misli globalno,
deluj lokalno

Projekti u 2013-oj godini

Tokom 2013 godine, organizacija je nastavila sa započetim projektima iz prethodnih godina i proširila aktivnosti povećavši broj korisnika kao i prostiranje i na drugim opštinama na Kosovu. Hiljade učesnika na aktivnostima su profitirali projektima koje je organizacija implementirala na terenu, dok pokriven je uticaj nad lokalnim i centralnim autoritetima, kako bi se olakšalo pristup građana kod zvaničnika i rešavali njhovi problemi. A to je organizaciju “Syri i Vizionit” potvrdilo kao značajnog partnera na Kosovu i u regionu. Tokom godine su sačuvana partnerstva sa organizacijama a i donatori sa kojima se radi godinama a dodat je i njihov krug novim projektima.
Bazirajući se na ovim projektima iz 2013 godine, angažovano je oko 15 osoba a koje su doprinele na realizovanju na preko deset dugoročnih projekata, kao i drugih angažmana, aktivnosti i kampanja baziranih na potrebama zajednice. Od ovih projekata je profitirala zajednica na raznim lokalitetima na Kosovu, sa usredsređenosti na zapadni region Kosova ali i na drugim regionima. Sprovedeni su projekti sa grupama zajednice u raznim ruralnim zonama , grupe koje su ranije bile ignorisane ili nepodržana u organizovanim grupama, ali i koje nisu ranije imale podršku koju im je sada pružila naša organizacija.
Nastavljeni su projekti započeti jednu godinu ranije iz oblasti socijalnog dijaloga u sektoru mleka i podrškom za profesionalno obrazovanje u prilagođavanju sa potrebama tržišta, uz finansijsku podršku od Solidar Suisse, kao i projektom za mlade i njihovu međuregionalnu. Dok su nastavljeni i prošireni programi aktivnog građanstva podržani od Olof Palme i projekata zaštite i stvaranja uslova za sigurnost dece u školama sa Save the Children.
Tokom 2013 godine je započeto i sprovođenje dva nova projekta finansiranih u partnerstvu sa Evropskom Komisijom. Ovdašnji projekat za podršku farmerskih organizacija koji se sprovodi u partnerstvu sa IADK i regionalni projekat antikorupcije gde “Syri i Vizionit” je jedna od 15 NVO-a sa Balkana.
Na aspektu okoline, organizacija je započela jedan projekat u kome predvodi jednu grupu od 10 nevladinih organizacija u aktivnostima koje su posvećene podizanju svesti o važnosti reke Drim i da podstakne razumevanje vrednosti i prirodnog bogatstva kod ljudi o ekosistemu, a i podržala je akciju za čišćenje opštine Peć. Koordinirana je i akcija civilnog društva i zvaničnika pod nazivom “Da očistimo Peć”. Dok je u prvih šest meseci naša organizacija pomagala jačanje netom otvoreni centar za usluge posetiocima za ulazak u turističkoj zoni Rugove pa sve preko stvaranja i osamostaljivanja nevladine organizacije nazvane “Zapadna vrata”.
Jedan deo aktivnosti koji je urađen tokom godine je bio fokusiran na podržavanje građanskih inicijativa, neformalnih grupa i onih koji su u formiranju, a što je sprovedeno posredstvom Kancelarije za podršku i savetovanje a otvorene u okviru organizacije. Mladi volonteri naše organizacije u istraživanju i organizovanju aktivnosti kampanja u raznim partnerstvima po Kosovu.
Pošto je 2013 bila jedna od izbornih godina na Kosovu, u okviru Demokratije na Delu, “Syri i Vizionit” je monitorisala kampanju i izbore u šest kosovskih opština.
Na aspektu unutrašnjeg razvoja organizacije tokom godine je dopunjena profesionalizacijom kadra sa učešćem na treninzima i osposobljavanju a za šta je angažovano osoblje organizacije kao i aktivisti volonteri. Izrađena je trogodišnja strategija i dopunjena je strategija organizacije za komuniciranje sa medijma. 


 
Socijalni dijalog sa sektorom mleka

Naziv Projekta: Socijalni dijalog u sektoru mleka
Vremenski rok: 12 meseci ( januar 2013 – decembar 2013)
Mesto: Kosovo
Organizacije implementatori: Syri i Vizionit u partnerstvu sa Solidar Suisse
Budžet: 16,370 € 
Donator: Solidar Suisse

Cilj projekta: Ovaj projekat teži osnaživanju proizvođača i prerađivača u sektoru mleka: njihovim službenicima tokom uzimanja uzoraka mleka, administracije projekta, transparentnosti i neutralnosti tokom uzimanja uzoraka mleka od strane Udruženja proizvođata i prerađivača mleka.

Korisnici: Direktni korisnici su udruženja prerađivača i proizvođača mleka, administracija i zvaničnici projekta koji su direktno uključeni na realizovanju projekta, farmeri i potrošači mlečnih proizvoda.

