misli globalno,
deluj lokalno

Projekti u 2012-oj godini

Tokom 2012-te godine NVO Syri i Vizionit je nastavila rad na projektima i angažmanima, na širenju mreže partnera i donatora, kao i broja korisnika uključenih u projekte koji su implementirani, ali takođe organizacija je predstavljala jednog važnog učesnika u svakodnevnom životu ovog regiona i šire. Tokom godine je završen deo projekata započetih tokom prethodnih godina, i u isto vreme su započeti novi projekti koji održavaju partnerstva razvijena tokom godine. Na realizaciji različitih projekata tokom godine je angažovano deset lica, dok je u toku bilo realizacija 15 dugoročnih projekata, ne računajući kratke aktivnosti i kampanje. Cilj ovih projekata je dobrobit zajednica širom Kosova, sa posebnim fokusom na zapadni deo Kosova, ali i drugih regiona. Projekti su razvijeni u različitim društvenim grupama i različitim oblastima, uključujući i seoske sredine, grupe koje su predhodno bile marginalizovane i zanemarivane od strane društva i vlasti, ali i u društveno organizovanim sredinama koje nisu bile podržane predhodno, a koje su sada dobile podršku naše organizacije. Iz projekata koji su realizovani u ovoj godini, nastavljen je rad i na nekoliko većih projekata otpočetih u prethodnim godinama. Pod ovim se podrazumeva veoma važno partnerstvo sa organizacijama Solidar Suisse (nekadašnji SLA) iz Švajcarske i Olaf Palme International iz Švedske. Sa švajcarskim partnerom se održavao kontinuitet, u vidu dva projekta koji uključuju podršku projektu socijalnog dijaloga u sektoru zdravstva, i podršku u jačanju stručnog obrazovanja u opštini Peć. Dok je u saradnji sa švedskim partnerima završeno nekoliko faza razvoja strategija za manjinske zajednice u opštini, i otpočete su nove faze projekta koji podržava aktivnost građana i jačanje njihovog angažovanja u razvoju sredine u kojoj žive.
Započeti tokom 2011-te, projekti koji su nastavljeni i tokom ove godine su: u saradnji sa Care Internacional o mladim liderima za mir, praćenje sprovođenja Zakona o prirodi u saradnji sa NDI, projekt urbane mobilnosti - Mobkos i edukovanju mladih birača unutar koalicije „Demokratija u akciji“. Završena su i dva mini projekta u okviru projekta „Dukagjini and Rugova valley access action program” u Rugovskoj klisuri, koje Opština Peć sprovodi od strane Evropske Komisije, i to su projekat o društveno korisnom radu u uređenju kanala i šetališta, kao i uvođenje autobuske linije za potrebe turizma u Rugovi.
U cilju održanja kontinuiteta ovog projekta, NVO Syri i Vizionit je podržala kreiranje projekata za otvaranje Centra za posetioce, kao deo aktivnosti zajednice u vezi sa Zakonom o planinama Prokletije.
Uz podršku međunarodne organizacije Save the Children je realizovano dva projekta u oblasti prava deteta, zaštite od nasilja, trgovine ljudima i sl. Projektom Culture for all održana su tri ulična festivala kulture u gradskim centrima Prizren, Đakovica i Peć, kao i kampanja Safeworld koja za cilj ima podizanje svesti o opasnosti od oružja. Programima YIHR (Inicijativa Maladih za Ljudska Prava) promovisan je dijalog, ljudska prava i demokratija, teme koje su takodje pokrenute i novim projektom podržanog od strane Britanske ambasade u Beogradu.
Jedan deo aktivnosti sprovedenih tokom godine bio je usmeren na podršku inicijativa građana, neformalnim grupama i onim drugim koje su u razvijanju, uz pomoć Kancelarije za podršku i otvorenih konsultacija unutar organizacije. Mladi volonteri naše organizacije su se uključili u istraživanje stambenih objekata za potrebe digitalizacije adresa i naziva ulica.
U pogledu razvoja kapaciteta unutar organizacije, tokom godine je završeno profesionalno osposobljavanje osoblja kroz učešće u različitim obukama i treninzima na kojima je angažovano osoblje i volonteri organizacije.  

