misli globalno,
deluj lokalno

Otvoren poziv za nova i start-ap preduzeća mladih i žena

26.11.2021

 

Otvoren poziv za nova i start-ap preduzeća mladih i žena

Ovaj poziv se objavljuje kao deo projekta „SEED Treća faza Kosovo - Podrška razvoju obrazovanja i zapošljavanja na Kosovu", čiju realizaciju podržava Austrijska razvojna agencija a sprovodi NVO Syri i Vizionit i Volkshilfe Solidarität. Cilj je ovog poziva da doprinese razvoju novih preduzeća osnovanih u poslednje tri godine i poslednja tri meseca (01. novembar 2018. do 01. septembra 2021.) kao i osnivanju novih (start-ap) preduzeća koja imaju za cilj da poboljšaju mogućnosti zapošljavanja i samozapošljavanja mladih (15-29 godina) i žena.

Projekat SEED Treća faza Kosovo krenuo je januara 2020. godine i obuhvata širok spektar aktivnosti koje će se sprovoditi u trogodišnjem periodu.
 
Aktuelni poziv sadrži dve partije. Predlozi po ovom pozivu mogu se dostaviti u sledeće dve oblasti:

Partija 1: Dalji razvoj novih preduzeća osnovanih u Peći, Đakovici i Prizrenu u poslednje tri godine i poslednja tri meseca (1. novembra 2018. do 1. septembra 2021.) povećanjem proizvodnih kapaciteta za povećanje stope zapošljavanja mladih od 15-29 godina i žena za najmanje  50% u periodu od 6 meseci.

Partija 2: Podrška osnivanju novih inovativnih (start-ap) preduzeća mladih od 15-29 godina i žena u Peći, Đakovici i Prizrenu za podršku njihovom samozapošljavanju.


Ukupan indikativni iznos koji je stavljen na raspolaganje u sklopu ovog poziva za podnošenje predloga iznosi 30,000.00 evra. Naručilac zadržava pravo da ne dodeli sva  sredstva stavljena na raspolaganje.

Ukupna vrednost po grantu iznosi oko 2500 evra i sastoji se od:

1) 2.250 evra u materijalu/opremi (mašine, aparati, oprema, potrošni materijal, nameštaj i drugi predmeti potrebni za pokretanje i razvoj inokosnog preduzeća) i
2) ca. 250 EUR na ime pokretljivosti za obuku (vaučer za obuku, SiV će pokriti sve troškove učešća dobitnika grantova u odnosnim centrima za stručno osposobljavanje u Peći, Đakovici i Prizrenu.)
Dobitnici grantova su dužni da prisustvuju obuci. Obuke se realizuju u saradnji sa centrima za stručno usavršavanje u Peći, Đakovici i Prizrenu, a program SEED Step III naglašava da su dobitnici grantova u obavezi da pohađaju obuku za preduzetništvo ili relevantna zanimanja u opštini koja se razlikuje od njihove opštine. Grantovi će biti dodeljeni proporcionalno svakoj opštini. Najviše 4 granta biće dodeljena za opštine – Peć, Đakovica i Prizren.

SEED Kosovo zadržava pravo da ne dodeli sva raspoloživa sredstva u slučaju da predložene aktivnosti ne ispunjavaju kriterijume izbora.

Predloge projekata treba poslati elektronskim putem na sledeću e-mejl adresu: [email protected] ili/i na registrovan poštanski fah na adresu:

„Syri i Vizionit”
Isa Demaj 14
30000, Pejë, KosovëKrajnji rok: Predlog projekta mora pristići najkasnije do 24. decembra 2021. godine.


Prijava može biti napisana na albanskom, engleskom ili srpskom jeziku.

Za više detalja o pozivu preuzimanje:
1.    Uputstva za podnosioce prijava za grantove
2.    Prijavni Obrazac