Realizovanje projekta: Na ovom projektu realizatori su Udruženje proizvođača i prerađivača mleka. Syri i Vizionit tokom 2013 godine je imao odgovornost pružanja pomoći radnicima na projektu na doradi i ažuriranju baze podataka za farmere, pružanje statistika i monitorisanje službenika projekta na terenu tokom uzimanja uzoraka. Tokom celog ovog jednogodišnjeg perioda, Syri i Vizionit je izlazila na teren sa službenicima projekta kako bi videla probleme sa kojima se suočavaju oni tokom prikupljanja uzoraka a istovremeno je Syri i Vizionit uzimala mišljenja farmera o izazovima sa kojima se oni sučeljavaju, njihovim mišljenjima oko uzimanja uzoraka i rezultata uzoraka mleka.

Aktivnosti i Rezultati:
• Uređivanje liste farmera kao i ažuriranje podataka
• Monitorisanje službenika projekta
• Realizovanje 100 upitnika sa farmerima sa cele teritorije Kosova
• Izveštavanje o nalazima od istraživanja

 

SELDI- Civil Society for Good Governance and Anti- Corruption in Southeast Europe: Capacity Building for Monitoring, Advocacy and Awareness Raising

Naziv Projekta: Civil Society for Good Governance and Anti- Corruption in Southeast Europe: Capacity Building for Monitoring, Advocacy and Awareness Raising- (SELDI)
Vremenski rok: Februar  2013 - Januar 2015
Mesto: Albanija, Bosna, Bugarska, Hrvatska, Makedonija, Kosovo, Crna Gora, Srbija, Turska
Organizacije implementatori: Center for the Study of Democracy (SiV je članica te mreže na Kosovu zajedno sa institutom Riinvest)
Budžet: 13.886 € preko Syri i Vizionit, (ostali budžet je realizovan preko CSD-a)
Donator: Evropska Komisija

Cilj projekta: Cilj projekta je da podrži proces evropskih integracija promovišući demokratske vrednosti i vladavnu zakona, da doprinese za stvaranje jednog aktivnog i dinamičnijeg civilnog društva u regionu, koje učestvuje na javnim raspravama za demokratiju i vladavinu zakona i protiv korupcije.

Korisnici: Korisnici projekta su organizacije civilnog društva, institucije koje se bore protiv korupcije i za dobro upravljanje, javna administracija i zakonodavci, mediji i građani u dotičnim državama gde se implementira projekat.

Realizacija projekta: Projekat se realizuje u okviru mreže, od strane uključenih aktera i svakog u svom mestu gde postoji i deluje. Zajedničke konferencije i sastanci se održavaju dva puta godišnje, na kojima se objavljuju nalazi istraživanja i aktikorupcijski izveštaji u svakoj od država.

Aktivnosti i Rezultati:
•    Razvoj akcionog plana za aktivnosti SELD-a u regionu za regionalnu strategiju dobrog upravljanja i antikorupcije od strane civilnog društva
•    Prezentiranje jednog zajedničkog strateškog programa koji ima za cilj osnaživanje i procenjivanje koalicija NVO-a kao i raznih drugih inicijativa
•    Realizovanje kvalitetnog istraživanja, monitorisanje i advokacijsk-lobističku strategiju na polju dobrog upravljanja i anti-korupcije doprinoseći na ključnim oblicima sektora na regionalnom i nacionalnom nivou;
•    Vladine institucije da prepoznaju značaj i vrednosti učešća civilnog društva u reformističkim procesima kod dobrog upravljanja i borbi protiv korupcije, kao i na tome da se podigne svest građanstva o upravljačkim dobrima i konsultovanju na te teme.
•    Jasno delovanjeu dobrom upravljanju i anti-korupciji, raspodela poruka o advokaciji i lobiranju kao i preporukama politika za svako mesto i region posredstvom ojačanih koalicija SELDI  i NVO-a kao i građana;
•    Monitorisanje dobrog upravljanja (uključujući anketiranja, produciranje analiza na Zapadnom Balkanu i Turskoj, Izveštaji procenjivanja Korupcije);
•    Podizanje svesti javnosti i na terenu (obuhvativši regionalno Dobro Upravljanje i Forum Anti-Korupcijskih Politika, saradnju sa mesnim NVO-ima, baznim organizacijama i mrežama, sastankee i konsultacije na proširenju ovlašćenja, medije i td).

Da očistimo Peć

Naziv projekta: Da očistimo Peć
Vremenski rok: 2 meseca  (Maj 2013 – Juni 2013)
Mesto: Peć
Organizacija(e) implementator(i): Syri i Vizionit
Budžet:  4000 €
Donatori: Opština Peć

Cilj projekta: Cilj projekta je čišćenje grada od ilegalnih deponija smeća po raznim krajevima opštine Peć, kao i podizanje svesti stanovništva ove opštine na očuvanju i staranju o ambijentu.

Korisnici: Korisnici ovog projekta su svi građani opštine Peć, koji će stvoriti sebi zdrav ambijent a što će se pozitivno odrazit na njihovo opšte zdravlje, imajući bolje zdravlje i čistiji grad.

