misli globalno,
deluj lokalno

Poziv za podnošenje prijava

26.10.2021

 

Poziv za podnošenje prijava

Ovaj poziv objavljuje projekat „Osposobljavanje, osnaživanje i zapošljavanje mladih, žena i drugih grupa u nepovoljnom položaju u pet opština na Kosovu- EEE“, koji finansira Evropska unija i koji realizuju NVO Syri i Vizionit, Balkan Forum i Opština Istok. Ovaj poziv ima za cilj da finansijski podrži 7 startap socijalnih preduzeća u pet opština na Kosovu (Peć, Istok, Klina, Dečani i Junik) kako bi se otvarala nova radna mesta za zajednice u nepovoljnom položaju, kao što su mladi, žene, lica sa invaliditetom i pripadnici manjinskih etničkih grupa (Bošnjaci, Srbi, Romi, Egipćani, Aškalije), posebno oni starosne dobi 15-30 godina

Projekat EEE (Opremanje, osnaživanje i zapošljavanje omladine, žena i drugih grupa u nepovoljnom položaju u pet opština na Kosovu) započet je 26. oktobra 2020. godine i obuhvata širok spektar aktivnosti koje treba sprovesti tokom dvogodišnjeg perioda.
 
Ovaj poziv ima jedan lot. Predlog u okviru ovog poziva može da se podnese za:

Lot 1: Bespovratna sredstva (grant) za startap socijalna preduzeća kako bi se podržalo stvaranje novih radnih mesta i mogućnosti samozapošljavanja za zajednice u nepovoljnom položaju, kao što su mladi, žene, lica sa invaliditetom i oni iz manjinskih etničkih grupa (Bošnjaci, Srbi, Romi, Egipćani, Aškalije), posebno oni starosne dobi    15-30 godina

Podnosioci prijava mogu da podnesu samo jednu prijavu. Podnosiocu prijave se ne može dodeliti više od 1 granta u okviru ovog Poziva za bespovratna sredstva (grant).

Ukupan indikativni iznos koji je na raspolaganju u okviru ovog poziva za predloge je 42.000,00 EUR.
Grant koji se traži u okviru ovog poziva za predloge mora da potpada između sledećih minimalnih i maksimalnih iznosa:

•    minimalni iznos: 5.000,00 EUR
•    maksimalni iznos: 6.000,00 EUR


Svi zainteresovani podnosioci prijava mogu da preuzmu link „ “ ili moraju da pišu nevladinoj organizaciji Syri i Vizionit na [email protected] kako bi pribavili obrazac za projekat.

Projekti treba da se šalju  elektronskoj formi na e-mail adresu: [email protected]
i/ili preporučenom poštanskom uslugom na adresu:

“Syri i Vizionit”
Ul. Isa Demaj br. 14
30000, Peć, Kosovo


Rok: Projektna ideja treba da bude primljena do 26. novembar 2021.

Prijava može da bude napisana na albanskom ili srpskom jeziku.

Ovaj poziv za podnošenje prijava sačinjen je uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ovog poziva za podnošenje prijave isključiva je odgovornost kompanije Siri i Vizionit i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.

Link:

1. Vodič za podnosioce prijava za dodelu bespovratne pomoći (granta) za startap socijalna preduzeća

2. OBRAZAC ZA PRIJAVU