 


 

 

Dijalog u Zdravstvu – KOSANA

Naziv Projekta: Dijalog u Zdravstvu – KOSANA
Vremenski rok: 12 meseci ( januar 2012 – decembar 2012)
Mesto: Kosovo
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit u partnerstvu sa Solidar Suisse
Budžet: 14,400 € 
Donatori: Solidar Suisse

Cilj projekta: Ovaj projekat teži poboljšanju zdravstva i socijalne sigurnosti stanovništva Kosova posredstvom podrške sheme zdravstvenog osiguranja što obuhvata sve građane i promovisanje pradih radnih uslova zdravstvenog osiguranja.

Korisnici: Neposredni (direktni) korisnici ovog programa su pojedinci, lekari i organizacije civilnog društva koji za cilj imaju podršku poboljšanja uslova za rad zdravstvenom radniku i kvaliteta pruženih zdravstvenih usluga.

Realizacija projekta: Tokom 2012 godine Solidar Suisse je započela program dijaloga u zdravstvu, u kom su “Syri i Vizionit” u partnerstvu sa Solidar Suisse imale obavezu da se unutar programa organizuje otvoreno nadmetanje projekata za pojedince i organizacije civilnog društva, te monitorisanje i realizaciju projekata od korisnika ovog poziva kao i organizovanje konferencija. Tokom ovog perioda SiV je primila aplikacije od strane pojedinaca i organizacija koje su aplicirale na javni oglas za projekte, također je kontaktirala žiri sačinjen od pet članova koji su evoluirali inicijative i organizacije. Žiri je ocenio 4 inicijative pojedinaca kao vredne podrške kao i jedan projekat od strane organizacija civilnog društva. Inicijative su podržane od ovog programa, a takođe je SiV imao za odgovornost i da monitoriše realizaciju ovih inicijativa. SiV je organizovala informativne sastanke sa svim pojedincima i organizacijama koje su aplicirale kao i organizovan je sastanak proglašenja rezultata od strane žirija.

Aktivnosti i Rezultati:
• Otvaranje poziva za apliciranje od strane individua i organizacija
• Primanje 12 aplikacija od pojedinaca i organizacija
• Odabir žirija za ocenjivanje inicijativa od individualaca za procenjivanje projekata od organizacija
• Podržavanje 6 inicijativa apliciranih od strane pojedinaca i dva projekta od organizacija civilnog društva
• Organizovanje dva informativna sastanka sa aplikantima i za proglašenje rezultata
 

Socijalni dijalog u mlečnom sektoru

Naziv Projekta: Socijalni dijalog u mlečnom sektoru
Vremenski rok: 12 meseci ( januar 2012 – decembar 2012)
Mesto: Kosovo
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit u partnerstvu sa Solidar Suisse
Budžet: 6,970 € 
Donatori: Solidar Suisse

Cilj projekta: Ovaj projekat cilja jačanju proizvođača i sektora za prerađivače u mlečnom sektoru: njihovim službenicima tokom uzimanja uzoraka  mleka, administraciji projekta, transparentnost i neutralnost tokom uzimanja uzoraka mleka od udruženje proizvođača i prerađivača mleka.

Korisnici: Direktni korisnici projekta su udruženja proizvođači i prerađivači mleka, administracija i zvaničnici projekta koji su direktno uključeni u realizovanje farmerskog projekta i konzumatora mlečnih proizvoda.

Realizacija projekta: Na ovom projektu Udruženje proizvođača i prerađivača mleka, SiV tokom 2012 godine je imala odgovornost pružanja podrške radnicima projekta u obradi databaze farmera, pružanje statistika i monitorisanje službenika projekta na terenu tokom uzimanja uzoraka. Tokom celog ovog  jednogodišnjeg perioda, SiV je izlazila na teren sa službenicima projekta kako bi propratila probleme sa kojima se suočavaju oni tokom prikupljanja uzoraka kao i istovremeno je uzimano mišljenje farmera o izazovima sa kojima se suočavaju oni, njihova mišljenja u vezi uzimanja uzoraka i o rezultatima mlečnih uzoraka.