Realizovanje projekta: U ovoj akciji čišćenja su obuhvaćene sve opštinske javne institucije, počevši od gradonačelnika opštine, civilnog društva, razne interesne grupe, biznisi i građanstvo. Svi ovi akteri su podeljeni u grupama, podelivši se u različitim zonama unutar i van grada, očistivši tako sva naselja grada i sela gde god su bile identifikovane ilegalne deponije.

Aktivnosti i Rezultati:
•    Mobilizovanje svih javnih institucija i privatnih preduzetnika, civilnog društva, građanstva i drugih interesnih grupa na čišćenju ilegalnih deponija sa smećem u opštini Peć
•    Čišćenje ilegalnih deponija i smeštanje smeća na gradskom otpadu
•    Očuvanje i održavanje ambijenta posredstvom podizanja svesti kampanjama čišćenja te radio i TV debatama u raznim emisijama
•    Stvaranje jednog čistijeg ambijenta u opštini Peć

"Together 4 Children Rights Child protection and Child Right Governance"

Naziv projekta: "Together 4 Children Rights - Child protection and Child Right Governance"
Vremenski rok: 8 meseci  (Maj 2013 – Decembar 2013)
Mesta: Peć, Đakovica, Uroševac i Mitrovica
Organizacija(e) za sprovođenje: Syri i Vizionit
Budžet: 53, 317 €
Donator: Save the Children

Cilj projekta: Ovaj projekat ima za cilj poboljšanje pozicije dečjih prava u Republici Kosovo posredstvom jačanja omladinskih organizacija u školama i van njih, kao i da se poveća njihov uticaj na sprovođenju njihovih prava u kosovskom društvu. Takođe, podršku i razvoj politika za zaštitu dece u saglasnosti sa Poveljom o dečjim Pravima i standardima EZ-a, kako bi deca videla školu kao jedno pouzdano mesto i da se osnaže mehanizmi dečje zaštite u školama i van njih.

Korisnici: Direktni korisnici projekta su deca i menadžment srednjih nižih škola “Ramiz Sadiku” i “Džemail Kada” u Peći, “Zekerija Redža” i “Mustafa Bakija” u Ðakovici, “Jeronim de Rada” i “Tefik Čanga” u Uroševcu kao i “Andon Zako Čajupi” i “Bedri Ðinaj” u Mitrovici. U okviru ovog projekta deca ovih škola, predavači i roditelji su imali mogućnost da pohađaju mnoštvo treninge a što se tiče sprečavanja i adresiranja nasilja i uznemiravanja u školama. Takođe u izradi strategija za funkcionalizovanje zaštitnih mehanizama unutar škola. Dok su indirektni korisnici bili lokalne institucije za dečja prava kao što su: Institucija Narodnog Advokata -Ombudspersona, Direktorijati obrazovanja po opštinama, Centri za socijalni rad, Koordinator za Dečija Prava, Policija Kosova i td.

Realizacija projekta: Projekat je realizovan u četiri opštine Kosova i to u Peći, Ðakovici, Mitrovici i Uroševcu, Obuhvativši ovako u svakoj opštini po dve niže srednje škole, a u kojima je direktno rađeno sa školskim savetom na izradi kodeksa ponašanja i na stvaranju i jačanju mehanizama za zaštitu dečjih prava u školama. Takođe, deca koja pohađaju nastavu u ovim školama zajedno sa školskim savetom su pohađali neke treninge a koji su imali za cilj sprečavanje i adresiranje nasilja kao i uznemiravanje u školama. Podeljene su brošure međunarodne povelje o pravima deteta kako bi ih upoznali sa ovom konvencijom  kao i podeljene su informacije  sa kontaktima odgovornih institucija o dečjim pravima na lokalnom nivou. Također su organizovane posete odgovornim institucijama za dečja prava u školama, kao i održani su okrugli stolovi u svakoj od opština  sa svim akterima  a održane su i emisije na radiju i TV stanicama za podizanje svesti i odgovornosti dece i samih institucija na poboljšanju situacije po pitanju dečjih prava u ovim opštinama.
 
