveta i civilnog društva, lokalna vlast nastavlja sa upravljanjem i orjentacijom investicija 80% u smeru svoga elektorata (glasača), ili u onim zonama otkud dolaze direktori, odbornici partije koja je na vlasti, a ne po potrebama građana kako bi imali jednu sveobuhvatnu rasprostranjenost na nivou opštine.
Također je ocijenjeno i to da je odrađen dobar posao od strane ovih predsednika lokalnih saveta i pored poteškoća koje imaju sa svojom zajednicom a i veoma često i sa institucijama i investirotima kao i ivođačima radova u njihovim naseljima.
Po njima porastao je njihov uticaj nad institucijama pa iako to nije onoliko koliko treba, mada predsednici lokalnih saveta u Peći, su tražili od ostalih opština  koje nisu stvorile ove strukture da uzmu Peć za primer, o načinu obaveštavanja, organizovanja i sprovedbe izbora za lokalne savete.
Što se pak tiče stimulisanja ili plaćanja predsednika lokalnih saveta , oni su tražili  da investicije trebaju obezbediti jednu doatojanstvenu plaćue ili da uopšte ne izdvajaju sredstva, pošto po njima suma kompenzacije koju je ustanovila opština Peć, u vrednosti od 300 eura za godinu je bezvredna za posao, odgovornosti i obaveze koje imaju predsednici lokalnih saveta. Ovo procenjivanje je došlo od predsednika lokalnih saveta iz drugih opština a sa ovom ocenom su se složili i sami ppredsednici lokalnih saveta u Peći, koji su upoznali da njihovim angažmanom i zajednice te za dobit zajednice troše petostruko vieš o dove nadoknade.
Na kraju sastanka svi su se složili da treba jedna opšta mobilnost, predsednici lokalnih saveta, civilno društvo i mediji da utiču na osnaživanju glasa građanstva spram institucija ali i na podizanju odgovornosti i volonterskog doprinosa u korist zajednice.