Aktivnosti i Rezultati:
• Uređenje liste farmera i dorade baze podataka
• Monitorisanje službenika projekta
• Realizovanje 100 upitnika sa farmerima sa teritorije celog Kosova
• Izveštavanje o nalazima rezultata iz istraživanja
 

Omladina i rad na Zapadnom Balkanu

Naziv Projekta: Omladina i rad na Zapadnom Balkanu
Vremenski rok: 12 meseci ( januar 2012 – decembar 2012)
Mesto: Kosovo, Srbija, kao i Bosna i Hercegovina
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit u partnerstvu sa Solidar Suisse
Budžet: 61,567 € 
Donatori: Solidar Suisse

Cilj projekta: Ovaj projekat teži jačanju omladinskih sekcija omladinskog sindikata i omladinskih organizacija kao i pripremanje i doprinos u socijalnom dijalogu. Takođe i podizanju svesti kod građanstva, politike kao i ekonomskim odlučiocima za socijalni dijalog, radnička prava i o zaposlenosti mladih.

Korisnici: Direktni korisnici su šest omladinskih organizacija, koje se angažuju posebno za pitanja omladine i zapošljavanja (nezaposlenost, pravo na rad i dr.). Poslednji korisnici će biti zaposleni (mladi), koji će profitirati od aktivnosti i kampanji a i od ojačanih sindikata, kao i od senzibilizacije javnosti i jačanja politike donošenja odluka o temama socijalnog dijaloga.

Realizacija projekta: 2012-ta godina je četvrta od otvaranja međunarodnog poziva za projekte organizovane od Solidar Suisse i SiV-a, i četvrta godina kako se podržavaju omladinske organizacije koje su profitirale od međunarodnog poziva za projekte. Tokom i ove godine je podržano šest projekata, svi projekti su u sebi sadržavali rad sa mladima i mogućnostima ponude ili poboljšanja nekog opsluživanja koje se pruža omladini. Odgovornost SiV-a je tokom 2012 godine bila finansirano monitorisanje, administriranje kao i organizovanje regionalnih konferencija u kojima su rganizacije predstavljale svoja dostignuća koja su ostvarili tokom prethodne godine.
 
Aktivnosti i Rezultati:
• Primanje šest projekata od strane omladinskih organizacija
• Razmatranje i sklapanje ugovora sa šest organizacija, dve sa Kosova, BiH i Srbije 
• Primanje narativnih i finansijskih izveštaja od sviju šest organizacija
• Organizovanje regionalne konferencije 
 

Sprovedi promene koje omladina želi da vidi

Naziv Projekta: Sprovedi promene koje omladina želi videti
Vremenski rok: 5 meseci ( novembar 2012 – mart 2013)
Mesto: Peć - Bor
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit u partnerstvu sa "CDA Bor", Bor
Budžet: 9,111.76 € 
Donatori: Britanska ambasada u Beogradu

Cilj projekta: Ovaj projekat teži stvaranju uslova za saradnju, upoznavanje i pomirenje među mladima sa Kosova i Srbije, poboljšanje saradnje između organizacija civilnog društva u ovim mestima.

Korisnici: Neposredni (direktni) korisnici su volonteri sa Kosova i Srbije koji su učestvovali u programima razmene volontera između Kosova i Srbije, omladine i društva u jednom širem smislu.

Realizacija projekta: Tokom početne faze projekta partnerske organizacije SiV i CDA Bor su uradili otvaranje poziva za apliciranje na programima razmene volontera. U ovom pozivu je izabrano šest volontera, tri sa Kosova i tri iz Srbije. Tri volontera iz Srbije su provela dva meseca u kancelarijama organizacije SiV, dok su tri volontera sa Kosova bili dva meseca u CDA u Boru. Tokom njihovog boravka oni su učestvovali u aktivnostima organizacija, a istovremeno su se upoznavali o situaciji mladih u Boru i Peći. Osim toga, voonteri tokom ovoga vremena su imali zadatak da zajedno planiraju zajedničke aktivnosti koje će se sprovesti u dva grada, za šta su oni izabrali da ostvare jednu izložbu fotografija u gradu Boru i Peći.