Aktivnosti i rezultati:
•    Izrada i uspostava kodeksa ponašanja u svim srednjim nižim školama
•    Postavljanje kutije za primedbe u osam škola stvarajući mogućnost deci da adresiraju svoja nezadovoljstva posredstvom ovih kutija
•    Obučeno je preko 250 dece na polju sprečavanja i adresiranja nasilja i uznemiravanja koja se dešavaju u školama
•    Preko 300 dece je informisano o radu i mehanizmima za njihova prava koja deluju na lokalnom nivou od poseta i sastanaka ovih institucija koje su imale sa decom
•    Odštampano je i podeljeno preko 35 000 kopija  međunarodne Konvencije o dečjim pravima, podižući svest dece o njihovim pravima koja im se garantuju i međunarodnom konvencijom
•    Odštampano je i podeljeno preko 4000 informatora sa kontaktima odgovornih institucija o dečjim pravima na lokalnom nivou
•    Održana su četiri okrugla stola u Peći, Ðakovici, Mitrovici i Uroševcu sa svim akterima gde je diskutovano o bezbednosti i poštovanju dečjih prava u školama
•    Održana su po dva treninga sa svakim školskim savetom za izradu strategije za stvaranje i funkcionalizovanje mehanizama za dečja prava unutar škola
•    Održane su tri debate na lokalnim radijima i jedna emisija na TV Mitrovici za dečja prava
•    Održavana su predavanja u okviru međunarodnog dana konvencije o dečjim pravima od same dece u svakoj od škola
•    Stvorene su grupe trenera od sedam osoba (dece) u svakoj školi koji će predavati o međunarodnoj Konvenciji o dečjim pravima.

"Demokratija na Delu" – Izbori 2013

Naziv projekta: "Demokratija na Delu" – Izbori 2013
Vremenski rok: 5 meseci (avgust - decembar 2013)
Mesto: Region Peći (Peć, Ðakovica, Klina, Istok, Dečane i Junik)
Organizacija(e) za sprovođenje: "Syri i Vizionit" u okviru koalicije "Demokratija na Delu"
Budžet: 35,293 € posredstvom “Syri i Vizionit”, (ostali budžet je realizovan posredstvom KDI)
Donatori: USAID, NDI, Engleska Ambasada, Norveška Ambasada, Olof Palme International Center,

Cilj projekta: "Demokratija na Delu" je utemeljena sa ciljem monitorisanja parlamentarnih izbora i lokalnih, a organizovanih u Novembru 2007 godine, kao i sa ciljem povećanja svesti građanstva da bi uzeli učešće na izborima. Osim organizacije "Syri i  Vizionit" deo koalicije "Demokratija na Delu - Izbori 2013" su i 10 nevladinih kosovskih organizacija

Korisnici: Neposredni korisnici su ceo kosovski narod. Posebno, jedan broj ljudi koji su uključeni u u mesečni i dnevni proces monitorisanja su profitirali treningom o izbornom procesu i izbornom sistemu na Kosovu. Takođe, od kampanji za edukaciju glasača su profitirali svi glasači u opšte, a posebno oni neodlučni.

Realizacija projekta: Aktivnosti obuhvataju monitorisanje u potpunosti izbornih procesa: jednomesečno monitorisanje kampanje partija, izbornog dana, glasanja i prebrojavanja glasova na dan izbora i tokom drugog izbornog kruga u šest opština i objavljivanje preliminarnih reziltata u opštinama Peći i Ðakovici.

Aktivnosti i rezultati:
• Monitorisanje stotinama izbornih aktivnosti tokom perioda kampanje;
• Održavanje konferencija za medije u odnosu na probleme i nepravilnosti na koje se naišlo tokom procesa monitorisanja,
• Monitorisanje dana izbora, glasanja i prebrojavanje glasova u šest opština; drugi izborni krug u četiri opštine ovog regiona
• Objavljivanje preliminarnih rezultata nekoliko sati nakon zatvaranja glasačkih kutija u Peći i đakovici
• Angažovanje 8 dugoročnih posmatrača (LTO) za jedan dvomesečni period;
• Angažovanje preko 350 kratkoročnih posmatrača (STO) na dan izbora;
• Organizovanje i održavanje preko 50 treninga za STO za jedan 10-odnevni period;

Funkcionisanje centra za posete

Naziv projekta: Funkcionisanje centra za posete
Vremenski rok: 10 meseci (decembar 2012 - avgust 2013)
Mesto: Peć
Organizacija(e) za sprovođenje: Syri i Vizionit
Budžet: 15.225 €
Donatori: Opština Peć

Cilj projekta:
Cilj projekta je da osnaži netom otvoreni centar na usluzi posetiocima u turističku zonu u rugovi kao i stvaranje jedne nevladine organizacije koja će se baviti menadžiranjem ovim centrom.
 
Korisnici: Neformalna grupa proizašla iz projekta “Dukađini and Rugova valley access action program”, sektor turizma u Opštini Peć i razvoju turizma u Rugovi u opšte.

Realizacija projekta: Ovim projektom je ojačana neformalna grupa koja je proizašla iz osoblja projekta “Dukagjini and Rugova valley access action program” na način da tokom sprovedbe ovoga projekta, oni da se stvore kao nevladina organizacija i da nastave sa uslugama kao Centar za posete.

