misli globalno,
deluj lokalno

Poziv za aplikacije - Program SEED

02.11.2015

Poziv za aplikacije

 

Program SEED podržanod ADA “Austrijske Agencije za Razvoj” realizuje se u tri države,i to na Kosovu, Albaniji i Srbiji, kao i ima za cilj da poboljša pristupmladima i ženama na tržište rada, te da doprinese u polnoj jednakosti podržavajućisocio-ekonomske pozitivne razvoje. Trogodišnji program, na Kosovu se realizujeod organizacije “Syri i Vizionit” kao i Volkshilfe Solidarität, koji se fokusira na stvaranjusaradnje među srednjim profesionalnim školama u Peći, Ðakovici i Prizrenu -smer Hotelijerstva i Turizma sa aktivnim biznisima u ovim opštinama.

 

Ovaj poziv je upućen od “SEED Kosova – Podrška za Razvoj Obrazovanjai Zaposlenosti u Kosovo”. Težnja ovog poziva je da poboljša kvalitetobrazovanja što se tiče orijentisanosti na biznis i/ili smanjenja prepreka zakarijeru žena u ovom sektoru.

 

Projekat SEED Kosova je započet ujanuaru 2014-te godine i on obuhvata mnoštvo  aktivnosti koje će se sprovesti u jednomtrogodišnjem periodu.

 

Sadašnji poziv obuhvata tri dela.Predlozi u okviru ovog poziva mogu se predati na tri polja i to sledeća:

 

Deo 1: Poboljšanjekvaliteta unutar postojećih planova i programa

 

Deo 2: Preispitivanjeplanova i programa za postojeće profile ili elaboriranje novih planova iprograma za dodatne profile

 

Deo 3: Prevazilaženje polnih barijera u industrijihotelijerstva i turizma

Aplikanti mogu predavati više odjedne aplikacije za deo. Aplikant neće moći da bude nagrađen više od 1 grantaza deo u okviru ovog Poziva za Predloge.

 

Opštaprikazana količina koja je stavljena na raspolaganju pod ovim pozivom zapredloge je 78,000.00 eura.

Bilokakav grant da se traži u okviru ovog poziva za predloge treba biti između količinakoje slede [minimalna i maksimalna]:

 

·        minimalna suma: 2,000.00 eura

·        maksimalna suma: 10,000.00 eura

Svi zainteresovani aplikanti trebaju pisati Syri iVizionit na [email protected] da bi dobiliformular za projektnu ideju.

 

Ideja projekta treba biti poslata uelektronskoj formi na e-mail adresu: [email protected] ili/i na registrovanoj poštanskoj službi kod:

 

“Syri i Vizionit”

Isa Demaj 14

30000, Peć, Kosova

 

Zadnji rok: Ideja projekta treba stićinajkasnije do 01 decembar2015 godine.

 

Aplikacija se moženapisati na engleskom, albanskom ili srpskom jeziku.

Skini uputstvo apliciranja za grantove