Aktivnosti i Rezultati:
• Odabir tri volontera sa Kosova da bi uzeli učešća u programu razmene volontera u gradu Bor
• Smeštaj tri volontera iz Srbije u Peći
• Realizovanje poseta u gradovima Kosova kako bi upoznali volontere o životnom stanju mladih na Kosovu, ostvarenje poseta kulturnim i turističkim mestima
• Realizovanje istraživanja sa mladima iz Peći i Goraždevca
• Raznošenje promotivnog materijala projekta kod mladih (bluze, pamfleti itd.) za promovisanje programa razmene volontera
• Realizovanje izložbe sa slikama u Omladinskom Centru “Peja”
 

Edukacija mladih glasača
Naziv Projekta: Edukacija mladih glasača
Vremenski rok: 2 meseca (1 oktobar – 30 novembar 2012)
Mesto: Peć, Klina, Istok, Dečane, Junik i Đakovica
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit
Budžet: 6.000 € (preko Demokratije na Delu)
Donatori: IFES, USAID

Cilj projekta: Opšti cilj projekta je educiranje mladih glasača, njihovo senzibiliziranje vezano za njihovo prvo učešće na izborima koji se održavaju na Kosovu.

Korisnici: Od projekta su profitrali  mladi uzrasta 18-19 godina u preko 200 odelenja maturanata u srednjim školama iz šest opština koje pripadaju regionu Peći. A oni su dobili potrebne informacije o pravu glasa koje su stekli punjenjem 18 godina.

Realizacija projekta: Projekat je realizovan po svim srednjim školama u regionu Peći. Angažovano je 10 trenera koji će po predviđenom programu u svakom odelenju sa maturantima održati po jedan čas predavanja o važnosti izbora, učešća na izborima, njihovoj ulozi kao mladih glasača i o samom značaju izlaska na izbore. Također su tokom projekta bili podsticani da uzmu učešća u takmičenju esejskih radova vezano za ovu temu takmičenja a koja je održana na nivou Kosova.

Aktivnosti i Rezultati:
•    Angaovanje deset trenera vezano za važnost izbora
•    Treniranje vezano za učestvovanje na izborima
•    Održavanje oko 200 predavanja u maturantskim odelenjima
•    Održavanje takmičenja u radu najboljeg eseja vezano za izbore i pravo glasanja na Kosovu

Kampanja protiv pucanja oružjem “Vreme za Delovanje”

Naziv Projekta: Kampanja protiv pucanja oružjem “Vreme za Delovanje”
Vremenski rok: 1 mesec (Novembar 2012)
Mesto: Peć
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit
Budžet: 1.000 €
Donatori: Forum Građanske Inicijative i SaferWorld

Cilj projekta: Sensibilizacija građanstva o rizicima i posledicama od upotrebe oružja, senzibilizacija institucija za efikasno sprovođenje Kaznenog Zakona Kosova i Zakona za oružje.

Korisnici: Korisnici ovog projekta su bili svi građani iz opština Peć, Istok i Dečane, kao i Policija Kosova, sudstvo, tužilaštvo, civilno društvo kao i razni biznisi koji deluju u ovim opštinama.

Realizacija projekta: U ovkviru ovoga projekta je realizovana kampanja sa mnoštvom angažovanih volontera koji su delili brošure, isticali postere, ostvarili su jedno istraživanje sa slučajnim prolaznicima po raznim delovima grada kako bi podigli svest građanstva vezano za posledice i opasnosti kojima su izloženi od pucanja iz vatrenog oružja kao i od neovlaštenog nošenja istih. A također u okviru ove kampanje pripremljen je i jedan televizijski spot koji je imao za cilj senzibilizaciju protiv upotrebe vatrenog oružja na raznim proslavama i zabavama. Održana je i jedna javna debata sa svim akterima bezbednosti, gde je analizirana realna bezbednosna situacija u opšte kao i o slučajevima kaznenih dela upotrebe oružja, i dostignuća svih aktera u srečavanju upotrebe vatrenog oružja i njegovo neovlašteno nošenje.