Aktivnosti i rezultati:
•    Otvaranje Centra za posete
•    Registrovanje NVO-a “Zapadna vrata” i stvaranje unutrašnjih pravila za funkcionisanje centrom
•    Pružanje informacija o lokalnom turizmu i posetama u Rugovi
•    Pružanje usluga posetiocima
•    Održavanje aktivnosti poput kampanje biciklizma, aktivnosti u prirodi, ekološka svest i td
•    Koordinacija sa drugim organizacijama koje se bave turizmom i ambijentom

Jačanje kapaciteta civilnog društva za oblikovanje politike i konsultacije sa Vladom i poljoprivrednim sektorom

Naziv projekta: “Jačanje kapaciteta civilnog društva za oblikovanje politika i konsultovanje sa Vladom i pljoprivrednim sektorom”
Vremenski rok: 20 meseci (April 2013 – Novembar 2014)
Mesto: Na celom Kosovu
Organizacija(e) za sprovođenje: Syri i Vizionit - IADK
Budžet: 30,160.29 €
Donatori: Evropska Zajednica

Cilj projekta: Projekat teži formiranju Udruživanju Poljoprivrednih Udruženja na Kosovu (UPUK), da doprinese na jačanju i podizanju njegovih kapaciteta, na način da oni predstavljaju farmere na pregovorima sa Vladom u svim sektorima poljoprivrednog razvoja.

Korisnici: Direktni korisnici ovog projekta su poljoprivredna udruženja na Kosovu, sve opštine na Kosovu, Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja.

Realizacija projekta:
Projekat se realizuje u partnerstvu organizacije “Syri i Vizionit” (SiV) sa Inicijativom za Razvoj Poljoprivrede na Kosovu (IRPK) iz Mitrovice i fokusiran je na 5 regiona na Kosovu, uključujući tu i region Peći, Prištine, Prizrena, Mitrovice, Gnjilana i svih opština ovih regiona.
Ostvarene su 5 radionica u regionima Kosova, obuhvativši opštine, udruženja farmera i Ministarstvo poljoprivrede, koje sa angažmanom jednog eksperta su analizirane postojeće strategije u ovim regionima za razvoj poljoprivrede, analizirano je sprovođenje zakona i administrativnih naloga proizašlih sa centralnog i lokalnog nivoa, diskutovano je o problemima sa kojma se suočavaju farmeri, diskutovano je oko specifičnosti regiona i na kraju radionica date su preporuke za UPUK da to adresira na lokalnom i centralnom nivou.
Nakon završetka radionica organizovana je konferencija na centralnom nivou a gde su pozvani sv ivažni akteri na Kosovu za razvoj poljoprivrede, njima su prezentirani nalazi sa pet održanih radionica u pet regiona Kosova i adresirane su preporuke kod odgovarajućih preporuka. Na ovoj konferenciji je angažovan i jedan međunarodni ekspert a koji je pokazao ulogu i snagu farmerskih organizacija u Nemačkoj i Evropi uopšte.
Da bi ojačali ulogu i poznavanje UPUK stvorena je i jedna šeb stranica ššš.bshbk.net koja će pružiti javnosti informacije vezano za poslove koje radi UUPK i informisanje farmera. U okviru projekta je realizovana jedna studijska poseta u Bugarskoj, gde su njeni učesnici bili članovi odbora UUPK, koji su tokom ove posete sastali se sa raznim vladinim i nevladinim institucijama, sa raznim proizvodnim kompanijama u sektoru poljoprivrede i u sektoru obnovljive energije.

Aktivnosti i rezultati:
•    Realizovanje pet radonica u pet regiona na Kosovu, identifikovanje problema i potreba farmera u ovim regionima
•    Organizovanje konferencije na centralnom nivou i predstavljanje nalaza na radionici.
•    Kreiranje web stranice za UUPK.
•    Organizovanje studijske posete u Bugarskoj za članove borda UUPK-a, gde su stekli iskustva od institucija, biznisa i farmerskih organizacija za izazov ispunjavanja standarda pre učlanjenja u Evropsku Zajednicu i probleme sa kojima se suočavamo sada nakon učlanjenja.

 

"Dan Drima - Drin day"

Naziv projekta: Dan Drima
Vremenski rok: 10 meseci (18 Novembar – 19 Septembar 2014)
Mesto: Peć
Organizacija(e) za sprovođenje: Syri i Vizionit
Budžet: 14.932.50 €
Donatori: GIZ

Cilj projekta: Dan Drima teži povećanju shvatanja vrednosti ovih prirodnih dobara za ljudstvo i ekosisteme. civilno društvo kao i lokalne vlade i ona nacionalna Obale Drima trebaju izgradit jedan emocionalni odnos i respektabilan o njihovoj reci. Jedan širi raspon aktivnosti, kao sportske i kulturne aktivnosti, edukativne i zabavne, kao i obuhvatanje umetnika i ličnosti posvećenih spram reke Drim i moći će nadahnuti javnostda budeaktivnija za Drim u svojim svakonevnim životima.

Korisnici: Deca, učenici škola, deca iz sela gde se prostiru aktivnosti projekta za ovu fazu projekta. Također će korisnici biti institucije i svi građani Kosova, a posebno opština kroz koje protiče Beli Drim.

