misli globalno,
deluj lokalno

Sprečavanje i referisanje nasilja u douniverzitetskim obrazovnim ustanovama

07.05.2014

Peć, 07 Maj – Ne-vladina rganizacija “Syri i Vizionit” je održala jednu radionicu sa upravnim savetom osnovne i niže srednje škole “Ramiz Sadiku” u Peći, gde su upoznati sa Protokolom za sprečavanje i referiranje nasilja u obrazovnim dounverzitetskim ustanovama. Ovaj protokol je izrađen od Kancelarije za dobro upravljanje, one za Ljudska Prava, te Jednakih mogućnosti i Ne-Diskriminaciju pri kabinetu premijera Republike Kosova.

Protokol određuje obaveze, pojašnjava uloge i procedure institucijama za sprečavanje, identifikaciju, prikupljanje podataka, referisanje, izveštavanje o nasilju nad decom u obrazovnim do-univerzitetskim ustanovama. A također, jača međuinstitucionalnu i multidisciplinarnu saradnju kako bi zaštitili prava deteta i kako bi odbranili decu od nasilja.

Ova radionica je organizovana u okviru programa “Together 4 children rigts - Child Protection”, i u partnerstvu sa organizacijom Save the Children, a što ima za cilj razvoj sistema za monitorisanje i izveštavanje nasilja nad decom, stvarajući tako povoljnije politike za poboljšanje zaštite dece na Kosovu koje su u skladu sa Konvencijom za Prava Deteta kao i sa standardima EZ-a.

Ovaj projekat se implementira u deset osnovnih i nižih srednjih škola u pet opština na Kosovu, i to: u Prištini, Peći, Đakovici, Uroševcu i Mitrovici. Korisnici ovog projekta su učenici, njihovi roditelji i predavači u ovim školama kao i nadležne institucije za zaštitu i poštovanje prava deteta.