Aktivnosti i Rezultati:
•    Održavanje konferencije za javnost i objavljivanje posredstvom medija statistika o počiniteljima (ne)dela oružjem
•    Smanjenje broja pucnjeva oružjem bazirano na statistikama Policije Kosova i organa sudstva
•    Široko učešće građana i institucija na debati i drugim brojnim aktivnostima ove kampanje.
•    Uspešno sprovođenje kampanje “Vreme za delovanje” protiv pucnjave
•    Povećanje broja intervencija i konfiskovanja raznog naoružanja od strane Policije Kosova
•    Izvlačenje jedne statističke analize iz istraživanja i njeno javno perceptiranje a koje je realizovano sa građanima
•    Podizanje svesti građana i drugih aktera o postojanju zakona za oružje i kaznenog zakona Kosova
 

Promovisanje dijaloga, ljudskih prava i demokratije

Naziv Projekta: Promovisanje dijaloga, ljudskih prava i demokratije
Vremenski rok: 4 meseca (Maj 2012 – Septembar  2012)
Mesto: Peć, Istok i Klina
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit
Budžet: 3.200 $
Donatori: Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) - Kosovo

Cilj projekta: Podržavanje održivog mira među mladima različitih etničkih zajednica i jačanje ovih mladih na promovisanju njihovih prava kao i demokratije na Kosovu
 
Korisnici: Korisnici ovog projekta su bili mladi iz raznih zajednica (albanci, srbi, bošnjaci, egipćani, romi i aškalije) a posebno oni iz ruralnih zona u opštinama: Peć, Klina i Istok. Takođe korisnici su bili i opštinske institucije a posebno Direktorijat za kulturu, omladinu i sport iz sve tri opštine.

Realizacija projekta: Rađeno je sa mladima iz ruralnih zona koji su bili i učesnici fudbalskog turnira, gde su se međusobno družili jedni sa drugima, i gde su se odvijale kulturne aktivnosti u kojima je svaka od zajednica prikazala svoju tradiciju i kulturu. A potom su usledile posete ovih mladih u Direktorijatima za sport, omladinu i kulturu u sve tri opštine, a gde su bolje upoznati sa njihovim radom. Kao i održane su posete verskih objekata, kako bi se mladi pobliže informisali i upoznali jedni drugima sa religijama kojim pripadaju, na način kako bi posredstvom upoznavanja kulture jednih drugima da se otklone i predrasude. Ostvarene su i dve radio emisije koje su za tematiku imale izgradnju mira, ljudska prava i razvoj demokratije.

Aktivnosti i Rezultati:
•    Održavanje multietničkog fudbalskog turnira i kulturne manifestacije
•    Povećanje saradnje među mladima posredstvom sportskih i kulturnih aktivnosti
•    Povećanje saradnje mladih sa lokalnim institucijama, konkretno sa Direktorijatima za sport, omladinu i kulturu po ovim opštinama
•    Podizanje svesti kod mladih uzajamno iz svih zajednica o kulturi, veri i tradiciji
•    Organizovanje poseta verskim kultovima
•    Jačanje aktivne uloge kod mladih na promovisanju njihovih prava i učestvovanje u procesima donošenja odluka.
 

Mismatch (II)

Naziv Projekta: Mismatch II
Vremenski rok: 10 meseci (1 mart – 31 decembar 2012)
Mesto: Peć
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit
Budžet: 15.000 €
Donatori: Solidar Suisse

Cilj projekta: Opšti cilj projekta je bio da se prilagode srednje profesionalne škole u gradu Peći sa potrebama tržišta rada, da se poveća nivo obrazovanja i da se stvore kompetentni kadrovi u profesijama koje su potrebne za tržište rada.

Korisnici: Od projekta su se okoristile šest srednjih profesionalnih škola iz Peći, programi i kapaciteti čiji su se pokazali kod učenika osnovnih škola. Korisnici su i 1500 učenika devetih razreda iz svih osnovnih škola opštine Peć, kojima je data potrebna  informacija kao i na vreme kako bi se upisali u željene srednje škole u Peći. Profitirala su i dva pilot odelenja srednje ekonomske škole u Peći, koji su pratili praktičnu profesionalnu nastavu u nekoliko institucija i poslovnih kompanija u opštini Peć, dok je preko 30 biznis marketa profitiralo od zajedničkih aktivnosti sa školama kao što je učešće na sajmu.

Realizacija projekta: Projekat je realizovan zajedno sa srednjim profesionalnim školama u Peći, sa kojima su pripremani leci i vodiči za raspodelu učenicima u osnovnim školama u Peći, na način da se poveća interesovanje za ove škole i smerove. Najvažnija aktivnost je bila održavanje sajma sa srednjim školama i biznisima iz opštine Peć, kako bi se predtavile mogućnosti i profesije koje ove škole pružaju.
Za učenike od 30 osnovnih škola su razdeljeni štampani informativni vodiči, a u deset škola je održano i savetovanje o orjentaciji u karijeri. Za učenike dva odelenja su obezbeđeni ugovori o razumevanju potpisani sa našim posredovanjem između ekonomske škole i osam subjekata iz Peći a koji su im omogućili održavanje profesionalne prakse za jedan mesec.