Realizacija projekta: Aktivnosti će se organizovati u okviru Dana Drima i imaju za cilj da stvore jednu široku mrežu aktivnih aktera u svim vladinim, nevladinim i društvenim sektorima. Ove aktivnosti će se organizovati od sedam nevladinih organizacija, pod koordinacijom udruženja “Syri i Vizionit”, i u saradni sa nekoliko opština i tri univerziteta. Ove aktivnosti će obuhvatiti deset opštinska službenika iz deset (10) opština an Kosovu, umetnike i sportiste, naučnike, ambijentaliste, učenike, studente i pripadnike zajednice u zoni niz rečni tok, sa ciljemda se stvori jedna široka mreža zaštite i aktivnosti za očuvanje sredine, ali i da utiče na ovdašnje odgovorne institucije za izradu adekvatne strategije i legislacije.

Aktivnosti i rezultati:
•  Razumevanje i bolju svest o koritu Beli Drim, održivo njegovo korištenje, pitanje okoline kao i razne klimatske promene u vodi i ekosistemu, moguće mere prilagođavanja i usaglašeno delovanje među mestima na obalama reke, kao i između aktera (omladina, opšta javnost, političari i donosioci odluka u javnom sektoru) za zaštitu i očuvanje ovog izvora
• Dodatno učešće civilnog društva za zaštitu korita Belog Drima
• Poboljšanje međugranične saradnje
• Dodatni osjećaj vlasništva i odgovornosti posvećenih slivu reke Beli Drim
 

“Upravljanje i dečja prava”- Monitorisanje i sprovođenje Konvencije o dečjim pravima

Naziv projekta: “Upravljanje i prava dece”- Monitorisanje i sprovođenje Konvencije o Dečjim Pravima
Vremenski rok: 7 meseci (Jun 2013 – Decembar 2013)
Mesto: Priština, Peć i Ðakovica
Organizacija(e) za sprovođenje: Syri i Vizionit
Budžet: 13,797 €
Donatori: Save the Children

Cilj projekta: Projekat teži razvoju jednog okvira monitorisanja na tri polja: Pravo na Obrazovanje, Uznemiravanje i Ne-diskriminacija, koji se regulišu međunarodnom Konvencijom za Dečja Prava; pokretanje pitanja posredstvom saradnje sa svim akterima za zaštitu dečjih prava na način da se postignu promene na institucionalnom nivou.
Korisnici: Direktni korisnici projekta su osnovne škole “Ramiz Sadiku” u Peći, osnovna škola “Zekerijah Redža” u Ðakovici te osnovna škola “Naim Frašeri” u Prištini sa ključnom target grupom a što su direktori škola, predavači i učenici iz te tri škole. Indirektni korisnici projekta su razne institucije (institucija Narodnog Advokata, Centar za socijalni rad, Direktorijat za obrazovanje i zdravstvo, Policija, Sudstvo, koordinator za dečija prava) i roditelji.

Realizacija projekta: Projekat je realizovan u tri opštine, one u Peći, Ðakovici i Prištini. Syri i Vizionit u saradnji sa Save the Children su odabrali ove tri osnovne škole, koje su zajedno sa direktorima i predavačima iz škola odabrali 30 dece uzrasta 11 – 15 godina (po 10 iz svake od škola), obuhvativši i učenike manjinskih zajednica. Sa po nekoliko informativnih sastanaka i treninga za ovu decu koja su se tako osposobila za realizovanje upitnika za istraživanje u njihovim školama. Upitnici su realizovani sa učenicima, roditeljima i institucijama. Istraživanje je sprovedeno od strane same dece uz podršku osoblja na projektu.
Od nalaza s’ istraživanja su urađeni izveštaji za tri opštine, i to Peć, Priština i Ðakovica, kao i jedan opšti izveštaj. Izveštaji zajedno sa dotičnim preporukama su predate svim institucijama na lokalnom nivou i onom centralnom, koji se bave zaštitom dečjih prava. Takođe ovi izveštaji su predati i školama u kojima je rađeno monitorisanje, kao i predstavljeni su pred Koalicijom Organizatacija za Zaštitu Dece – KOMF kao i na medijima.
Izveštaj monitorisanja će pomoći odgovorne institucije kao i same škole kako bi preduzele mere za poboljšanje stanja po pitanju dečjih prava unutar školskih objekata stvorivši jedan bezbedni i prijateljski ambijent za svu decu.

Aktivnosti i rezultati:
•    Realizovanje preko 3000 upitnika sa decom, roditeljima i institucijama
•    Izrada i objavljivanje tri izveštaja monitorisanja u opštinama Peći, Ðakovici i Prištini
•    Dizajniranje i objavljivanje opšteg izveštaja monitorisanja u selima: Pravo na Obrazovanje, Nediskriminacija i Uznemiravanje
•    Održane su tri radionice sa školskim savetima i radnom grupom za pravilnik za sprečavanje i adresiranje nasilja u školama
•    Održane su radionice sa dečjim grupama gde je u svakoj od tri škole formirana dečja grupa koji znaju i spremni su da monitorišu svoja prava a koja su im zagarantovana međunarodnom konvencijom o pravima deteta
•    Održani su sastanci i mnoge radionice sa raznim institucijama koje se bave zaštitom dečjih prava i stvorena je jedna izuzetna saradnja sa svima njima.
 