Aktivnosti i Rezultati:
•    Stvaranje koordinirajuće grupe sačinjene od škola, biznisa i institucija
•    Izrada jednog informativnog štampanog vodiča za srednje profesionalne škole u Peći, koji obuhvata smerove i mogućnosti koje pružaju ove škole
•    Dizajniranje letaka za svaku od srednjih profesionalnih škola
•    Distribuiranje informativnih vodiča o srednjem profesionalnom obrazovanju u Peći za devete razrede u 30 škola ove opštine a što obuhvta nekih 1500 učenika
•    Savetovanje o karijeri za devete razrede u 10 osnovnih škola
•    Održavanje sajma o karijeri
•    Jedna televizijska debata i dva reklamna spota na lokalnim medijima
•    Potpisivanje ugovora sa osam subjekata u Peći da bi se pružila jedna bolja mogućnost profesionalne prakse za učenike administracije Srednje Ekonomske Škole
•    Priprema i emitovanje jedne televizijske reportaže vezano za srednje profesionalne škole i probleme profesionalne prakse
 

Promovisanje različitih kultura iz zajednica posredstvom učešća na uličnom festivalu
Naziv Projekta: Promovisanje različitih kultura iz zajednica posredstvom učešća na uličnom festivalu
Vremenski rok: 5 meseci (mart  2012 – juli 2012)
Mesto: Peć, Đakovica, Prizren
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit
Budžet: 4,000€
Donatori: Culture for All

Cilj projekta:  Projekat je imao za cilj promovisanje kulturnog nasleđa manjinskih zajednica posredstvom performanse na putu (uličnim festivalima).

Korisnici: Direktni korisnici projekta su najmanje desetina neformalnih grupa omladine sa oko 70 članova iz raznih zajednica koje žive u regionu Peći, koji su podržani da bi se predstavili pred javnošću u tri najveća kosovska grada i koji će ostvariti saradnju i sa departamentima kulture u svojim opštinama. Korisnici su također i institucije kulture pošto je njima pružena i jedna kulturna aktivnost a koja se sprovodi u nekoliko njihovih gradova.

Realizacija projekta: Održani su festivali na trgovima Peći, Đakovice i Prizrena, gde je 10 neformalnih grupa sa preko 70 mladih prikazalo svoje kulturno nsleđe u folkloru, glumi, pevanju, slikarstvu i starim zapostavljenim zanatima. Predstave su propraćene od strane mnogih građana koji su se na ovaj način upoznali sa kulturnim vrednostima ovih zajednica, dok su uspostavljene i nove i dobre saradnje među grupama iz opština Peć, Prizren, Klina, Istok, Dečane i Đakovica.

Aktivnosti i Rezultati:
•    Identifikovano je 10 raznih manjinskih kulturnih grupa iz opština Peć, Klina, Istok, Dečane i Đakovica.
•    Ne-formalne grupe su se upoznale sa projektom i izrazile su spremnost da budu deo ovog uličnog festivala.
•    Ne-formalne grupe iz raznih zajednica su obučavani i savetovani kako bi predstavili što bolje svoju kulturu i tradiciju pred građanima. Ove grupe su tehnički potpomognute da bi se mogle što bolje pred građanima, slučajnim prolaznicima i obaveštenom publikom.
•    Opštinski zvaničnici za kulturu, omladinu i sport su upoznati sa projektom i podržali su ga pružajući podršku na obezbeđivanju javnih prostora u centrima gradova, kao što su Prizren, Đakovica i Peć kao i da se oslobode plaćanja za održavanje uličnog festivala.
•    Građani iz Prizrena, Đakovice i Peći su bili informisani o datumima kada će se održati ovi festivali kao i o ciljevima njihovim, posredstvom postera i td.
•    Organizovane su konferencije za medije kako bi informisali sve građane o održavanju ovog festivala u njihovim gradovima. Lokalni mediji su propratili ulične festivale u trima gradovima: Prizrenu, Đakovici i Peći.
•    Uspešno organizovanje triju uličnih festivala u gradovima Prizrenu, Đakovici i Peći, gde je deset grupa raznih manjinskih zajednica sa svojom kulturom i tradicijom predstavljeno pred građanima ovih opština.
Active Citizenship Kosova