Active Citizenship Kosova

Naziv projekta: Active Citizenship Kosova
Vremenski rok: 12 meseci (Januar 2013 – Decembar 2013)
Mesto: Peć, Klina, Istok, Dečane, Orahovac
Organizacija za sprovođenje: Syri i Vizionit
Budžet: 51. 928 €
Donatori: Olof  Palme International Center

Cilj projekta: Projekat teži jednomopštem angažmanu svih građana Kosova, kako bi bili deo procesa odlučivanja koncentrišući se na regione Peći i Prizrena.

Korisnici: Predstavici sela iz 7 mesnih zajednica u opštinama Peć, Istok, Klina, Dečane i Orahovac, predstavnici organizacija civilnog društva iz regiona Peći i Prizrena, neformalne grupe žena kao i svih građana Kosova.

Realizacija projekta: Projekat “Active Citizenship” je fokusiran na sedam mesnih zajednica, u pet opština i to Peći, Istoku, Orahovcu, Dečaniam i Klini, saveti i NVO-i koji su podržani i ojačani kako bi sami bili nosioci odgovornosti za odrađivanje ovih aktivnosti u ime mesnih zajednica koje zastupaju. Za ovo su održani profesionalni treninzi na raznim poljima, kao što su npr. Advokacija (zastupanje/zalaganje), Pisanje predlog projekata, te sposobnosti za Podizanje fondova.
Kao drugi mehanizam kako bi pomogli savetima mesnih zajednica, civilnom društvu i ostalim grupama od interesa u Peći je otvorena i Pomoćna Kancelarija za Savetovanje, a koja je stalno pomagala predsednike mesnih zajednica, na pisanju zahteva, žalbi, ili projekat ideja a koje bi pravovremeno podneli institucijama.
Takođe aktivnosti u ovoj fazi su koncentrisane još više na osnaživanju uloge žene u procesu odlučivanja, podržavši ih i sa malim grantovima, a gde je ukupno dodeljeno 12 grantova za organizacije i neformalne grupe žena.
Takođe jedno drugo sredstvo za zastupanje koje je koristilo za raspodelu informacija kod građana je bilo i otvaranje jedne web stranice www.aktivizohu.org, posredstvom koje su distribuirane mnoge informacije a kako bi se razvilo aktivno građanstvo, objavljene su mnoge problematike sa kojima se suočavaju građani raznih opština na Kosovu.

Aktivnosti i rezultati:
•  Kreiranje 7 odbora mesnih zajednica u regionima Peći i Prizrena
•  Realizovanje treninga za odbore mesnih zajednica
•  Realizovanje treninga i za organizacije kao i neformalne grupe žena
•  Izrada planova aktivnosti za odbore mesnih zajednica
•  Pružanje saveta mnoštvu građana o načinu advokacijskih (zastupanja/zalaganja) formi i njihovih pravada dobijaju određene usluge od strane institucija
•  Raznošenje informacija o građanskim inicijativama koje su poslužile kao dobro iskustvo za građanstvo drugih mesta na Kosovu pa i šire
•  Adresiranje svih zahteva od strane građanstva kod dotičnih naležnih institucija i njihova podrška
•  Mobilizacija građanstva i podizanje njihovog glasa za učešće u procesima odlučivanja
•  Funkcionalizacija pomoćne i savetodavne kancelarije u okviru projekta
•  Direktna podrška građanima posredstvom pružanja informacija i mogućnosti komuniciranja posredstvom web sajta.
•  Podrška šest neformalnih grupa žena sa mini grantovima (finansirani su ovi projekti: Razvoj uloge žene posredstvom medija i novinarstva sa grupom žena u Pećkom selu Novoselo; Podizanje svesti žena posredstvom treninga o zdravlju, porodičnom planiranju i reproduktivnom zdravlju za grupu žena iz sela Grabanica kod Kline; Osnaživanje Žena iz romske i egipćanske zajednice posredstvok kurseva ženskog frizeraja u naselju Mahala kod Kline; Značaj učešća žena u procesima odlučivanja posredstvom treninga i predavanja u selu Ðurakovac kod Istoka; Osnaživanje mehanizama za učešće žene u procesima odlučivanja u selu Duge Njive kod Kline; Osnaživanje uloge žene u porodičnom biznisu za žene iz sela Zlokućane kod Kline).
• Podrška šest ženskih organizacija sa mini grantovima (finansirani su ovi projekti: Ublažavanje analfabetizma kod žena iz udruženja žena “7 Septembar” Peć; Osnaživanje žene iz romske i egipćanske zajednice posredstvom krojačkih i šnajderskih kurseva “Vizioni 02” Istok; Učešće žena iz ruralnih zona u odlučivanju NVO “Zana” iz Kline; Žena i aktivna građanka u opštini Peć NVO “Alma” Peć; Realizovanje kursa engleskog jezika za žene iz srpske zajednice NVO “Briga” Goraždevac kod Peći; Razmena iskustava od strane aktivnih žena srpske zajednice NVO “Efimija” Orahovac).

“Uzdizanje pozicije žene u procesima stvaranja-mira kao i očuvanja mira”

Naziv projekta: “Uzdizanje ženske pozicije u procesima izgradnje mira kao i očuvanja mira”
Vremenski rok: 4 meseci (Maj 2013 – Juni 2013)
Mesto: Peć
Organizacija(e) za sprovođenje: Syri i Vizionit
Budžet: 3.590 $
Donatori: UNDP

Cilj projekta: Projekat ima za cilj podizanje nivoa participacije žene tokom izgradnje procesa mira kao i planiranja nakon konflikata.

Korisnici: Korisnici ovog projekta su bile žene, organizovane grupe civilnog društva i institucije, dok posredni korisnici su bili institucije a i svi aktivni građani u procesima odlučivanja u opštini Peć.

Realizacija projekta: Realizovana su tri okrugla stola sa temama “Spremnost žena za njihovo obuhvatanje u postojećim mehanizmima o izgradnji mira”. Prvi okrugli stol je organizovan od grupe žena, drugi je bio sa omladinom, dok je treći okrugli stol bio sa grupom ljudi a gde su na sva tri okrugla stola bili predstavnici civilnog društva, institucija kao i aktivnog građanstva od uticaja u opštini Peć. Takođe u okviru ovih okruglih stolova izrađene su i preporuke a koje su proizašle sa diskusija na ovim triju okruglim stolovima. Također su izrađena i tri odvojena izveštaja o ulozi žene i njihovoj spremnosti da se uključi u postojećim mehanizmima o izgradnji mira.

Aktivnosti i rezultati:
•    Realizmi i tri okrugla stola sa ženama, ljudma i omladinom
•    Izvađene su preporuke sa sva tri okrugla stola i adresirane kod dotičnih institucija
•    Izvađena su tri različita izveštaja o spremnosti žene za obuhvatanjepostojećim mehanizmima za izgradnju mira.

Mismatch III

Naziv projekta: Mismatch III
Vremenski rok: 10 meseci (1 mart – 31 decembar 2013)
Mesto: Peć
Organizacija(e) za sprovođenje: Syri i Vizionit
Budžet: 17.830 €
Donatori: Solidar Suisse

Cilj projekta: Opšti cilj projekta je bio da se usklade srednje profesionalne škole u Peći sa potrebama tržišta rada, d ase poveća edukativni nivo kao i da se stvore kompetentni kadrovi profesionalaca koji su potrebni tržištu rada, a sa fokusom na smerove ugostiteljstva i turizma.

Korisnici: Glavni korisnik projekta je Srednja ekonomska škola “Ali Hadri” u Peći sa smerovima ugostiteljstva i turizma. Takođe direktni korisnici projekta su i oko 1700 učenika 9-tog razreda u 26 osnovnih škola u Peći, opština Peć u sektorima obrazovanja i rada, kao i biznis kompanije u opštini Peć. Dok indirektni korisnici su opština Peć, omladina a i svi ostali građani Peći.

Realizacija projekta: Projekat je realizovan u saradnji sa Srednjom ekonomskom školom “Ali Hadri” u Peći, konkretno u smerovima ugostiteljstva i turizma. U saradnji sa školom, opštinom, regionalnom kancelarijom za obrazovanje, biznis kompanijama i civilnim društvom je stvorena jedna koordinirajuća grupa koja je tretirala pitanja profesionalne prakse za učenike iz ova dva smera, povećanje saradnje između škole i preduzetničkih kompanija i td., a sa inicijativom ove grupe je održan i jedan otvoreni dan za ekonomsku školu, ažuriranje ugovora i stvaranje dosijea profesionalne prakse, uputstveni priručnik za profesionalnu praksu u ugostiteljstvu i turizmu, jedno istraživanje o stanju biznisa iz oblasti ugostiteljstva i turizma, itd.

Aktivnosti i rezultati:
•    Stavranje koordinirajuće grupe sa sastavom škola, biznis kompanija i dotičnih institucija
•    Izrada dosijea urađenih ugovora među školama i biznis kompanijama, monitorisanje i ocenjivanje profesionalne prakse
•    Otvoreni Dan srednje ekonomske škole za posete od strane 26 osnovnih škola iz naše opštine
•    Dizajniranje uputstvenog vodiča za 1700 učenika IX-ih razreda za smerove srednje ekonomske škole
•    uputstveni priručnik za profesionalnu praksu u raspoloživim smerovima ugostiteljstva i turizma
•    Organizovana poseta ekonomskoj školi za sve zainteresovane biznis preduzetnike
•    Istraživanje stanja i potrebe za kadrovima u ovdašnjim biznisima iz sfera ugostiteljstva i turizma u našoj opštini Peć
•    Inicijativni sastanak za predmet Orjentisanje u Karijeri sa direktorima osnovnih škola u Peći.