Naziv Projekta: Active Citizenship Kosova
Vremenski rok: 12 meseci (Januar 2012 – Decembar 2012)
Mesto: Peć, Klina, Istok, Dečane, Orahovac
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit
Budžet: 57.961.93€
Donator: Olof Palme International Center

Cilj projekta: Projekat ima za cilj opšti angažman građana Kosova, da budu proces odlučivanja usredsredivši se na region Peći i Prizrena.

Korisnici: Predstavnici sela i 5 mesnih zajednica u opštinama Peć, Istok, Klina, Dečane i Orahovac, predstavnici organizacija civilnog društva u regionima Peći i Prizrena kao i svi građani Kosova.

Realizacija projekta:
Projekat “Active Citizenship” je fokusiran na pet mesnih zajednica (Rugova, Vrela, Zrze, Istinić i Grabanica) në pesë komuna të rajonit të Pejë, Istog, Rahovec, Deçan dhe Klinë. Ovi saveti odbori mesnih zajednica i organizacije civilnog društva su podržani kako bi ojačali da sami budu nosioci odgovornosti za sprovedene aktivnosti od njih samih a u ime zajednica koje predstavljaju. Za to su održani i profesionalni treninzi na raznim poljima kao što su; Advokacija (Zastupanje/Zalaganje), pisanje predlog projekata kao i Prikupljanje fondova.
Kao drugi mehanizam za pomaganje odborima mesnih zajednica, civilnom društvu i drugim interesnim grupama u Peći otvorena je i Kancelarija za vezu i savetovanje, koja je stalno pomagala predsednike mesnih zajednica kod pisanja zahteva, žalbi ili projekat ideja kako bi ih pravovremeno predstavili kod institucija.  Takođe ova kancelarija je pružala stalnu pomoć i savete organizacijama civilnog društva u pripremanju finansijskih izveštaja, za pisanje predlog projekata kao i pomagala je i mnogim neformalnim grupama na različite načine kako da se registruju kao NVO, pomažući im i na pripremi i obradi potrebne dokumentacije, idr.
Takođe jedno advokacijsko sredstvo koje je poslužilo za raznošenje informacija kod građana bilo je i otvaranje šeb ššš.aktivizohu.org, posredstvom koje su dostavljene mnoge informacije  kako se može razvijati aktivno građanstvo, objavljeno je mnoštvo problematika sa kojima se suočavaju građani iz raznih kosovskih opština.

Aktivnosti i Rezultati:
•    Stvaranje 5 odbora mesnih zajednica u regionima Peći i prizrena
•    Realizovanje treninga za odbore mesnih zajednica
•    Realizovanje treninga sa organizacijama civilnog društva u regionu Peći i Prizrena
•    Stvaranje šeb site zagrađane
•    Pružanje saveta mnoštvu građana o formama zastupanja i o njihovim pravima koja imaju kako bi dobili usluge od institucija
•    Širenje informacija o građanskim inicijativama koje su poslužile kao dobra iskustva za građane drugih mesta na Kosovu i šire
•    Adresiranje svih građanskih zahteva kod dotičnih institucija i njihovo podržavanje
•    Mobiliziranje građana i podizanje njihovog glasa za učešće u procesima Odlučivanja
•    Funkcionisanje kancelarije za vezu i savete u okviru projekta
•    ZDirektno podržavanje građana posredstvom pružanja informacija i mogućnosti komuniciranja posredstvom šeb site.
 

Zaštita od nasilja

Naziv Projekta: Zaštita od nasilja
Vremenski rok: 7 meseci (Juni 2012 – Decembar 2012)
Mesto: Peć, Đakovica
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit
Budžet: 16.410 €
Donatori: Save the Children

Cilj projekta:  Sprečavanje i reagovanje spram nasilja protiv dece i jačanje dečijih kapaciteta.
 
Korisnici: Korisnici ovog projekta su četiri škole sa oko 4 000 učenika ovih škola u regionu Peći i Đakovice. Takođe su direktni korisnici i predavači te roditelji učenika, kao i opštinski direktorijati obrazovanja u dve opštine.

Realizacija projekta: Na ovom projektu je rađeno sa učenicima četiri škole  kako bi se podigao njihov kapacitet i mehanizmi za zaštitu njihovih prava. Urađen je jedan kodeks ponašanja i on je istaknut u hodnicima škola u formi jenog velikog banera, u školama: “Prizrenska Liga” i “Ramiz Sadiku” u Peći, kao i “Emin Duraku” i “Mustafa Bakija” u Đakovici. Urađeno je i obogaćivanje biblioteka ovih četiri škole sa raznim školskim naslovima u količini od 1000 knjiga.

Aktivnosti i Rezultati:

•    Analiza situacije u školama opština Peć i Đakovica o mehanizmima za zaštitu dece od nasilja.
•    Realizovanje stalnih sastanaka sa školskim savetima
•    Realizovanje zajedničkih treninga sa školskim savetima obuhvativši učenike, predavače i roditelje
•    Realizovanje predavanja i obeležavanje Međunarodnog Dana za dečija Prava
•    Direktnu pomoć za škole kroz obogaćivanje bibliotekarskog fonda u školama
•    Izrada Kodeksa ponašanja u četiri škole

 
Reagujući program kod trgovine decom

Naziv Projekta: Reagujući program kod trgovine decom
Vremenski rok: 5 meseci (novembar 2012 – mart 2013)
Mesto: Peć, Đakovica
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit
Budžet: 16,585.20 €
Donatori: Save the Children

Cilj projekta: Povećanje nivoa svesti kod zajednice i kod dece u školama u sferi sprečavanja, kontrolisanja i borbe protiv trgovine ljudima i decom, podizanje pitanja posredstvom sarađivanja sa svim akterima o zaštiti dece na način da se postigne promena na institucionalnom nivou.

Korisnici: Direktni korisnici ovog projekta su osnovna škola “Ramiz Sadiku” iz Peći i osnovna škola “Zekeria Redža” u gradu Đakovici, sa target grupom uključenim direktorima škola, predavači i 40 učenika iz obe škole. Ali korisnici ovog projekta su i vladine i nevladine institucije koje adresiraju zaštitu dečjih prava, a koje će biti obuhvaćene tokom istraživanja o stanju u opštinama od strane grupe lokalnih eksperata iz opština Peć i Đakovica.

Realizacija projekta: Projekat je realizovan u dvema opštinama, one pećke i u Đakovici. “Syri i Vizionit” u saradnji sa Save the Children i drugih institucija su izabrali ove dve osnovne škole , u kojima zajedno sa direktorima škola je odabrano 40 dece uzrasta 11 – 15 godina (po 20 iz svake škole), u kojim su obuhvaćeni i učenici romske, egipćanske  iaškalijske zajednice.
Sa nekoliko informativnih sastanaka, organizovanje treninga ToT je odabrano 14 učenika (7 iz po jedne škole) koji su pohađali treninge za trenere na sedam različitih tema iz sfera ljudskih prava. Nakon završetka ovih treninga, sami učenici će održavati treninge svojim vršnjacima na onim temama na za koje su obučavani.
Projekat sadrži još dve aktivnosti po slobodnom sopstvenom izboru same dece, prvo na međunarodni dan deteta 20 Novembra 2012 i jedna druga po slobodnoj dečjoj volji.

Aktivnosti i Rezultati:
•    Informativni sastanci sa predstavnicima škola u Peći i Đakovici kao i sa grupom učenika kao i odabir dece koja profitiraju
•    Zajednička aktivnost sa 40 dece na međunarodni dan dečjih prava.
•    Sedam ToT treninga na tematikama o dečjim pravima, sprečavanju trgovine ljudskim bićima, itd.
•    Formiranje iztraživačke grupe lokalnih eksperata u opštinama Peć i Đakovica.
•    Istraživanje i objavljivanje izveštaja o stanju dečjih prava i sloboda u Peći i Đakovici.
•    Tri treninga od samih učenika obučenih za treniranje učenika po školama.
•    Organizovanje jedne jednodnevne aktivnosti sa grupom od 40 učenika, bazirajući se na zahteve i ideje samih učenika.